Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Tugann an leabharlann rochtain ar réimse leathan foinsí faisnéise, ar páipéar agus ar líne, atá ábhartha d’obair na Comhairle i dteangacha oifigiúla uile an Aontais. Cumhdaítear an méid a leanas leis an réimse:

  • na meáin nuachta
  • tréimhseacháin ghinearálta agus speisialaithe
  • ailt
  • tráchtais
  • leabhair
  • bunachair sonraí

Is acmhainní ar líne formhór acmhainní na Leabharlainne. Is go díreach trí líonra wi-fi Ardrúnaíocht na Comhairle, i bhfoirgneamh na Comhairle, a bhféadfar teacht ar iomlán dá bhfuil sn hacmhainní sin.

Rochtain

Más ball foirne nó oiliúnaí sa Chomhairle, toscaire Ballstáit nó ball foirne de chuid institiúidí eile an Aontais tú, is féidir leat dul isteach i seomraí léitheoireachta na Leabharlainne gan srian. Tá seirbhísí taighde agus/nó faisnéise ar fáil ar éileamh.

Cuir áit taighde in áirithe i leabharlann na Comhairle chun rochtain a fháil ar ailt, ar leabhair agus ar bhunachair sonraí.

Cúnamh taighde

Más taighdeoir nó mac léinn tú, is féidir leat cead a iarraidh dul i mbun staidéir i leabharlann na Comhairle. Má tá cúnamh taighde uait, déan cinnte go bhfaighimid d’iarratas ar a laghad coicís sula mbeartaíonn tú teacht ar cuairt chugainn le do thoil.
Ba cheart an t-ábhar a ndéanfar staidéar air a shonrú in aon iarratas a dhéanfar ar an tseirbhís seo chomh maith le teanga an ábhair ar mhian leat é a scrúdú. Ullmhóidh leabharlannaí liostaí tagairtí de na hacmhainní sin atá ar fáil i mbailiúcháin leabharlann na Comhairle a bhaineann leis an ábhar agat.

Bailiúcháin

Tá roinnt mhaith bailiúchán i stoc na Leabharlainne.

Dírítear sa phríomhbhailiúchán ar fhorbairtí sochpholaitiúla, eacnamaíocha agus institiúideacha san Aontas, ina Bhallstáit agus sna tíortha comharsanachta agus comhpháirtíochta.

Sa bhailiúchán teanga tá uirlisí teanga amhail foclóirí, gluaiseanna, graiméir, leabhair ar théarmeolaíocht, ar aistriúchán agus ar theangeolaíocht agus ábhair thagartha i réimsí beartais uile na Comhairle.

Sa bhailiúchán dlíthiúil tá ábhair dhlíthiúla agus dhlí-eolaíochta lena gcumhdaítear gnéithe éagsúla de dhlí an Aontais agus den dlí idirnáisiúnta, chomh maith le dlí-eolaíocht na mBallstát agus tríú tíortha.

Catalóg

Is féidir cuardach a dhéanamh le haghaidh earra aonair ar an gcatalóg ar líne nó is féidir liosta tagairtí a chruthú.

Leabharliostaí

Áirítear sa bhailiúchán bibleagrafaíoch saothair thagartha agus thaighde a bhaineann leis an gComhairle Eorpach, le Comhairle an Aontais Eorpaigh agus lena n-Ardrúnaíocht.

Suibscríobh do “Think Tank Review” na Leabharlainne - rogha mhíosúil páipéar maidir leis an bpolaitíocht, leis an eacnamaíocht agus leis an tsochaí.

Blag

blag ag foireann na Leabharlainne ina bhfuil tuarascálacha agus nótaí leabharlainne maidir le himeachtaí a bhaineann leis an Aontas Eorpach, faisnéis faoi na leabhair is déanaí a fuair an leabharlann agus moltaí léitheoireachta, chomh maith le hathbhreithniú míosúil ó mheitheal machnaimh.

Ní fhéadfar an blag a mheas mar léiriú ar sheasamh oifigiúil na Comhairle i gcúinsí ar bith.