Foilseacháin

Ráiteas ar an gcomhshaol 2016 - 2015 sonraí

Ráiteas ar an gcomhshaol 2016

Leagtar amach sa tuairisc seo an corás bainistíochta comhshaoil atá i bhfeidhm in Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC). Fairis sin, mínítear sa tuairisc feidhmíocht an ARC i ndáil le saincheisteanna comhshaoil idir 2010 agus 2015. Le linn na tréimhse seo d’éirigh leis an ARC a tomhaltas fuinnimh a laghdú 15% agus an méid páipéir a bhaintear úsáid as in aghaidh an duine a laghdú 61%, rud a rinne eiseamláir de ARC maidir le cur i bhfeidhm na mbeartas comhshaoil arna nglacadh ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.

2017, 58 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An tAontas Eorpach - Fíricí agus figiúirí

Fíricí agus figiúirí (leagan nuashonraithe)

Cé mhéad duine a chónaíonn san Iodáil? Céard é an córas polaitiúil sa Liotuáin? Céard í príomhchathair na Cipire?
Aimsigh freagraí na gceisteanna seo agus ceisteanna eile nach iad sa leagan is nuaí de 'An tAontas Eorpach - Fíricí agus figiúirí'.
Is leabhrán beag áisiúil é a thugann eolas riachtanach faoin Aontas Eorpach, na hinstitiúidí, na Ballstáit agus na tíortha is iarrthóirí. Tá fíricí ann maidir leis na teangacha oifigiúla, tá suímh ghréasáin na rialtas ann agus sonraí úsáideacha eile faoi gach tír.
Tá an foilseachán ar fáil i 24 teanga an Aontais.

2017, 88 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Tréimhsí oiliúna i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Traineeships in the Council of the European Union

An bhfuil spéis agat i dtréimhse oiliúna in Ardrúnaíocht na Comhairle? Gach eolas atá ag teastáil maidir le tréimhsí oiliúna, lena n-áirítear an nós imeachta roghnúcháin, fad na dtréimhsí oiliúna agus liosta teagmhálaithe le haghaidh ceisteanna sa bhreis, gheobhaidh tú sa bhileog eolais seo é.

2017, 2 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán

Léarscáil den cheantar Eorpach sa Bhruiséil

Léarscáil den cheantar Eorpach sa Bhruiséil

Beidh an léarscáil phóca úsáideach seo ina chúnamh chun do bhealach a dhéanamh thart ar cheantar Eorpach na Bruiséile. Taispeántar inti cá bhfaightear institiúidí an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear an Chomhairle, an Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa, chomh maith le buanionadaíochtaí na mBallstát. Tá sí ar fáil i mBéarla agus i bhFraincis.

2017, 2 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán

Go hachomair
socruithe an Aontais Eorpaigh i leith freagairt chomhtháite polaitiúil do ghéarchéim - IPCR

Socruithe an Aontais Eorpaigh i leith freagairt chomhtháite pholaitiúil do ghéarchéim - IPCR

Leis na socruithe i leith freagairt chomhtháite pholaitiúil do ghéarchéim (IPCR) soláthraítear sásra solúbtha géarchéime d'Uachtaránacht na Comhairle agus í ag plé le tubaistí de bhunús daonna nó nádúrtha agus don sceimhlitheoireacht chomh maith. Déantar cur síos sa bhróisiúr ar na huirlisí IPCR lena gcuirtear feabhas ar chumas an Aontais faisnéis a roinnt, comhchinntí a dhéanamh agus freagairtí a chomhordú ar an leibhéal polaitiúil is airde. Áirítear na huirlisí sin ardán gréasáin, pointí teagmhála 24/7 agus tuairisciú 24/7.

2016, 6 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán

Conradh Euratom - leagan comhdhlúite

Conradh Euratom - leagan comhdhlúite

Is éard atá san fhoilseachán seo leagan nuashonraithe agus comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh d’Fhuinneamh Adamhach, na hiarscríbhinní agus na prótacail san áireamh. Cuimsítear ann na leasuithe a rinneadh ar Chonradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Nollaig 2009.

2016, 112 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Na Conarthaí Comhdhlúite, An Chairt um Chearta Bunúsacha 2016

Na Conarthaí Comhdhlúite, An Chairt um Chearta Bunúsacha 2016
Is é atá san fhoilseachán seo na leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, mar atá siad de thoradh ar na leasuithe a tugadh isteach le Conradh Liospóin. Cuimsítear ann freisin na leasuithe a rinneadh ar na conarthaí tar éis dóibh teacht i bhfeidhm, amhail forálacha maidir leis an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht, maidir leis an gCúirt Bhreithiúnais, chomh maith leis na leasuithe a rinneadh de bharr aontachas na Cróite. Tá an Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh le fáil san fhoilseachán freisin.
2016, 412 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Cearta an Duine agus an Daonlathas ar fud an Domhain in 2015

Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Cearta an Duine agus an Daonlathas ar fud an Domhain in 2015

Cumhdaítear sa tuarascáil na gníomhaíochtaí agus na beartais a rinne AE in 2015 d'fhonn na spriocanna atá aici a bhaint amach maidir le meas uilechoiteann ar chearta agus ar shaoirsí bunúsacha a bhaint amach. Leagtar amach inti na forbairtí ar bheartais AE i réimsí chearta an duine agus an daonlathais maidir le saincheisteanna téamacha le linn 2015. Áirítear leo sin cur chuige an Aontais i ndáil le coinbhleachtaí agus géarchéimeanna, a chomhar trádála agus forbartha, ach freisin an bealach ar thug AE aghaidh ar na dúshláin i réimse chearta an duine agus an daonlathais, amhail dul i ngleic leis an idirdhealú, pionós an bháis, céastóireacht agus drochíde eile, agus an daonlathas agus toghcháin shaora, saoirse reiligiúin nó creidimh a chur chun cinn, agus tacú le cosantóirí chearta an duine.
Féadfar teacht ar an gcumhdach de réir tíre a bhí in iareagráin na tuarascála bliantúla seo i gClár Poiblí na Comhairle.
Tá an tuarascáil ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i Spáinnis.

2016, 64 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Rialacha Nós Imeachta na Comhairle agus nótaí tráchta faoi Rialacha Nós Imeachta na Comhairle

Rialacha Nós Imeacht na Comhairle - nótaí tráchta

Cén chaoi a n-ullmhaítear obair na Comhairle? Cad iad na socruithe vótála a bhfuil feidhm leo? Cad iad na rialacha maidir le díospóireachtaí poiblí? Tugtar freagra ar na ceisteanna sin agus ar chuid mhór ceisteanna eile a bhaineann le struchtúr na Comhairle, a himeachtaí agus an chinnteoireacht a dhéanann sí sa treoirleabhar praiticiúil seo. Dírítear an leabhrán go sonrach ar thoscaireachtaí agus ar uachtaránachtaí rothlacha na Comhairle, d’fhonn faisnéis a chur ar fáil maidir leis an timpeallacht dhlíthiúil agus d’fhonn cabhair a thabhairt chun uachtaránachtaí a ullmhú.
Tá Rialacha Nós Imeachta na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle sa leabhrán, chomh maith le nótaí tráchta. Tá fáil ar an leabhrán i 23 theanga de chuid an Aontais Eorpaigh.

2016, 119 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An Dlí Sibhialta - Comhar Breithiúnach Eorpach

Ríomhleabhar an Dlí Shibhialta
Sa ríomhleabhar nuashonraithe seo tá ionstraimí dlíthiúla agus barúlacha araon, ó lucht léinn, ó bhreithiúna agus ó oifigigh ó roinnt Ballstát de chuid an Aontais. Maille le roinnt gníomhartha dlíthiúla bunúsacha amhail Rialachán an Bhruiséil I agus Coinbhinsiún Lugano, áirítear an dlí tráchtála, dlí na gconarthaí, dlí teaghlaigh agus fianaise a ghlacadh i measc na réimsí agus na n-ábhar a chuimsítear. Áirítear san eagrán nuashonraithe freisin caibidil úrnua i ndáil leis an nós imeachta maidir le hordú um chaomhnú cuntas, agus caibidil ar imeachtaí dócmhainneachta a bhfuil athbhreithniú beacht déanta uirthi.
Is uirlis úsáideach é an ríomhleabhar do chleachtóirí dlí, d’údaráis náisiúnta, do mhic léinn dlí agus do shaoránaigh Eorpacha ar díol spéise dóibh dlí sibhialta na hEorpa, agus tá an t-ábhar go léir i bhformad ríomhleabhair fhóintigh.
2016, R-leabhair

Leabhar dathúcháin bhratacha na hEorpa

Cuirimse dathanna ar an Eoraip

Conas is féidir an Eoraip a mhíniú do pháistí óga? Leis an leabhar dathúcháin oideachasúil seo, is féidir tosú. Dathaigh bratacha thíortha an Aontais Eorpaigh (le samhlacha), scríobh síos a n-ainmneacha agus cuir ar léarscáil na hEorpa iad. Don scoil agus don bhaile araon.

2016, 40 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Treoir don ghnáthnós imeachta reachtach

Treoir don ghnáthnós imeachta reachtach

Mínítear go mion sa lámhleabhar seo gach gné den ghnáthnós imeachta reachtach athbhreithnithe agus leagtar amach ann na róil a bheidh ag an Uachtaránacht agus Ardrúnaíocht na Comhairle faoi seach. Déantar cur síos ann ar chéimeanna éagsúla an nós imeachta: na trí léamh, an nós imeachta idir-réitigh agus na cruinnithe trípháirteacha. Tá liosta ann freisin de na bunúis dlí ábhartha, táblaí a léiríonn céimeanna i bhfoirm ghrafach, agus spriocdhátaí.

2016, 48 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An Chomhairle Eorpach: Mí na Nollag 2014 go mí Aibreáin 2016

An Chomhairle Eorpach ó mhí na Nollag 2014 go mí Aibreáin 2016

Bhí dúshláin pholaitiúla ríthábhachtacha os comhair na Comhairle Eorpaí ón 1 Nollaig 2014 go dtí an 30 Aibreán 2016. Áiríodh sreafaí iarrthóirí tearmainn agus sreafaí imirceach neamhrialta nach bhfacthas a iontamhail cheana ar na dúshláin sin; b'éigean teacht ar shocrú nua don Ghréig, maidir le todhchaí na tíre mar bhall den limistéar euro, agus freisin don Bhreatain agus reifreann istigh/amuigh le bheith ann faoi bhallraíocht san Aontas. B'éigean do na ceannairí Eorpacha freagairt a thabhairt ar na bagairtí tromchúiseacha slándála freisin, idir bagairtí inmheánacha agus seachtracha. Tugann Donald Tusk forléargas ar an obair a rinne an Chomhairle Eorpach le linn na tréimhse atá á hathbhreithniú agus liostaítear na cinntí polaitiúla agus na ráitis pholaitiúla is ríthábhachtaí sa tuarascáil.

2016, 82 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Ráiteas ar an gcomhshaol, 2015

Ráiteas ar an gcomhshaol, 2015

Leagtar amach sa tuairisc an córas bainistíochta comhshaoil a chuireann Ardrúnaíocht na Comhairle i bhfeidhm. Déantar cur síos inti freisin ar fheidhmíocht an chórais i ndáil le saincheisteanna comhshaoil idir 2010 agus 2014.

2016, 56 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh in imeacht na mblianta

An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh in imeacht na mblianta

Is dhá phríomhghníomhaí iad an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh i bpróiseas cinnteoireachta an Aontais. Tá ról ar leith ag gach ceann acu i struchtúr institiúideach an Aontais, bíodh go bhfuil gaol dlúth orgánach idir an dá institiúid ó thaobh riaracháin agus ó thaobh na polaitíochta de. Tugtar le chéile ionadaithe ó na Ballstáit sa dá institiúid. Rianaítear sa leabhrán bunús na n-institiúidí sin agus an bealach inar forbraíodh iad trí chonarthaí an Aontais. Iniúchtar ann an ról cinntitheach a bhí acu araon i bpróiseas an lánpháirtithe Eorpaigh agus an chaoi ina léirítear trína stair sin stair an Aontais Eorpaigh trí chéile: a bheartais agus a uaillmhianta, a ghéarchéimeanna agus an dul chun cinn atá déanta aige.

2016, 66 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An tAontas Eorpach - Aontas dlí (póstaer)

An tAontas Eorpach - Aontas dlí (póstaer)

Ó Pháras go Liospóin, tá an-chuid déanta ag an Aontas Eorpach ón uair a leag na sé Bhallstát a bhunaigh an tAontas an bhunchloch le haghaidh an Aontais atá inniu ann – comhphobal eacnamaíoch agus polaitiúil a bhfuil beagnach 509 milliún áitritheoir ina gcónaí in 28 mBallstát. Léirítear sa phóstaer seo na céimeanna lárnacha i lánpháirtiú na hEorpa agus tugtar cuntas ann ar na príomhchonarthaí agus ar na conarthaí aontachais. Léiríonn na conarthaí, bunchloch an Aontais Eorpaigh, an chaoi a ndeachaigh na Ballstáit i ngleic le dúshláin inmheánacha agus sheachtracha nua. Rianaítear iontu teacht chun cinn aontas daoine agus stát atá faoi threoir an smachta reachta.

2016, 1 Leathanaigh, Póstaeir

An Eoraip agus tusa - leabhar dathúcháin na bpríomhchathracha

An Eoraip agus tusa - leabhar dathúcháin na bpríomhchathracha
Leis an leabhar dathúcháin seo, beidh páistí in ann ainmneacha phríomhchathracha an Aontais a fhoghlaim, na bratacha a dhathú agus eolas spéisiúil a fháil i dtaobh gach Ballstáit. Is ábhar taitneamhach foghlama é ar féidir é a úsáid sa bhaile nó ar scoil.
2016, 36 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Cearta an Duine agus an Daonlathas

Plean Gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le Cearta an Duine agus an Daonlathas

Leis an dara plean gníomhaíochta maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas, lena gcumhdaítear an tréimhse 2015-2019, tá sé mar aidhm cur chun feidhme bheartas an Aontais um chearta an duine sna gníomhaíochtaí go léir a threisiú. Dírítear ann, go háirithe, ar na hinstitiúidí áitiúla agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a chumhachtú.  Na prionsabail threoracha a bheidh ann, luathbhrath, cosc, agus idirghabháil coinbhleachta. Sa bhróisiúr seo freisin, tá réamhrá ó Federica Mogherini, an tArdionadaí; conclúidí ón gComhairle maidir leis an bplean gníomhaíochta, agus creat straitéiseach an Aontais maidir le cearta an duine agus leis an daonlathas. Foilsítear an plean gníomhaíochta i mBéarla agus i bhFraincis.

2015, 52 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog

An Clár Poiblí ar Líne de Dhoiciméid Bharántúla Aitheantais agus Taistil (PRADO)

Prado 2015

An mbíonn ort doiciméid aitheantais a sheiceáil? Sa bhilleog seo déantar cur síos ar PRADO lena dtugtar rochtain éasca ar líne ar íomhánna agus ar thuairiscí teicniúla na ndoiciméad taistil agus aitheantais is mó a úsáidtear. Déantar an clár a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta agus tá an fhaisnéis ar fáil i ngach ceann de 24 teanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

2015, 5 Leathanaigh, Bileoigín/fógrán

Ár dtodhchaí chomhchoiteann á múnlú - Comhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas agus Comhphobal Stáit Mhuir Chairib agus Mheiriceá Laidinigh (CELAC)

Ár dtodhchaí chomhchoiteann á múnlú: Comhpháirtíocht straitéiseach idir Meiriceá Laidineach agus an Mhuir Chairib agus an tAontas Eorpach

Tháinig 61 ceannaire ón Aontas agus ó Mheiriceá Laidineach agus ón Mhuir Chairib le chéile ag an gcruinniú mullaigh AE-CELAC, lena n-áirítear os cionn 40 Ceannaire Stáit nó Rialtais. San fhoilseachán seo tugtar faisnéis riachtanach ar an ócáid agus cuirtear i láthair na doiciméid is tábhachtaí a glacadh le linn an chruinnithe mullaigh. Cuirtear ar fáil leis freisin réamhráite ó Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, ó Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus ó Rafael Correa Delgado, Uachtarán sealadach CELAC.

2015, 87 Leathanaigh, Leabhair faoi chlúdach bog