Conclúidí ón gComhairle Eorpach

Glactar Conclúidí ón gComhairle Eorpach le linn gach cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí. Úsáidtear iad chun ceisteanna sonracha ar údar imní iad don Aontas a shainaithint agus chun gníomhaíochtaí sonracha a bheidh le glacadh nó spriocanna sonracha a bheidh le baint amach a leagan síos. Leagtar amach freisin sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach spriocanna chun teacht ar chomhaontú maidir le hábhar ar leith nó maidir le togra reachtach a thíolacadh. Ar an gcaoi sin, féadfaidh an Chomhairle Eorpach tionchar a imirt ar chlár oibre beartais an Aontais agus féadfaidh sí é a threorú.

Roimh chruinniú na Comhairle Eorpaí, dréachtaíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí treoirlínte maidir leis na Conclúidí. Ansin, pléitear ag an gComhairle Gnóthaí Ginearálta iad agus glactar níos déanaí ag cruinniú na Comhairle Eorpaí iad. Is trí chomhthoil idir Ballstáit uile an Aontais nach mór na Conclúidí a ghlacadh.

Tá Conclúidí ón gComhairle Eorpach ó 2004 ar aghaidh ar fáil sa chlár poiblí de dhoiciméid oifigiúla.

Tionólann an Chomhairle Eorpach cruinnithe neamhfhoirmiúla nó eisceachtúla de na Ceannairí Stáit nó Rialtais freisin, agus le tríú tír (tír lasmuigh den Aontas) ó am go ham. I ndiaidh na gcruinnithe sin, de ghnáth glacann ceannairí ráiteas nó dearbhú seachas Conclúidí oifigiúla. 

Níl na doiciméid sin ar fáil sa chlár poiblí. Tá na ráitis nó na dearbhuithe a glacadh ó 2004 liostaithe thíos:

  • cruinnithe leis an Tuirc

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil Conclúidí ón gComhairle Eorpach ar fáil ach i dteangacha na dtíortha sin a bhí ina mBallstáit ag an am sin.