Cruinniú Mullaigh Euro

Cruinniú Mullaigh faoin Euro

Leis an gCruinniú Mullaigh Euro, tugtar le chéile na cinn stáit nó rialtais ó thíortha an limistéir euro, Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Le Cruinnithe Mullaigh Euro tugtar treoirlínte straitéiseacha maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro.

Cad é an limistéar euro?

Tíortha an Aontais Eorpaigh a ghlac an euro mar airgeadra atá sa limistéar euro. Tá 19 mBallstát ann faoi láthair.

Ról an Chruinnithe Mullaigh Euro

Leis an gCruinniú Mullaigh Euro tugtar treoir bheartais lena áirithiú go bhfeidhmeoidh an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta ar bhealach rianúil. Cabhraíonn sé sin leis na réimsí beartais ábhartha idir na Ballstáit sa limistéar euro a chomhordú.

Le plé rialta ar ardleibhéal maidir le freagrachtaí ar leith a bhaineann le ballraíocht sa limistéar euro, ceadaítear do thíortha an limistéir euro aird níos mó a thabhairt ar ghné an limistéir euro féin nuair a bhíonn a mbeartais náisiúnta á gceapadh acu.

De bhrí go bhfuil tábhacht pholaitiúil agus eacnamaíoch ag baint le saincheisteanna an limistéir euro do thíortha uile an Aontais Eorpaigh, pléitear go rialta ag cruinnithe na Comhairle Eorpaí iad freisin.

Cruinnithe Mullaigh Euro

I gcomhréir leis an gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, ba cheart go dtionólfaí Cruinnithe Mullaigh Euro dhá uair sa bhliain ar a laghad. Ba cheart iad a thionól tar éis chruinnithe na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil, más féidir.

Eagraítear Cruinnithe Mullaigh Euro de réir rialacha sonracha nós imeachta, a glacadh ar an 14 Márta 2013.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil

Comhaltaí

Is iad na ceannairí stáit nó rialtais ó thíortha an limistéir euro, Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh na comhaltaí a fhreastalaíonn ar an gCruinniú Mullaigh Euro. Chomh maith leis sin:

  • tugtar cuireadh d'Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh páirt a ghlacadh
  • féadfar cuireadh a thabhairtd'Uachtarán an Ghrúpa Euro páirt a ghlacadh, ós rud é go bhfuil freagracht ar an nGrúpa Euro maidir le Cruinnithe Mullaigh Euro a ullmhú agus maidir leis na bearta leantacha a dhéantar ina ndiaidh
  • ráineodh go n-iarrfaí freisin ar Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí labhairt

Nuair is iomchuí, glacann ceannairí na mBallstát nach bhfuil sa limistéar euro ach a dhaingnigh an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (TSCG), páirt i gCruinnithe Mullaigh Euro, ar a laghad uair amháin sa bhliain.

Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro

Is iad ceannairí an limistéir euro a thoghann Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro trí thromlach simplí, ag an am céanna a thoghann an Chomhairle Eorpach a hUachtarán. 2.5 bliana atá i dtéarma oifige Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro.

Tá an tUachtarán freagrach as Cruinnithe Mullaigh Euro a thionól, as bheith i gceannas orthu agus as iad a stiúradh. Pléann sé freisin cúrsaí an limistéir euro le hUachtarán an Choimisiúin agus le hUachtarán an Ghrúpa Euro.

Tuairiscíonn Uachtarán an Chruinnithe Mullaigh Euro do Pharlaimint na hEorpa tar éis gach ceann de na Cruinnithe Mullaigh Euro. Cuireann sé gach Ballstát nach bhfuil sa limistéar euro ar an eolas freisin faoi ullmhú agus faoi thoradh na gCruinnithe Mullaigh Euro.

Stair an Chruinnithe Mullaigh Euro

Tháinig ceannairí an limistéar euro le chéile i bhformáid Chruinniú Mullaigh Euro den chéad uair an 12 Deireadh Fómhair 2008 i bPáras, áit ar tháinig siad ar chomhaontú maidir le gníomhaíochtaí comhbheartaithe mar fhreagairt ar an ngéarchéim eacnamaíoch. Tionóladh tuilleadh cruinnithe mullaigh faoin bhformáid sin i mí na Bealtaine 2010, mí an Mhárta 2011, mí Iúil 2011 agus i mí Dheireadh Fómhair 2011 sa Bhruiséil. Sa bhliain 2012, rinneadh plé ar cheisteanna an limistéir euro ar leibhéal na Comhairle Eorpaí go príomha.

Le linn an chruinnithe a bhí ag an gComhairle Eorpach ar an 1-2 Márta 2012, shínigh 25 cheannaire Eorpacha an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (TSCG) san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. I measc rudaí eile, chuir an Conradh, a tháinig i bhfeidhm ar an 1 Eanáir 2013, Cruinniú Mullaigh Euro ar bhonn foirmiúil.

Leagtar amach eagrú an Chruinnithe Mullaigh Euro agus ról a Uachtaráin in Airteagal 12 den Chonradh.

Tionóladh an chéad Chruinniú Mullaigh Euro ó tháinig TSCG i bhfeidhm ar an 14 Márta 2013.

Doiciméid a ghlac Cinn Stáit nó Rialtais an limistéir euro 2010-2013

Tá na doiciméid a ghlac Cinn Stáit nó Rialtais an limistéir euro sa tréimhse 2010-2013 ar fáil tríd an nasc seo a leanas: