Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Príomhscéala an lae

Féadfar Donald Tusk a leanúint ar:

Tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa, 18 Eanáir 2017

Thug an tUachtarán Donald Tusk tuairisc do Pharlaimint na hEorpa faoi phríomhthorthaí Chomhairle Eorpach mhí na Nollag. Ar dtús rinne sé comhghairdeas le Antonio Tajani a toghadh mar Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa agus chuir sé in iúl go raibh muinín aige go n-oibreodh sé as lámh a chéile le comhaltaí uile an tí chun dúshláin 2017 a shárú.

“Anuraidh, d’éirigh linn dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an imirce, le slándáil agus leis an ngeilleagar in ainneoin na ndeacrachtaí a bhí os ár gcomhair, deacrachtaí nach bhfacthas roimhe,” a dúirt sé.

Maidir leis an imirce, bhreathnaigh an Chomhairle Eorpach ar chur chun feidhme an ráitis ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc agus mheas sí an dul chun cinn maidir leis na comhshocruithe a síníodh le tíortha roghnaithe na hAfraice.

“Anuraidh, tháinig céad agus ochtó míle imirceach isteach san Iodáil go neamhrialta. Ní féidir leanúint ar aghaidh mar seo,” a dúirt Tusk. “Dá bharr sin, is í ceist na Libia agus an cur chuige atá againn maidir le bealach na Meánmhara Láir an príomhphointe a bheidh ag an gcéad chruinniú mullaigh neamhfhoirmiúil eile i Málta,” ar sé.

Maidir leis an Úcráin, ghlac an Chomhairle Eorpach cinneadh ó na ceannairí atá ceangailteach ó thaobh an dlí de chun daingniú an Chomhaontaithe Comhlachais san Ísiltír a éascú. Os rud é nach bhfuil comhaontuithe Mhionsc curtha chun feidhme ag an Rúis go fóill, mhol an Seansailéir Merkel agus an tUachtarán Hollande go mba chóir síneadh a chur leis na smachtbhannaí. Tá siad anois i bhfeidhm go ceann sé mhí eile.

Thug an Chomhairle Eorpach aghaidh ar shaincheisteanna slándála freisin, lena n-áirítear an comhar idir an tAontas agus ECAT a neartú. “Ba cheart do thíortha na hEorpa níos mó a dhéanamh i bhfianaise na mbagairtí práinneacha slándála atá ann d’ár saoránaigh, agus ba cheart don Aontas Eorpach amhlaidh a dhéanamh,” a dúirt Tusk.

Phléigh na ceannairí roinnt tionscnamh freisin chun geilleagar na hEorpa a chur ag obair do chách. “Tá an staidreamh níos fearr, ach is éard atá tábhachtach go mbeadh muinín ag gnáthdhaoine agus ag gnólachtaí as an todhchaí”, ar sé. “Sin an fáth go gcuirfear síneadh leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, go ndéanfar nuachóiriú ar ár n-ionstraimí cosanta trádála agus go leanfar leis an Ráthaíocht don Aos Óg”.

Ar deireadh, thug an tUachtarán Tusk achoimre do Pharlaimint na hEorpa maidir leis an gcruinniú neamhfhoirmiúil a bhí ag na 27 gceannaire agus an Chomhairle Eorpach ar siúl. “Thángamar ar chomhaontú maidir le socruithe nós imeachta agus d’athdhearbhaíomar ár gcuid prionsabal, eadhon doroinnteacht na gceithre shaoirse, cothromaíocht idir cearta agus oibleagáidí agus an riail atá againn maidir le “ní caibidlíocht go fógra”, a dúirt Tusk.

I ndeireadh na dála d’fháiltigh sé freisin roimh an óráid a thug an Príomhaire May maidir le Brexit ar an 17 Eanáir. “Léiríonn sé, i ndáil le seasamh aontaithe na 27 mBallstát maidir le doroinnteacht an mhargaidh aonair, gur tuigeadh i Londain é agus gur glacadh leis ansin,” ar sé. “Thugamar dár n-aire an méid a dúirt an Príomhaire May faoi lánpháirtíocht na hEorpa, a bhí croíúil agus cothrom agus i bhfad níos cosúla le rud a bheadh ráite ag Winston Churchill ná rud a déarfadh Uachtarán toghaí Mheiriceá, Trump,” ar sé.

Cuairt ar Mhálta, 11 Eanáir 2017

Thaistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Donald Tusk go dtí Málta chun freastal ar shearmanas oscailte Uachtaránacht Mhálta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Tá Málta tar éis dul i mbun na huachtaránachta den chéad uair riamh.

Agus aitheasc á thabhairt ag an searmanas aige, dúirt an tUachtarán Tusk go raibh Uachtaránacht Mhálta ag tarlú i dtréimhse neamhghnách, a mbeadh an iliomad dúshlán nua agus imeachtaí mórshuaite ag gabháil léi. “Sna sé mhí romhainn amach déanfaimid comóradh seasca bliain Chonradh na Róimhe agus seolfar nós imeachta Brexit go foirmiúil. Le linn an earraigh beidh an tAontas Eorpach ar fad faoi mhórbhrú freisin ó thaobh na himirce de, go háirithe maidir le Bealach na Meánmhara Láir” a dúirt sé.

Chuir Tusk in iúl go láidir go mbeidh gá le ceannaireacht inniúil, chríonna, íogair chun freagairt do na himeachtaí sin. Rinne sé tagairt freisin d’oidhreacht chultúrtha Mhálta agus do stair na tíre.

“Bhí an t-ádh orainn gur ar Mhálta a thit an ról deacair seo. Is beag dream arbh fhearr a dtuiscint ar na hIodálaigh ná na Máltaigh, agus is iad na hIodálaigh a bheidh i gceannas an cheiliúrtha i ndáil le Conradh na Róimhe, agus is beag dream arbh fhearr a dtuiscint ar na Breathnaigh ná na Máltaigh, a mbeidh muid ag dul i mbun colscartha uathu sár i bhfad,” a dúirt sé. “Anuas air sin, ní móide gurbh ann d'aon dream arbh fhearr a dtuiscint ar thragóid na himirce sa Mheánmhuir ná muintir Mhálta,” a dúirt sé.

Bhuail Donald Tusk agus Príomh-Aire Mhálta Joseph Muscat le chéile ar bhonn déthaobhach roimh an searmanas.

Beidh Uachtaránacht na Comhairle ag Málta go dtí an 30 Meitheamh 2017 agus is ag an Eastóin a bheidh sí ina dhiaidh sin.

Ón 1 Nollaig 2014 i leith, is é Donald Tusk atá ina cheannaire ar an gComhairle Eorpach - an institiúid a leagann síos cuspóirí agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais. Bíonn sé de chúram air cruinnithe na hinstitiúide sin a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Is eisean a bhíonn ina ionadaí seachtrach thar ceann chomhbheartas eachtrach agus slándála an Aontais freisin.

Léirítear an t-ábhar sa teanga bhunaidh más rud é nach mbeidh aistriúchán ar fáil