Clár oibre polaitiúil an Aontais a leagan amach

Comhairle Eorpach

Tá an Chomhairle Eorpach ar cheann de 7 n-institiúid an Aontais. Ach ní comhlacht reachtach de chuid an Aontais í, mar sin ní théann sí i mbun caibidlíochta i dtaobh dlíthe an Aontais ná ní hí a ghlacann na dlíthe sin. Is é an príomhról atá aici, mar sin, rún polaitiúil agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais i gcoitinne a chinneadh is é sin le rá, go bunúsach, clár oibre beartais an Aontais a leagan amach. 

De ghnáth, déantar é sin trí Chonclúidí a ghlacadh ag gach cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí. Sna Conclúidí sin, sainaithnítear ceisteanna sonracha ar údar imní iad don Aontas agus leagtar síos gníomhaíochtaí sonracha a bheidh le glacadh nó spriocanna sonracha a bheidh le baint amach. Leagtar amach freisin sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach, spriocanna chun teacht ar chomhaontú maidir le hábhar ar leith nó maidir le togra reachtach a thíolacadh. Ar an gcaoi sin, féadfaidh an Chomhairle Eorpach tionchar a imirt ar chlár oibre beartais an Aontais agus féadfaidh sí é a threorú.

Le déanaí, ghlac an Chomhairle Eorpach 'clár straitéiseach' de réimsí tosaíochta ar a ndíreoidh an tAontas san fhadtéarma.

Clár straitéiseach don Aontas

Ag an gcruinniú a bhí aici sa Bhruiséil an 27 Meitheamh 2014, tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú maidir le cúig réimse tosaíochta lena dtabharfar treoir d'obair an Aontais as seo go ceann cúig bliana. Leagtar amach na tosaíochtaí sin i ndoiciméad dar teideal 'Clár straitéiseach don Aontas i dtrátha seo an athraithe'. Bainfear leas as an gclár straitéiseach sin, freisin, chun obair na Comhairle Eorpaí a phleanáil agus beidh sé mar bhunús le cláir oibre institiúidí eile de chuid an Aontais. 

1. Poist, fás agus iomaíochas

Leagann an Chomhairle Eorpach béim ar an ngá atá ann an fás a spreagadh, infheistíochtaí a mhéadú, breis post agus poist níos fearr a chruthú, agus an t-athchóiriú a chur chun cinn chun cur leis an iomaíochas. Áirítear an méid a leanas ar na gníomhaíochtaí sonracha:

 • bailchríoch a chur ar an margadh aonair digiteach faoi 2015
 • rochtain FBManna ar mhaoiniú agus ar infheistíocht a fheabhsú
 • níos mó a infheistiú sa bhonneagar
 • bailchríoch a chur ar an gcaibidlíocht maidir leis an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP) faoi 2015
 • rialachas an limistéir euro agus comhar maidir leis an mbeartas eacnamaíochta a mhéadú

2. Saoránaigh a chumhachtú agus a chosaint

Leagann an Chomhairle Eorpach béim ar na tosaíochtaí lena gcuirfear deiseanna ar fáil do shaoránaigh an Aontais agus lena dtabharfar aghaidh ar shaincheisteanna amhail an bhochtaineacht agus an t-eisiamh sóisialta. Áirítear an méid a leanas ar na gníomhaíochtaí sonracha:

 • coinneáil leis an gcomhrac i gcoinne na dífhostaíochta i measc daoine óga
 • gníomh chun dul i ngleic le himghabháil chánach agus le calaois chánach

3. Beartais maidir le fuinneamh agus leis an aeráid

Leagann an Chomhairle Eorpach béim ar a thábhachtaí atá sé an spleáchas ar onnmhairí breosla agus gáis a laghdú agus fuinneamh inacmhainne, slán agus inbhuanaithe a fhorbairt laistigh den Aontas. Áirítear an méid a leanas ar na príomhthosaíochtaí:

 • bailchríoch a chur ar mhargadh fuinnimh an Aontais
 • soláthar fuinnimh agus bealaí fuinnimh an Aontais a éagsúlú agus an bonneagar fuinnimh a fhorbairt
 • spriocanna uaillmhianacha a leagan síos do 2030 i dtaca leis an athrú aeráide agus a bheith ceannródaíoch sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide 

4. Saoirse, slándáil agus ceartas

Leagann an Chomhairle Eorpach béim ar a thábhachtaí atá comhar maith ar leibhéal an Aontais maidir le saincheisteanna slándála amhail an sceimhlitheoireacht agus sreabha imirce a bhainistiú. Áirítear an méid a leanas ar na tosaíochtaí sonracha a leag an Chomhairle Eorpach síos:

 • bainistiú níos fearr a dhéanamh ar gach gné den imirce, lena n-áirítear bainistiú imirce neamhdhlíthiúil, bainistiú tearmainn agus bainistiú teorainneacha
 • an choireacht eagraithe, an t-éilliú agus an sceimhlitheoireacht a chosc agus a chomhrac
 • an comhar breithiúnach idir tíortha an Aontais a fheabhsú

5. An tAontas mar ghníomhaí láidir ar chlár na cruinne

Iarrann an Chomhairle Eorpach ar an Aontas a áirithiú go mbeidh sé iontach gníomhach i gcúrsaí an domhain, agus chuir sí béim ar na tosaíochtaí a leanas:

 • a áirithiú go mbeidh comhsheasmhacht idir na Ballstáit agus an tAontas maidir le spriocanna beartais eachtraigh
 • an chobhsaíocht, an rathúnas agus an daonlathas a chur chun cinn sna tíortha sin is neasa don Aontas
 • dul i dteagmháil leis na comhpháirtithe domhanda maidir le raon leathan saincheisteanna amhail an trádáil, an chibearshlándáil, cearta an duine agus bainistiú géarchéime
 • comhbheartas slándála agus cosanta an Aontais a threisiú

Treoirlínte beartais

An Seimeastar Eorpach

Timthriall chomhordú na mbeartas eacnamaíoch agus an bheartais bhuiséadaigh laistigh den Aontas is ea an Seimeastar Eorpach

Chomh maith le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais a leagan amach tríd an gclár straitéiseach agus trína Conclúidí, tá ról foirmiúil ag an gComhairle Eorpach freisin maidir le próiseas bliantúil an Aontais san Seimeastar Eorpach. Is é atá ansin timthriall bliantúil an Aontais i dtaca leis an mbeartas eacnamaíoch agus buiséadach a chomhordú.

Ag an gcruinniú bliantúil a bhíonn aici i mí an Mhárta, déanann an Chomhairle Eorpach measúnú ar an staid eacnamaíoch san Aontas agus ar an dul chun cinn a bhíonn déanta faoi thuairim spriocanna Eoraip 2020 a bhaint amach. Tugann sí treoshuímh bheartais maidir le hathchóirithe buiséadacha, eacnamaíocha agus struchtúracha dá éis sin. Ag an gcruinniú a bhíonn aici i mí an Mheithimh, tacaíonn an Chomhairle Eorpach leis na moltaí críochnaitheacha a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith, ina leagtar amach tosaíochtaí do gach Ballstát don 12-18 mí atá le teacht.

Treoirlínte straitéiseacha le haghaidh an cheartais agus gnóthaí baile

Sainítear sna treoirlínte seo, a ghlac an Chomhairle Eorpach, na tosaíochtaí do na blianta atá le teacht

Faoi Airteagal 68 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), tá an Chomhairle Eorpach freagrach as treoirlínte straitéiseacha a shainiú don limistéar saoirse, slándála agus ceartais.

Cuireadh an méid sin i bhfeidhm den chéad uair leis na treoirlínte is déanaí, a glacadh i mí an Mheithimh 2014. Forbraíodh iad i gcomhréir le tosaíochtaí an chláir straitéisigh agus cumhdaítear leo gnéithe amhail rialú teorann, beartas imirce agus tearmainn, agus an comhar póilíneachta agus breithiúnach.