Is grúpa foirne é Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) atá freagrach as cabhrú le 2 cheann d'institiúidí an Aontais Eorpaigh:

 • an Chomhairle Eorpach
 • Comhairle an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear a cuid uachtaránachtaí, Coiste na mBuanionadaithe (Coreper) agus coistí agus meithleacha eile na Comhairle

Cuidíonn ARC le comhleanúnachas obair na Comhairle a eagrú agus a áirithiú agus le clár 18 mí na Comhairle a chur chun feidhme Cabhraíonn sí leis an gComhairle Eorpach agus lena hUachtarán agus tacaíonn sí le huachtaránacht na Comhairle freisin sa chaibidlíocht a dhéantar i dtionól na Comhairle agus le hinstitiúidí eile an Aontais.

Na Príomhchúraimí

Is iad seo a leanas príomhchúraimí ARC:

 • cúnamh agus comhairle a thabhairt maidir le hobair na Comhairle agus na Comhairle Eorpaí, lena n-áirítear clár 18-mí na Comhairle a chur chun feidhme
 • tacú le huachtaránacht na Comhairle sa chaibidlíocht i dtionól na Comhairle agus le hinstitiúidí eile an Aontais
 • tacaíocht lóistíochtúil a sholáthar agus eagrú praiticiúil na gcruinnithe a láimhseáil (lena n-áirítear seomraí cruinnithe, táirgeadh agus aistriúchán na ndoiciméad)
 • dréachtaí na gclár oibre, tuarascálacha, nótaí agus miontuairiscí na gcruinnithe ar gach leibhéal a ullmhú

Láimhseálann an Ardrúnaíocht eagrú praiticiúil na gcruinnithe ardleibhéil le ceannairí stáit agus rialtais freisin, más gá, nó le hambasadóirí ó thíortha eile lasmuigh den Aontas.

Ina theannta sin, tugann Seirbhís Dlí ARC tuairimí don Chomhairle agus dá coistí d'fhonn a áirithiú go mbeidh gníomhartha na Comhairle dleathach agus dréachtaithe go maith. Déanann sí ionadaíocht ar an gComhairle freisin i nósanna imeachta breithiúnacha os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, na Cúirte Ginearálta agus Bhinse na Seirbhíse Sibhialta.

Tá dualgais ar leith freisin ar ARC.

Tacaíocht a thabhairt do choistí agus do mheithleacha áirithe de chuid na Comhairle 

Comhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle

Faigheann an Chomhairle tacaíocht ó bhreis agus 150 meitheal agus coiste, ar a dtugtar 'comhlachtaí ullmhúcháin'

Chomh maith le heagrú praiticiúil na gcruinnithe a láimhseáil agus doiciméid ghaolmhara na gcruinnithe a ullmhú, bíonn ARC i gceannas freisin ar na coistí agus ar na meithleacha seo leanas de chuid na Comhairle:

 • An Coiste Slándála, agus a fhoréimsí (Ráthú Faisnéise, saineolaithe GNSS, an Bord Creidiúnaithe Slándála)
 • An Mheitheal um Fhaisnéis
 • An Mheitheal maidir le r-Dhlí
 • An Coiste Comhordúcháin do Chórais Cumarsáide agus Faisnéise
 • An Mheitheal um Chódú Reachtaíochta
 • Meitheal na Saineolaithe Dlí/Teanga

Cuireann an Chomhairle rúnaíocht ar fáil freisin don Choiste um an Limistéar Eorpach Taighde agus Nuálaíochta (CLET), don 2 mheitheal atá aige agus dá bhord stiúrtha.

Tá CLET ar cheann de chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle atá freagrach as tacú le tionscnamh an Aontais Nuálaíochta agus le súil a choinneáil ar an dul chun cinn, agus freagrach freisin as forbairt an Limistéir Eorpaigh Taighde.

Tacaíonn 2 mheitheal ad hoc leis, dá ngairtear an Grúpa Ardleibhéil Comhphleanála (GCP) agus An Fóram Straitéiseach um Chomhar Idirnáisiúnta Eolaíochta agus Teicneolaíochta (FSCI).

Tá ARC freagrach as eagrú lóistíochtúil/riaracháin do chruinnithe CLET agus as conclúidí achoimre na gcruinnithe a dhréachtú.

An clár poiblí de dhoiciméid bharántúla aitheantais agus taistil ar líne (Prado)

Tá ARC freagrach as Prado a fhorbairt agus a óstáil, ar láithreán gréasáin ilteangach é ina dtugtar faisnéis ó na Ballstáit, ón Íoslainn, ón Iorua agus ón Eilbhéis maidir le gnéithe slándála na ndoiciméad aitheantais agus taistil.

Tá sé mar aidhm ag Prado faisnéis bheacht a chur ar fáil d'earnálacha sonracha, mar atá:

 • fostóirí
 • seirbhísí poist
 • bainc, údaráis chreidmheasa
 • cuideachtaí slándála agus gardála
 • gníomhaireachtaí um fhruiliú feithiclí

Cartlann

Tá ARC freagrach as cartlann na Comhairle a bhainistiú. Baineann formhór na gcomhad le cruinnithe de chuid fhoirmíochtaí éagsúla na Comhairle, de chuid Coreper agus na gcoistí agus na meithleacha eile, nó baineann siad le próiseas ullmhúcháin reachtaíocht an Aontais.

Tá lár-roinn cartlainne ag an gComhairle a bhailíonn agus a phróiseálann doiciméid agus a thugann rochtain orthu, ar doiciméid iad a sholáthair nó a fuair an Chomhairle agus a feidhmeanna á gcomhlíonadh aici.