Beartais chorparáideacha

Cosaint sonraí pearsanta

Cloíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh agus a hArdrúnaíocht go daingean leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta. Áirithíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí go gcuirtear na rialacha sin i bhfeidhm mar is ceart.

Trédhearcacht

De réir na rialacha maidir le trédhearcacht, oibríonn institiúidí an Aontais chomh hoscailte agus chomh dlúth agus is féidir leis na saoránaigh. Tugann na hAirí ag an gComhairle reachtaíocht isteach go poiblí agus tá sé de cheart ag na saoránaigh rochtain ar dhoiciméid na Comhairle a iarraidh.

Bainistíocht comhshaoil

Oibríonn ARC chun an tionchar seo a laghdú agus chun an comhshaol a chosaint. Tá clár bainistíochta comhshaoil bunaithe aici a bhaineann le gníomhaíochtaí uile ARC sna foirgnimh ina bhfuil sí lonnaithe sa Bhruiséil.

Sainaitheantas Físeach

Bunaítear sainaitheantas físeach 'theaghlach na Comhairle' ar lógó coiteann. Seasann an lógó, ina bhfuil bratach na hEorpa agus íomhá den fhoirgneamh Europa, d'aontacht, do leanúnachas agus d'éagsúlacht.

Ilteangachas

Déanann an Chomhairle agus an Chomhairle Eorpach a gcuid oibre i 24 theanga oifigiúla an Aontais. Tá saoránaigh uile an Aontais i dteideal scríobh chuig an gComhairle Eorpach agus chuig an gComhairle in aon cheann de na teangacha oifigiúla sin.

Faisnéis rúnaicmithe a chosaint

Tá córas slándála cuimsitheach ag an gComhairle chun faisnéis rúnaicmithe an Aontais a chosaint. Tá an córas sin infheidhme maidir leis an gComhairle, lena hArdrúnaíocht agus leis na Ballstáit.