Cosaint sonraí pearsanta in Ardrúnaíocht na Comhairle

Ardrúnaíocht

Is ceart bunúsach a chumhdaítear i gConarthaí an Aontais Eorpaigh é an ceart sonraí pearsanta a chosaint.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus a hArdrúnaíocht na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsantaa urramú go docht. Is iad seo a leanas na gníomhartha dlíthiúla is infheidhme maidir leo:

Rialachán 45/2001

Tá mar aidhm leis an Rialachán saoirsí agus cearta bunúsacha daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta in institiúidí agus i gcomhlachtaí an Aontais.

Socraítear ann na prionsabail agus na hoibleagáidí nach mór d'institiúidí an Aontais a urramú agus a chomhlíonadh agus sonraí pearsanta á bpróiseáil acu. De réir na bprionsabal sin, caithfidh institiúidí an Aontais a áirithiú gur fíor an méid seo a leanas maidir le sonraí pearsanta:

 • nach bpróiseálfar iad ach chun críocha dlisteanacha a shaineofar go soiléir
 • go mbeidh siad cruinn, leordhóthanach, ábhartha agus nach mbeidh siad iomarcach
 • go bpróiseálfar iad ar bhealach cóir agus dleathach agus ar shlí atá slán
 • nach gcoimeádfar iad níos faide ná mar is gá
 • go bpróiseálfar iad tar éis na daoine aonair a chur ar an eolas agus a gceart á n-urramú
 • nach n-aistreofar chuig tríú páirtithe iad gan réamhchúraimí leordhóthanacha.

Sainítear ann oibleagáidí na ndaoine sin a dhéanann sonraí pearsanta a phróiseáil (rialaitheoirí sonraí) agus cearta na ndaoine aonair sin a ndéantar a gcuid sonraí pearsanta a phróiseáil (na daoine is ábhar do na sonraí).

Foráiltear sa Rialachán freisin do cheapadh Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) i ngach institiúid.

Ról an Oifigigh Chosanta Sonraí

Is é ról OCS a áirithiú ar bhealach neamhspleách go ndéanfar na rialacha maidir le cosaint sonraí a chur i bhfeidhm mar is ceart laistigh dá institiúid. Tá OCS freagrach freisin as clár a choinneáil d’oibríochtaí próiseála na sonraí pearsanta a dhéantar san institiúid. Ina theannta sin, cuirfidh OCS faoi bhráid an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí na hoibríochtaí próiseála sonraí sin ar dócha go mbeadh rioscaí ag gabháil leo i leith chearta agus shaoirsí na ndaoine is ábhar do na sonraí.

Foráiltear sa Rialachán freisin do cheapadh Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí (MECS) ar an leibhéal Eorpach.

Cinneadh ón gComhairle lena ndéantar Rialachán Uimh. 45/2001 a chur chun feidhme

Sin iad na rialacha a chuir Comhairle an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm, ina ndéantar forálacha Rialachán 45/2001 a fhorbairt tuilleadh. Suitear leo:

 • stádas Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle
 • oibleagáidí na rialaitheoirí sonraí
 • na nósanna imeachta a bheidh le leanúint maidir le daoine is ábhar do na sonraí a gcearta a fheidhmiú
 • an nós imeachta maidir le himscrúduithe a dhéanann an t-oifigeach cosanta sonraí

Cad é clár cosanta sonraí na Comhairle?

Is é Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle a choimeádann an clár. Is clár poiblí é ar féidir le duine ar bith breathnú air.

Is bunachar sonraí é an clár ina bhfuil faisnéis faoi gach cineál oibríochta próiseála sonraí pearsanta a rinne an Chomhairle nó a rinneadh laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC).

San fhaisnéis sin, cuimsítear cuspóir na hoibríochta, ainm an rialaitheora, an bunús dlí a ghabhann leis an oibríocht, an duine is ábhar do na sonraí, faighteoirí na sonraí, cineál na sonraí a próiseáladh agus an t-achar ama a stóráiltear na sonraí.

Cén sórt sonraí pearsanta a phróiseáiltear in Ardrúnaíocht na Comhairle?

Baineann an chuid is mó de na sonraí pearsanta a phróiseálann Ardrúnaíocht na Comhairle leis an bhfoireann atá aici.

Próiseáiltear sonraí pearsanta i ndáil le gníomhaíochtaí na Comhairle freisin. D’fhéadfadh baint a bheith ag na sonraí sin leis na toscairí chuig an gComhairle ó na Ballstáit nó ó thríú tír, le hiriseoirí agus le daoine aonair a bheidh ainmnithe ag gníomhartha na Comhairle.

Seachas na daoine aonair sin, ní phróiseáiltear sonraí pearsanta na saoránach den chuid is mó ach amháin má théann siad i dteagmháil le hArdrúnaíocht na Comhairle, mar shampla, má iarrann siad doiciméad, más cuairteoir chuig an gComhairle iad nó má tá conradh déanta acu leis an Ardrúnaíocht.

Físfhaireachas in áitreabh Ardrúnaíocht na Comhairle

Ar mhaithe le sábháilteacht agus slándáil ár bhfoirne, ár bhfoirgneamh, ár sócmhainní agus ár bhfaisnéise, agus ar chúiseanna lóistíochta, tá córas cosanta físe i gcodanna d'áitreabh na hArdrúnaíochta.

I mbeartas ARC maidir le físchórais a úsáid, tugtar tuairisc ar na cosaintí a ghlactar chun go gcosnófar sonraí pearsanta, príobháideacht agus cearta bunúsacha eile agus leasanna dlisteanacha eile na ndaoine aonair sin a fheictear trí fhíscheamaraí cosanta ar áitreabh ARC.

Déantar ceanglais an rialacháin maidir le cosaint sonraí agus treoirlínte físfhaireachais an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí a chomhlíonadh go hiomlán leis an mbeartas.

Eolas praiticiúil faoi do chosaint sonraí féin

Conas is féidir leat a fháil amach má tá do shonraí pearsanta á bpróiseáil ag ARC?

Beidh clár na Comhairle maidir le hoibríochtaí próiseála sonraí pearsanta ina chabhair agat chun eolas a fháil faoi na cineálacha oibríochtaí próiseála sonraí a d’fhéadfadh a bheith infheidhme maidir leat.

Cad iad do chearta agus tú féin mar ábhar do na sonraí?

Agus tú féin mar ábhar do na sonraí beidh na cearta seo a leanas agat:

 • bheith curtha ar an eolas gurb ann d'oibríocht próiseála sonraí a bhaineann leatsa agus bheith curtha ar an eolas faoina príomhairíonna
 • teachtaireacht a fháil faoi na sonraí a bhfuil próiseáil á déanamh orthu
 • ceartú a fháil ón rialaitheoir, gan mhoill, maidir le haon sonraí pearsanta atá míchruinn nó neamhiomlán

In imthosca áirithe, féadfaidh tú a iarraidh ar an rialaitheoir sonraí do shainchearta a fheidhmiú, amhail sonraí a scriosadh nó a bhlocáil.

Is féidir iarratais a chur isteach trí úsáid a bhaint as foirm a chuirfidh Oifigeach Cosanta Sonraí na Comhairle ar fáil. Is féidir leat an fhoirm iarratais a fháil trí ríomhphost. Cuir in iúl an teanga ina dteastaíonn uait an fhoirm a fháil.

Seol r-phost

Is i roinn 5 den chinneadh ón gComhairle lena gcuirtear rialacha maidir le cosaint sonraí chun feidhme a chinntear an nós imeachta a bheidh le leanúint chun na cearta sin a fheidhmiú.

Is féidir leat gearán a dhéanamh freisin leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí tráth ar bith. Is féidir breis eolais a fháil ar láithreán gréasáin MECS.

Teagmhálacha

Rialaitheoirí sonraí

Más gá duit tuilleadh faisnéise a fháil faoi oibríocht phróiseála sonraí ar leith, ba cheart duit dul i dteagmháil le rialaitheoir sonraí na hoibríochta próiseála, maille le cóip chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí.

Is i gclár na n-oibríochtaí próiseála sonraí a léirítear céannacht agus sonraí teagmhála gach rialaitheora sonraí.

Oifigeach Cosanta Sonraí

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí i gcomhair comhairle nó i gcomhair iarratas chun imscrúdú a dhéanamh ar ábhar nó ar tharlú áirithe a bhaineann go díreach le cúraimí an oifigigh cosanta sonraí. Téigh i dteagmháil leis an oifigeach cosanta sonraí trí ríomhphost. Sonraigh do rogha teanga.

An tOifigeach Cosanta Sonraí
Ardrúnaíocht na Comhairle
Rue de la Loi/Wetstraat 175,
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Teil: + 32 22816111
Seol r-phost

Físfhaireachas

Féadfaidh tú an fhoirm seo a úsáid chun d'iarratas a dhéanamh.

Chun rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta a bailíodh mar thoradh ar úsáid físcheamara ar ár n-áitreabh, cuir d'iarratas chuig:

Stiúrthóir na hOifige Slándála 
Rue de la Loi/wetstraat 175
 B-1048 Bruxelles/Brussel
 Belgique/België

Maille le cóip chuig:

An tOifigeach Cosanta Sonraí 
Rue de la Loi/wetstraat 175
 B-1048 Bruxelles/Brussel
 Belgique/België

Tabhair faoi deara: Ní mór duit grianghraf díot féin a tógadh le déanaí agus é ar cháilíocht mhaith maille le cóip de do chárta aitheantais/do phas a chur le d'iarratas.