Trédhearcacht agus rochtain ar dhoiciméid

De réir na rialacha trédhearcachta mar a leagtar amach i gConradh Liospóin iad, feidhmíonn institiúidí AE go hoscailte agus i ndlúthchomhar, a mhéid is féidir, leis na saoránaigh. Déanann Airí na Comhairle dlíthe a achtú go poiblí agus tá sé de cheart ag na saoránaigh rochtain ar dhoiciméid na Comhairle a iarraidh.

Trédhearcacht reachtach

Tagann Airí an Aontais le chéile go poiblí nuair a bhíonn dréachtghníomhartha reachtacha á bplé acu nó nuair a dhéanann siad vótáil orthu.

Suíonn an Chomhairle i seisiún poiblí freisin nuair a bhíonn mórfhadhbanna a bhaineann leis an Aontas agus lena chuid saoránach á bplé nó nuair a bhíonn clár oibre na Comhairle á phlé nó tosaíochtaí a hUachtaránachta nó cláir oibre agus straitéis bheartais an Choimisiúin.

Féadfaidh tú amharc ar sheisiúin phoiblí na Comhairle beo i ngach teanga de chuid an Aontais ar an gcraoladh gréasáin. Féadfar na seisiúin taifeadta a bhrabhsáil freisin.

Cláir oibre agus féilire chruinnithe na Comhairle

Tagann an Chomhairle le chéile sa Bhruiséil agus i Lucsamburg (i mí Aibreáin, í mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair). Bíonn cláir oibre na Comhairle agus fhormhór a comhlachtaí ullmhúcháin ar fáil don phobal.

Miontuairiscí agus torthaí na vótála

Nuair is cruinniú poiblí a bhíonn ag an gComhairle bíonn teacht ag an bpobal ar mhiontuairiscí an chruinnithe sin agus féadfar na vótaí maidir le dréachtdlíthe a bhreathnú iontu, chomh maith le míniúcháin ar vótaí agus ar ráitis na mBallstát. Faightear faisnéis sna miontuairiscí freisin faoi na doiciméid a bhíonn á bplé agus faoi na príomh-Chonclúidí ar tháinig an Chomhairle orthu.

Poiblíteartorthaí na vótála freisin agus féadfar an bealach inar vótáil tíortha aonair an Aontais a bhreathnú.

Foilsítear an fhaisnéis sin in achoimre mhíosúil ar ghníomhartha na Comhairle.

Rochtain ar dhoiciméid

Foráiltear le Rialachán Uimh.1049/2001 do na rialacha maidir le rochtain ar dhoiciméid. Suitear rialacha sonracha cur chun feidhme don Chomhairle in Iarscríbhinn II a ghabhann lena rialacha nós imeachta. Baineann na rialacha sin le doiciméid na Comhairle Eorpaí freisin.

Thairis sin, foilsíonn an Chomhairle tuarascáil bhliantúil ar chur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001.

Clár poiblí de dhoiciméid na Comhairle

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar dhoiciméid na Comhairle tríd an gclár poiblí. Tá a bhfuil i ndoiciméid oifigiúla na Comhairle ó 1999 i leith sa chlár poiblí nó tá tagairtí do na doiciméid oifigiúla sin ar fáil ann.

Sonraí oscailte

Ó 2015 i leith, tá Comhairle an Aontais Eorpaigh rannpháirteach i dTairseach Sonraí Oscailte AE lena mbaineann trí thacar sonraí:

  • vótaí na Comhairle maidir le gníomhartha reachtacha
  • meiteashonraí chlár poiblí na Comhairle
  • meiteashonraí an bhunachair sonraí maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid

Seoladh Tairseach Sonraí Oscailte AE i mí na Nollag 2012. Is pointe aonair rochtana é ar réimse méadaitheach sonraí ó institiúidí AE agus ó chomhlachtaí eile AE. Is féidir na sonraí a úsáid agus a athúsáid saor in aisce chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála, ach an fhoinse a lua.

Is é is aidhm do Thairseach Sonraí Oscailte AE úsáid nuálach na sonraí a chur chun cinn agus go bhféadfaí leas iomlán a bhaint as na féidearthachtaí eacnamaíocha a bhaineann leo. Féachtar freisin le hinstitiúidí AE agus le comhlachtaí eile AE a spreagadh le bheith níos trédhearcaí agus níos cuntasaí.

An Chartlann

Bailíonn agus próiseálann cartlann na Comhairle na doiciméid a tháirgeann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus na doiciméid a fhaigheann sí agus a feidhmeanna á gcomhlíonadh aici. Tá teacht ag an bpobal ar an gcartlann a bhaineann le comhaid a dúnadh breis is 30 bliain ó shin.

Cuirtear na doiciméid bhunaidh chuig cartlann stairiúil an Aontais, a stóráiltear san Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans. Is féidir breathnú ar mhicrifíseanna agus/nó ar chóipeanna leictreonacha de na doiciméid i gcartlann na Comhairle sa Bhruiséil.

Fiosrúcháin ghinearálta

Is féidir ceisteanna ginearálta faoi eagrú, obair agus gníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle a chur ar an tseirbhís um fhaisnéis don phobal. Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir leis an tseirbhís sin comhairle dlí a sholáthar ná trácht a dhéanamh ar shaincheisteanna sonracha.

Is féidir leat do cheist a chur isteach i dteanga ar bith de 24 theanga oifigiúla AE.