Sonraí oscailte

Ardrúnaíocht

Tá Comhairle an Aontais Eorpaigh rannpháirteach sa Tairseach Sonraí Oscailte lena mbaineann trí thacar sonraí:

 • meiteashonraí chlár poiblí na Comhairle
 • meiteashonraí an bhunachair sonraí maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid
 • vótaí sa Chomhairle maidir le gníomhartha reachtacha

Seoladh Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh i mí na Nollag 2012. Is pointe aonair rochtana é ar réimse méadaitheach sonraí ó na hinstitiúidí agus ó chomhlachtaí eile an Aontais. Is féidir na sonraí a úsáid agus a athúsáid saor in aisce chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála, ach an fhoinse a lua.

Is é is aidhm don Tairseach Sonraí Oscailte úsáid nuálach na sonraí a chur chun cinn agus go bhféadfaí leas iomlán a bhaint as na féidearthachtaí eacnamaíocha a bhaineann leo. Féachtar freisin le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais a spreagadh le bheith níos trédhearcaí agus níos cuntasaí.

Na tacair shonraí

Tacar sonraí: meiteashonraí chlár poiblí na Comhairle

Ceadúnas: Fógra dlíthiúil ó Ardrúnaíocht na Comhairle

Bunaíodh clár poiblí de dhoiciméid na Comhairle i 1999. Is éard atá sa chlár tagairtí do dhoiciméid a d’eisigh an Chomhairle ón dáta sin (tá eisceachtaí i bhfeidhm maidir le doiciméid a aicmítear mar dhoiciméid rúnda). Is féidir doiciméid phoiblí a íoslódáil freisin leis an gclár.

Cuirtear tuairim is 25 000 doiciméad, ar an meán, leis an gclár gach bliain (teanga bhunaidh). Bíonn an fhaisnéis a bhaineann le doiciméid na Comhairle ar fáil don phobal fiú mura mbíonn inneachar na ndoiciméad féin ar fáil dóibh.

Tá na meiteashonraí seo a leanas maidir le doiciméid na Comhairle ar fáil sa tacar sonraí seo:

 • stádas an fhoilsithe
 • catagóir an doiciméid
 • uimhir an doiciméid
 • iarmhír
 • teideal
 • cód idirinstitiúideach
 • ábhar an doiciméid
 • an tionscnóir (údar)
 • an seolaí/na seolaithe
 • dáta eisiúna
 • cruinniú a bhaineann leis an doiciméad
 • na teangacha ina bhfuil an doiciméad ar fáil

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú fós ar an bhfaisnéis atá sa tacar sonraí seo. Déantar an tacar sonraí a nuashonrú gach lá.

Tacar sonraí: meiteashonraí an bhunachair sonraí maidir le hiarrataí ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid na Comhairle

Ceadúnas: Fógra dlíthiúil ó Ardrúnaíocht na Comhairle

Foilsíonn an Chomhairle tuarascáil gach bliain faoi chur chun feidhme Rialachán 1049/2001 maidir le rochtain ar dhoiciméid. Is éard atá sa tuarascáil bhliantúil faisnéis staidrimh maidir le hiarrataí ar rochtain atá faighte ag an gComhairle. Cé is moite de shonraí pearsanta, cuirtear faisnéis faoi na hiarrataí sin ar fáil don phobal.

Sa tacar sonraí seo, tá an fhaisnéis seo a leanas maidir le hiarrataí ar rochtain ar dhoiciméid phoiblí atá faighte ag an gComhairle:

1. Faisnéis ghinearálta maidir leis an iarratasóir (gan ainm)

 • gairm bheatha an iarratasóra
 • tionscnamh geografach

2. Faisnéis ghinearálta maidir leis an iarraidh

 • uimhir na hiarrata
 • an cineál iarrata (iarraidh thosaigh, iarratas deimhniúcháin)
 • dáta na hiarrata
 • spriocdháta chun freagra a thabhairt
 • síneadh leis an spriocdháta chun freagra a thabhairt
 • dáta an fhreagra
 • an iarracht a rinneadh
 • gníomhaíocht leantach
 • réimse/réimsí beartais

3. Faisnéis maidir leis na doiciméid a iarradh

 • stádas an fhoilsithe (ar fáil don phobal nó nach bhfuil)
 • an cineál freagra
 • catagóir an doiciméid
 • uimhir an doiciméid

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú fós ar an bhfaisnéis atá sa tacar sonraí seo. Déantar an tacar sonraí a nuashonrú gach lá.

Tacar sonraí: Vótaí sa Chomhairle maidir le gníomhartha reachtacha

Ceadúnas: Fógra dlíthiúil ó Ardrúnaíocht na Comhairle

Is taifid phoiblí iad taifid vótála na Comhairle nuair a bhíonn gníomh reachtach á ghlacadh aici faoin ngnáthnós imeachta reachtach nó faoin nós imeachta reachtach speisialta. Ar an meán, glacann an Chomhairle 120 gníomh reachtach in aghaidh na bliana.

Ní amháin go bhfuil na vótaí a chaitear sa Chomhairle an tráth a mbíonn gníomh reachtach á ghlacadh aici sa bhunachar sonraí, ach tá faisnéis ann freisin a bhaineann leis an ngníomh é féin, mar atá:

 • foirm an ghlactha (i gcruinniú de chuid na Comhairle nó trí nós imeachta i scríbhinn)
 • seisiún na Comhairle
 • Foirmíocht na Comhairle
 • dáta an ghlactha
 • réimse beartais
 • an cineál gnímh (Rialachán, Treoir, Cinneadh nó Seasamh)
 • uimhir an ghnímh (mar a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh)
 • an t-ábhar (teideal)
 • uimhir an doiciméid (a cuireadh faoi bhráid na Comhairle le go nglacfaí é)
 • cód idirinstitiúideach
 • an nós imeachta vótála (gnáthnós imeachta reachtach nó nós imeachta reachtach speisialta)
 • a ndearna an Chomhairle (de réir chéimeanna an nós imeachta reachtaigh)
 • an riail vótála (tromlach cáilithe nó aontoilíocht)

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú fós ar an bhfaisnéis atá sa tacar sonraí seo. Déantar an tacar sonraí a nuashonrú gach lá.

Séanadh

Is chun críocha faisnéise amháin na tacair shonraí seo. Is iad miontuairiscí na Comhairle maidir le glacadh gníomhartha reachtacha agus an tuarascáil bhliantúil ón gComhairle maidir le cur chun feidhme Rialachán 1049/2001, agus iad sin amháin, atá barántúil. Tá na doiciméid sin ar fáil ar chlár poiblí na Comhairle.

D’fhéadfadh sé go dtiocfadh athrú fós ar an bhfaisnéis atá sna tacair shonraí seo.

Tá mar aidhm ag Ardrúnaíocht na Comhairle an fhaisnéis a choimeád cruinn. Aon bhotúin a chuirtear in iúl dúinn, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú.