Deiseanna le haghaidh post buan

Líonann Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC) folúntais, ar an mórchóir, trí oifigigh bhuana a earcú ó institiúidí eile an Aontais nó ó phainéil d'iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtais oscailte.

Is í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) a eagraíonn na comórtais sin. Is scrúduithe earcaíochta iomaíocha iad atá ceaptha chun measúnú a dhéanamh ar scileanna na n-iarrthóirí trí shraith de thrialacha difriúla, lena n-áirithítear nach roghnaítear ach daoine den chéad scoth. Eagraítear comórtais oscailte le haghaidh próifílí éagsúla agus féadfaidh sé go n-éileofar scileanna agus cáilíochtaí sonracha ort. Na hiarrthóirí a n-éiríonn leo i gcomórtas, cuirtear ar phainéal iad agus earcaíonn na hinstitiúidí baill foirne uaidh sin de réir mar is gá.

Eagraíonn an Ardrúnaíocht comórtais ó am go chéile ar mhaithe lena riachtanais féin, chun poist atá thar a bheith speisialaithe a líonadh. Foilsítear na folúntais sin ar an láithreán gréasáin seo faoi "deiseanna reatha post" agus ar láithreán gréasáin EPSO araon.

Más spéis leat oibriú linn, ba cheart duit láithreán gréasáin EPSO a sheiceáil go rialta, áit a mbeidh tú in ann teacht ar fhaisnéis faoi chomórtais a bheidh ann amach anseo agus faoin mbealach chun ullmhú dóibh.

Deiseanna le haghaidh post neamhbhuan

Foireann atá ar conradh

Fostaíonn an Ardrúnaíocht líon teoranta gníomhairí ar conradh a roghnaítear ó iarrthóirí atá cláraithe i mbunachar sonraí CAST de chuid EPSO nó ó phainéil nó ó bhunachair sonraí a bhailíonn institiúidí eile.

Agus foireann atá ar conradh á lorg aici, téann Oifig Earcaíochta na hArdrúnaíochta i dteagmháil leis na hiarrthóirí arb oiriúnaí a bpróifíl do phróifíl an phoist. Molaimid duit, dá bhrí sin, do CV a choinneáil cothrom le dáta sa bhunachar sonraí lena mbaineann tú.

Foireann shealadach

Ó thráth go chéile, eagraíonn an Ardrúnaíocht nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha. Déantar é sin den chuid is mó chun folúntais i bpróifílí atá thar a bheith speisialaithe a líonadh, próifílí nach bhfuil fáil orthu ar phainéil EPSO ag an am. Aon nós imeachta roghnúcháin le haghaidh gníomhairí sealadacha, fógraítear é ar an láithreán gréasáin seo, faoi dheiseanna post, agus ar láithreán gréasáin EPSO freisin.

Iarratais uathspreagtha

Is í Oifig Earcaíochta na hArdrúnaíochta a láimhseálann na teagmhálacha go léir le hiarrthóirí. I bhfianaise an bheartais earcaíochta agus roghnúcháin, ní féidir leis an Oifig Earcaíochta glacadh le hiarratais uathspreagtha, fiú ó iarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtas.

I gcomhréir le rialacha cosanta sonraí na hArdrúnaíochta, déantar na hiarratais go léir a fhaightear gan iarraidh a scriosadh tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis a bhfaighte. Gheobhaidh iarratais gan iarraidh freagra uathoibríoch, ina mbeidh faisnéis ghinearálta faoi chúrsaí earcaíochta in Ardrúnaíocht na Comhairle.

Téigh i dTeagmháil le hOifig Earcaíochta Ardrúnaíocht na Comhairle

An nós imeachta gearán

Déanaimid ár seacht ndícheall seirbhís den chaighdeán is airde a thabhairt.

Mar sin féin, má cheapann tú go raibh tú faoi réir drochriaracháin, tá sé de cheart agat gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh. Tabhair faoi deara go gcaithfidh tú teacht chugainn le d’ábhair imní a phlé i dtosach, sular féidir leis an Ombudsman glacadh le gearán uait.

Poist bhuana Poist neamhbhuana
Do na nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh poist bhuana, téigh i dteagmháil linn trí úsáid a bhaint as an ríomhphost seo. Do na nósanna imeachta roghnúcháin le haghaidh poist neamhbhuana, úsáid an seoladh ríomhphoist seo.