Tréimhsí Oiliúna - ceisteanna coitianta

Ardrúnaíocht

Tréimhsí Oiliúna

An féidir liom tréimhse oiliúna a dhéanamh i gcaitheamh an tsamhraidh?
Ní féidir. Ní chuirtear tréimhsí oiliúna ar fáil le linn mhí Iúil ná mhí Lúnasa.

An nglactar le hiarratais spontáineacha?
Ní ghlactar. Ní mór do gach iarratas ar áit ar thréimhse oiliúna cloí leis an nós imeachta iarratais a bhfuil cur síos air ar an láithreán gréasáin.

Cé hiad na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh

Níl mo chéim Bhaitsiléara faighte agam go fóill. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna íoctha?
Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh más rud é go bhfuil an dáta ar theastas do chéime Baitsiléara níos túisce ná dáta sínithe an chomhaontaithe maidir le tréimhse oiliúna.

An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an tréimhse oiliúna íochta agus ar an tréimhse oiliúna éigeantach araon?
Is féidir. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an tréimhse oiliúna íochta agus ar an tréimhse oiliúna éigeantach araon má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta (e.g. más mac léinn máistreachta tú a bhfuil céim BA aici/aige cheana agus más gá duit tréimshe oiliúna a dhéanamh mar chuid de do chúrsa máistreachta).

An féidir liom iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna in institiúidí éagsula an Aontais ag an am céanna?
Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna in institiúidí éagsúla an Aontais ag an am céanna, má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta.

Tar éis thoradh an reifrinn sa Ríocht Aontaithe an 23 Meitheamh 2016 an féidir le náisiúnaigh de chuid na Ríochta Aontaithe cur isteach ar thréimhsí oiliúna íoctha don bhliain 2018 fós?
Tá náisiúnaigh de chuid na Ríochta Aontaithe incháilithe i gcónaí agus féadfaidh siad cur isteach ar thréimhsí oiliúna ag Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. De réir na gConarthaí atá daingnithe ag an Ríocht Aontaithe, tá feidhm iomlán ag dlí an Aontais maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe i gcónaí.

An nós imeachta roghnúcháin

Conas a roghnaítear oiliúnaithe?
Roghnaítear oiliúnaithe ar bhonn tuillteanais nuair a mheastar an fhaisnéis a chuireann siad ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

D’fhéadfaí na hiarrthóirí a chur faoi agallamh ar an nguthán nó ar an idirlíon. Sa chás sin, déanfaidh oifig na dtréimhsí oiliúna teagmháil leis na hiarrthóirí roimh ré chun am oiriúnach a shocrú. I gcás ina mbíonn an tuillteanas céanna ag iarrthóirí, déanann oifig na dtréimhsí oiliúna a dícheall a chinntiú go mbeidh cothromaíocht fhónta ann i measc na n-oiliúnaithe a roghnaítear ó thaobh tíreolaíochta (i.e. go ndéanfaí ionadaíocht ar a mhéid náisiúntachtaí is féidir) agus ó thaobh inscne de (lena ndírítear ar 40 % den inscne tearcionadaithe). Déantar grinnscrúdú ar na hiarratais agus cuirtear iad i gcomparáid leis an bpróifíl atá á lorg ag ranna éagsúla Ardrúnaíocht na Comhairle.

Tar éis chéim an roghnúcháin

Ar cheart dom aistriúchán ar dhoiciméid tacaíochta a sholáthar?
Níor cheart. Glactar le doiciméid tacaíochta i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Is cabhair é freisin leagan Béarla nó Fraincise de do dhioplómaí a sholáthar, más féidir.

An gá go ndeimhneofaí na doiciméid tacaíochta mar chóipeanna barántúla de na bunchóipeanna?
Ní gá. Ní mór na doiciméid tacaíochta a chur tríd an r-phost. Ní gá cóipeanna deimhnithe a sholáthar. Iarrfar ar oiliúnaithe bunchóipeanna de na doiciméid tacaíochta a chur ar fáil nuair a thagann siad.

Le linn na tréimhse oiliúna

An mbeidh mé i dteideal saoire bhliantúil?
Beidh oiliúnaithe i dteideal dhá lá saoire in aghaidh na míosa do gach mí a d’oibrigh siad, mar aon le laethanta saoire poiblí agus na laethanta nuair a bheidh oifigí na Comhairle dúnta.

Tá árachas sláinte éigeantach. An leor an cárta Eorpach um árachas sláinte ó mo thír féin?
Is leor. Glacaimid le cóip de do chárta Eorpach um árachas sláinte mar chruthúnas. Tá an fhreagracht ort féin an cumhdach a chuireann sé ar fáil a sheiceáil.

In éagmais cumhdach eile (e.g. cárta Eorpach um árachas sláinte), féadfaidh oiliúnaithe árachas sláinte a roghnú tríd an gComhairle. Sa chás sin, íocann oiliúnaithe íoctha timpeall is EUR 13 sa mhí, arbh fhiú aon trian den phréimh é, agus íocann an Chomhairle an dá thrian eile. I gcás oiliúnaithe éigeantacha, seasann an Chomhairle táille iomlán na préimhe.

An bhfuil oiliúnaithe árachaithe?
Tá árachas ar gach oiliúnaí i gcoinne tionóiscí.

Gnéithe airgeadais

Cé mhéid is fiú an deontas?
Faoi láthair is fiú EUR 1159,44 glan sa mhí an deontas.

An gcumhdaíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh na costais taistil ó m’áit ghnáthchónaithe go dtí an Bhruiséil?
Faigheann oiliúnaithe liúntas taistil mar ranníocaíocht i dtreo a gcuid speansais taistil.

I gcás oiliúnaithe a earcaítear ó áiteanna atá níos faide ná 50 km ón mBruiséil, beidh siad i dteideal ranníocaíocht i dtreo speansais taistil ag tús agus ag deireadh na tréimhse oiliúna. Ríomhtar an liúntas le modh atá bunaithe ar an bhfad geografach idir an Bhruiséil agus an seoladh a shonraítear ar an bhfoirm iarratais (0-500 km: EUR 0.30/km, 501-1500 km: EUR 0.20/km, thar 1500 km: EUR 0.10/km agus iolraithe faoi 2, le huasmhéid de EUR 800. Níl aon liúntas ann d’fhad is lú ná 50 km ón mBruiséil). Ní mór duit ar a laghad le leath na tréimhse oiliúna a chríochnú chun bheith i dteideal na liúntas sin. Ní ghlacfar le haon iarraidh chun an seoladh a athrú tar éis don Chomhairle an comhaontú maidir le tréimhse oiliúna a shíniú.