An chaoi le cur isteach ar thréimhse oiliúna

Ardrúnaíocht

Tá sé rómhall anois agat le hiarratas a chur isteach ar thréimhse oiliúna sa chéad tréimhse de 2018. Is féidir leat rochtain a fháil fós ar d’iarratas.

1. Tréimhsí oiliúna íoctha

Tá sé rómhall anois agat le hiarratas a chur isteach ar thréimhse oiliúna sa chéad tréimhse de 2018. Féadfaidh tú iarratas a chur isteach ar thréimhse oiliúna sa dara tréimhse de 2018 ach a n-osclófar tréimhse na n-iarratas. Ní mór na hiarratais a chur isteach agus leas á bhaint as an gcóras ar líne.

 • Cuir d’iarratas isteach idir an 15 Eanáir (12:00 meánlae) agus an 15 Márta (12:00 meánlae) 2018 don dara tréimhse oiliúna (1 Meán Fómhair 2018 - 31 Eanáir 2019)

An seoladh atá i do phróifíl

Seolfar an comhfhreagras ar fad chuig an seoladh a thabharfaidh tú i do phróifíl leictreonach. Má athraíonn an seoladh sin, bí cinnte go ndéanfaidh tú do phróifíl a leasú dá réir. Úsáidfear an seoladh sin tráth a ndéanfar tréimhse oiliúna a thairiscint duit agus tráth a mbeidh do chomhad á phróiseáil, agus measfar gurb é an seoladh sin an áit ónar earcaíodh tú.

Is minic a théann rphoist ó Oifig na dTréimhsí Oiliúna go dtí an fillteán truscair i gcuntais gmail, hotmail agus cuntais eile rphoist. Seiceáil d'fhillteán truscair go rialta le do thoil le haghaidh teachtaireachtaí a d'fhéadfadh teacht ón "bureau de stages" (stages@consilium.europa.eu). Chomh maith leis sin, cinntigh le do thoil go gcuirfidh tú uimhir theagmhála ar fáil ar an bhfoirm iarratais, ionas go bhféadfaimid teagmháil a dhéanamh leat más gá.

An nós imeachta roghnúcháin

Rachfar i dteagmháil i mí na Nollag ar a dhéanaí leis na hiarrthóirí a roghnófar don chéad tréimhse agus rachfar i dteagmháil leis na hiarrthóirí a roghnófar don dara tréimhse i mí na Bealtaine ar a dhéanaí.

Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo

Má roghnaítear tú, iarrfar ort na doiciméid tacaíochta seo a leanas a sholáthar:

 • cóip inléite de do phas nó de do chárta aitheantais
 • cóip de do dhioplómaí nó de do theastais oifigiúla
 • cruthúnas ar do thaithí ghairmiúil, más gá, agus cruthúnas nó dearbhú mionsonraithe maidir leis an eolas atá agat ar na teangacha a luaitear ar an bhfoirm iarratais.

Aon doiciméad roghnach eile lena dtacófar le d'iarratas ar thréimhse oiliúna, amhail teistiméireachtaí faoi charactar, féadfar iad a chur leis na doiciméid tacaíochta sin.

Ní gá na doiciméid tacaíochta a chur isteach nuair a líonfaidh tú isteach an fhoirm iarratais ar líne. Iarrfar ort na doiciméid sin a chur isteach má thairgtear tréimhse oiliúna duit. Ní ligfear duit tosú ar an obair mura gcuirfidh tú an comhad iomlán ar fáil. Beidh ort cruthúnas a thabhairt i ndáil leis an bhfaisnéis ar fad a chuirfidh tú síos ar an bhfoirm iarratais (oideachas, taithí ghairmiúil, eolas ar theangacha). Dá bhrí sin, níor cheart duit a áireamh san fhoirm iarratais ach faisnéis a bhfuil doiciméid tacaíochta agat di.

Ba cheart cóip a choinneáil de gach doiciméad a sheolfaidh tú chuig oifig na dtréimhsí oiliúna. Iarrtar ort gan bunchóipeanna de do theastais chéime a sheoladh.

Na hiarrthóirí sin ar éirigh leo gheobhaidh siad tairiscint le ríomhphost agus luafar ann dátaí na tréimhse oiliúna agus an roinn lena mbeidh siad ag obair. A luaithe a ghlacfaidh an t-iarrthóir leis an tairiscint, cuirfidh Oifig na dTréimhsí Oiliúna comhaontú le haghaidh tréimhse oiliúna chucu.

Na hiarrthóirí nach n-éireoidh leo

Faigheann an Ardrúnaíocht tuairim is 4,000 iarratas gach bliain ar na tréimhsí oiliúna íoctha. Faraor, níl ach 100 áit ar fáil.

Cuirfear in iúl d'iarrthóirí nár éirigh leo trí rphost nó trína gcuntas EPSO ag deireadh mhí Eanáir 2018 (i gcás tréimhsí oiliúna a thosaíonn i mí Feabhra) agus ag deireadh mhí an Mheithimh 2018 (i gcás tréimhsí oiliúna a thosaíonn i mí Mheán Fómhair).

Mura n-éireoidh leat, féadfaidh tú iarratas eile a dhéanamh don chéad tréimhse earcaíochta eile.

2. Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht

Is le haghaidh mic léinn atá sa tríú bliain, sa cheathrú bliain nó sa chúigiú bliain ar an ollscoil iad na tréimhsí oiliúna sin, ar mic léinn iad a bhfuil sé de dhualgas orthu tréimhse oiliúna a dhéanamh mar chuid dá gcuid staidéir. Féadfaidh na mic léinn sin a n-éilítear orthu taighde a dhéanamh i gcomhair tráchtais nó dochtúireachta iarratas a dhéanamh.

Caithfear na hiarratais do na tréimhsí oiliúna éigeantacha a chur isteach de réir an sceidil thíos:

 • Tréimhse oiliúna 1 Feabhra - 30 Meitheamh: is é an 1 Deireadh Fómhair an bhliain roimhe sin an dáta deiridh le haghaidh iarratas; téitear i mbun an nós imeachta roghnúcháin idir mí Dheireadh Fómhair agus mí na Nollag
 • Tréimhse oiliúna 1 Meán Fómhair - 31 Eanáir: is é an 1 Aibreán an bhliain chéanna sin an dáta deiridh le haghaidh iarratas; téitear i mbun an nós imeachta roghnúcháin idir mí Aibreáin agus mí an Mheithimh

Má roghnaítear thú, déanfar comhaontú maidir le tréimhse oiliúna a shíniú leat. Ní shíneofar aon chomhaontú nó aon choinbhinsiún eile (e.g. le d’ollscoil).

Iarratas

Ní mór na hiarratais ar thréimhsí oiliúna éigeantacha gan íocaíocht a thíolacadh trí r-phost, agus ní mór an méid seo a leanas a bheith ar áireamh iontu:

 • foirm iarratais chomhlánaithe,
 • teastas oifigiúil ó do bhunaíocht oideachais ina ndeimhnítear go gcaithfidh tú tréimhse oiliúna a dhéanamh mar chuid de do chúrsa staidéir nó chun dul isteach i ngairm bheatha, nó go gcaithfidh tú taighde a dhéanamh i gcomhair tráchtais nó dochtúireachta.

Ní gá doiciméid tacaíochta a sheoladh leis an bhfoirm iarratais. Iarrfar na doiciméid sin ort má thairgtear tréimhse oiliúna duit. Ní ligfear duit tosú ar an obair mura gcuirfidh tú an comhad iomlán ar fáil. Beidh ort cruthúnas a thabhairt i ndáil leis an bhfaisnéis ar fad a chuirfidh tú síos ar an bhfoirm iarratais (i.e. oideachas, taithí ghairmiúil, eolas ar theangacha) má roghnaítear thú. Dá bhrí sin, níor cheart duit a áireamh san fhoirm iarratais ach faisnéis a bhfuil doiciméid tacaíochta agat di. Féadfaidh tú doiciméid bhreise tacaíochta, amhail teistiméireachtaí, a chur i do chomhad.

Foirm iarratais ar thréimhsí éigeantacha gan íocaíocht.

Ba cheart duit d’iarratas iomlán a sheoladh le r-phost, i dteannta na foirme iarratais agus an deimhnithe ó d’ollscoil, i bhformáid PDF:
Seol d’iarratas

An seoladh atá i do phróifíl

Seolfar gach comhfhreagras chuig an seoladh a thabharfaidh tú ar d'fhoirm iarratais. Má athraíonn an seoladh sin, bí cinnte go gcuirfidh tú oifig na dtréimhsí oiliúna ar an eolas trí r-phost a sheoladh chuici. Úsáidfear an seoladh sin tráth a ndéanfar tréimhse oiliúna a thairiscint duit agus tráth a mbeidh do chomhad á phróiseáil, agus measfar gurb é an seoladh sin an áit ónar earcaíodh tú.

Na hiarrthóirí a n-éireoidh leo

Má éiríonn leat, gheobhaidh tú tairiscint le r-phost agus luafar ann dátaí na tréimhse oiliúna agus an roinn lena mbeidh tú ag obair. Iarrfar ort na doiciméid seo a leanas a sholáthar chun tacú leis an bhfaisnéis atá san fhoirm iarratais:

 • cóip inléite de do phas nó de do chárta aitheantais,
 • cóip de do dhioplómaí nó de do theastais oifigiúla (nuair is gá sin),
 • cruthúnas ar do thaithí ghairmiúil (nuair is gá sin),
 • cruthúnas nó dearbhú mionsonraithe maidir le d'eolas ar na teangacha a luaitear ar an bhfoirm iarratais.

Ba cheart cóip a choinneáil de gach doiciméad a sheolfaidh tú chuig Oifig na dTréimhsí Oiliúna. Iarrtar ort gan bunchóipeanna de do theastais chéime a sheoladh.

Tar éis di na doiciméid tacaíochta a fhíorú, cuirfidh Oifig na dTréimhsí Oiliúna comhaontú le haghaidh tréimhse oiliúna chugat chun a shínithe. Ní shíneofar aon chomhaontú nó aon choinbhinsiún eile (e.g. le d’ollscoil).

Na hiarrthóirí nach n-éireoidh leo

Mura n-éireoidh leat, cuirfear ar an eolas tú le r-phost tar éis don nós imeachta roghnúcháin a bheith críochnaithe. Féadfaidh tú iarratas eile a dhéanamh don chéad tréimhse iarratais eile.

3. Tréimhsí oiliúna do mhic léinn de chuid scoileanna náisiúnta riaracháin

Caithfidh scoil náisiúnta riaracháin an iarrthóra an t-iarratas a sheoladh chuig Stiúrthóir Acmhainní Daonna na Comhairle.

Téigh i dteagmháil le hoifig na dtréimhsí oiliúna má tá tuilleadh faisnéise uait.

Teagmháil

Má tá tuilleadh faisnéis uait, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifig na dTréimhsí Oiliúna: