Stair

Scannán: ‘Ó chadráil cois tine go húdar ceannais’

Sa chlár faisnéise seo tá súil á caitheamh siar ar stair na Comhairle Eorpaí ón lá a bunaíodh í go dtí an lá atá inniu ann. Taispeántar ann clocha míle tábhachtacha a baineadh amach sna blianta a chuaigh thart a raibh tionchar acu ar an gcaoi ar a dtagann ceannairí AE ar chinntí.
Insítear an scéal trí shúile na ndaoine sin a chonaic ról na Comhairle Eorpaí ag athrú go dtí go raibh sí ina hionad cinnteoireachta mar atá inniu.

Tuilleadh eolais faoi na himeachtaí agus na conarthaí lenar múnlaíodh ról na Comhairle Eorpaí, Chomhairle an Aontais Eorpaigh, an Ghrúpa Euro agus Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro.

1997

An 13 Nollaig

Cruthaíodh an Grúpa Euro

D'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach cruthú an Ghrúpa Euro, comhlacht neamhfhoirmiúil a thugann airí airgeadais tíortha a bhfuil an euro mar airgeadra acu le chéile. Tionóladh an chéad chruinniú de chuid an Ghrúpa Euro an 4 Meitheamh 1998 ag Chateau de Senningen i Lucsamburg.

1999

An 1 Eanáir

Tháinig an euro ar an saol mar airgeadra fíorúil

Tugadh isteach in 11 Bhallstát é: An Bheilg, Éire, an Fhionlann, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, Lucsamburg, an Ostair, an Phortaingéil agus an Spáinn.

2001

An 1 Eanáir

Tháinig an Ghréig isteach sa limistéar euro

Is í an Ghréig an 12ú Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh a tháinig isteach sa limistéar euro.

2002

An 1 Eanáir

Tagann an euro i gcúrsaíocht

An 1 Eanáir 2002 cuireadh an euro i gcúrsaíocht mar nótaí bainc agus boinn, in ionad airgeadraí náisiúnta.

2003

An 1 Feabhra

Conradh Nice

Le Conradh Nice, rinneadh athchóiriú ar institiúidí an Aontais Eorpaigh in oirchill an mhéadaithe, mar a méadófaí líon na mBallstát go 27. Rinneadh athchóiriú ar an gComhairle chun vótáil trí thromlach cáilithe a leathnú, agus chun prionsabal an chomhair fheabhsaithe idir na Ballstáit a thabhairt isteach.

2004

An 10 Meán Fómhair

An chéad Uachtarán buan ar an nGrúpa Euro

Chinn an Grúpa Euro Uachtarán buan a bheith aige, a cheapfar ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Ag cruinniú neamhfhoirmiúil Ecofin in Scheveningen, toghadh Jean-Claude Juncker mar an chéad Uachtarán buan ar an nGrúpa Euro. Mhair a théarma ón 1 Eanáir 2005 go dtí an 31 Nollaig 2006.

2006

Mí Mheán Fómhair

Athcheapadh Jean-Claude Juncker mar Uachtarán ar an nGrúpa Euro

Toghadh é mar Uachtarán ar an nGrúpa Euro don dara téarma.

2007

An 1 Eanáir

Téann an tSlóivéin isteach sa limistéar euro

Is í an tSlóivéin an 13ú Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil an euro glactha aici mar airgeadra.

2008

An 1 Eanáir

Tháinig an Chipir agus Málta isteach sa limistéar euro

Bhí 15 bhall sa limistéar euro ansin.

An 12 Deireadh Fómhair

Tháinig Cruinniú Mullaigh an Limistéar Euro ar an bhfód 

Mhol Nicolas Sarkozy, Uachtarán na Fraince, go mbeadh cruinniú ag ceannairí stáit nó rialtais an limistéir euro go rialta. Bhí an chéad chruinniú ar siúl an 12 Deireadh Fómhair 2008. Bhí cruinnithe mullaigh ann ina dhiaidh sin i mí na Bealtaine 2010, i mí an Mhárta 2011, i mí Iúil 2011 agus i mí Dheireadh Fómhair 2011 sa Bhruiséil.

Le Cruinnithe Mullaigh an Limistéir Euro, cuidítear le beartas eacnamaíoch an limistéir euro a chomhordú agus freastalaíonn Uachtarán Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ar na cruinnithe sin freisin. 

2009

An 1 Eanáir

Téann an tSlóvaic isteach sa limistéar euro

Is í an tSlóvaic an 16ú ball den limistéar euro.

An 1 Nollaig

Prótacal Uimh. 14 a ghabhann le Conradh Liospóin

Tháinig Prótacal Uimh. 14 a ghabhann le Conradh Liospóin, lena leagtar amach ról an Ghrúpa Euro, i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009. Tiocfaidh Airí na mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra acu le chéile go neamhfhoirmiúil le plé a dhéanamh ar ábhair a bhaineann leis an airgeadra aonair agus toghfaidh siad uachtarán ar feadh tréimhse dhá bhliain go leith.

Leasaítear freisin le Conradh Liospóin rialacha Chomhairle an Aontais Eorpaigh ionas nach mbeidh ach comhaltaí den Ghrúpa Euro in ann vóta a chaitheamh nuair a bheidh Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (ECOFIN) ag vótáil ar ábhair a bhaineann leis an limistéar euro amháin.

2011

An 1 Eanáir

Téann an Eastóin isteach sa limistéar euro

Is í an Eastóin an 17ú tír a théann isteach sa limistéar euro.

2012

Eanáir

Toghtar Uachtarán Mheitheal an Ghrúpa Euro

Is é Thomas Wieser atá mar Uachtarán ar Mheitheal an Ghrúpa Euro ó mhí Eanáir 2012 i leith, agus is é atá mar Uachtarán freisin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais.

Comhlacht ullmhúcháin is ea Meitheal an Ghrúpa Euro ina dtugtar le chéile ionadaithe ó Bhallstáit an limistéir euro atá ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais, agus ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach agus ón mBanc Ceannais Eorpach.   

2013

An 21 Eanáir

Uachtarán an Ghrúpa Euro á thogadh

Toghadh Jeroen Dijsselbloem, arbh Aire Airgeadais na hÍsiltíre é, mar Uachtarán ar an nGrúpa Euro. Is é an dara hUachtarán buan é ar an nGrúpa Euro ó bunaíodh an Grúpa sin.

2014

An 1 Eanáir

Téann an Laitvia isteach sa limistéar euro

Is í an Laitvia an 18ú ball den limistéar euro.

2015

An 1 Eanáir

Tháinig an Liotuáin isteach sa limistéar euro

Tá 19 mball sa limistéar euro anois: An Bheilg, an Chipir, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Malta, an Ostair, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Spáinn.

An 13 Iúil

Toghadh Jeroen Dijsselbloem mar Uachtarán ar an nGrúpa Euro don dara téarma

Athcheapadh Jeroen Dijsselbloem mar Uachtarán ar an nGrúpa Euro don dara téarma de 2.5 bliana.