An Grúpa Euro, 11/05/2015

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 11/05/2015
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

An Ghréig

Cuireadh an Grúpa Euro ar an eolas maidir leis an bplé leanúnach atá ar siúl idir údaráis na Gréige agus an Coimisiún Eorpach, an Banc Ceannais Eorpach agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta maidir le liosta cuimsitheach athchóirithe sa Ghréig.

Thug an Grúpa Euro dá aire gur tugadh na cainteanna ar aghaidh agus go raibh siad níos éifeachtúla, ach go raibh gá le níos mó ama chun na bearnaí atá fós ann a iamh agus chun teacht ar chomhaontú cuimsitheach. Ní fhéadfar an cúnamh airgeadais atá fágtha a eisíoc leis an nGréig go dtí go mbeidh na hathchóirithe sin comhaontaithe agus go dtí go gcinnfear trí athbhreithniú ó na trí institiúidí go bhfuil siad curtha chun feidhme.

“Ba mhaith liom a athrá gurb é comhaontú an 20 Feabhra an creat is bonn do na caibidlíochtaí i gcónaí agus go gcaithfear teacht ar chomh-mhargadh cuimsitheach sula bhféadfar aon eisíocaíochtaí a dhéanamh.”

Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

An cás eacnamaíoch

Phléigh an Grúpa Euro freisin an staid eacnamaíoch i limistéar an euro bunaithe ar réamhaisnéis eacnamaíoch an Earraigh 2015 a rinne an Coimisiún Eorpach. Bhreathnaigh siad freisin ar an mboilsciú agus ar fhorbairtí sna rátaí malairte. 

an téarnamh eacnamaíoch agus cruthú post ag bíogadh sa limistéar euro, agus tá na rioscaí maidir le díbhoilsciú ag laghdú ag an am céanna. Chomhaontaigh na hAirí gur gá do limistéar an euro leanúint ar aghaidh le hathchóirithe struchtúracha lena gcuirfear feabhas ar an bhfás, chomh maith le beartas fioscach fónta chun an téarnamh a chothú.

Plé téamach faoi chreataí fioscacha

Chomhroinn Airí an Ghrúpa Euro a dtaithí náisiúnta maidir le creataí fioscacha a neartú, rud a moladh do limistéar an euro i Seimeastar Eorpach 2014. Rinneadh an plé sin i gcomhthéacs plé rialta an Ghrúpa Euro, a bhíonn anois ann, maidir le bealaí chun cur leis an bhfás eacnamaíoch agus le cruthú post.

Tuarascáil na gCeithre Uachtarán

Phléigh na hAirí bealaí ina bhféadfaí an rialachas eacnamaíoch a fheabhsú, b'fhéidir, san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA). Bhí an plé sin mar chuid d'ullmhú tuarascála ar an ábhar céanna, a bhfuil Uachtarán an Ghrúpa Euro ag obair uirthi i dteannta Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, na Comhairle Eorpaí agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh.

Éire

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an dul chun cinn atá déanta ag Éirinn maidir le saincheisteanna fioscacha, airgeadais agus struchtúracha, mar a tuairiscíodh sa tríú tuarascáil um fhaireachas iarchláir. Tá lániontaoibh ag an nGrúpa Euro go gcoimeádfaidh Éire suas a deachuntas teiste agus go rachaidh sí i ngleic leis na dúshláin atá ann fós.

Athbhreithnithe go deireanach an 12/05/2015