An Grúpa Euro, 22/04/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 22/04/2016
  • 09:00
  • Amsterdam

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig: an dul chun cinn atá déanta

Chuir na hinstitiúidí agus Aire Airgeadais na Gréige, Euclid Tsakalotos, an Grúpa Euro ar an eolas maidir leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ag an gcéad athbhreithniúar chur chun feidhme chlár coigeartaithe maicreacnamaíoch na Gréige.

Chun go dtabharfaí an t-athbhreithniú chun críche, ba cheart do na hinstitiúidí agus d’údaráis na Gréige teacht ar chomhaontú maidir le pacáiste cuimsitheach athchóirithe beartais a bheidh le cur chun feidhme ag an nGréig.

Cé go ndearnadh dul chun cinn suntasach le seachtainí anuas, caithfear tuilleadh oibre a dhéanamh ar roinnt réimsí beartais, lena n-áirítear straitéis fhioscach agus an ciste príobháidiúcháin.

D’iarr an Grúpa Euro ar údaráis na Gréige teacht ar chomhaontú leis na hinstitiúidí go mear maidir leis an bpacáiste athchóirithe lenar cheart saincheisteanna amhail bearta teagmhasacha agus iasachtaí neamhthuillmheacha a chumhdach freisin.

Tá an Grúpa Euro ag súil go mbeidh siad in ann teacht ar chomhaontú laistigh de chúpla lá agus, má éiríonn leo, beidh siad réidh le teacht le chéile arís ag cruinniú urghnách chun na chéad chéimeanna eile a shocrú le go gcuirfear deireadh leis an gcéad athbhreithnithe.

Plé téamach maidir leis an bhfás agus poist: creataí náisiúnta dócmhainneachta

Lean an Grúpa Euro dá phlé maidir le creataí náisiúnta dócmhainneachta agus lena gcur i bhfeidhm, atá an-éagsúil ó Bhallstát go Ballstát sa limistéar euro. Bhí an plé i gcomhréir leis na moltaí a fuarthas ó Chomhairle 2015 agus 2016 maidir leis an limistéar euro, a eisíodh i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, cleachtadh bliantúil an Aontais Eorpaigh i ndáil le comhordú beartais.

Tá creataí dócmhainneachta dea-fheidhmithe bunriachtanach d’fhonn dul i ngleic le hiarmharach fiachais agus d’fhonn cumas na mbanc creidmheas a chur ar fáil don gheilleagar a fheabhsú. Tá an saincheist sin fíorábhartha don limistéar euro, os rud é gur minic a bhaineann éifeachtaí iarmhartacha lena chuid geilleagar aonair.

Chomhaontaigh na hAirí sraith prionsabal comhchoiteann a d’fhéadfadh a bheith mar threoir chun na creataí náisiúnta sin a fheabhsú. Díríonn na prionsabail go príomha ar luas, ar intuarthacht agus ar chost-éifeachtacht na gcreataí.

Cur i láthair ó Chathaoirleach an tSásra Maoirseachta Aonair (SMA)

Chuir Cathaoirleach an tSásra Maoirseachta Aonair, Danièle Nouy, tuarascáil bhliantúil an tSásra (SMA) i láthair.

Chuir sí na hAirí ar an eolas freisin maidir leis an obair leanúnach chun roghanna maoirseachta agus discréidí náisiúnta a chomhchuibhiú in earnáil baincéireachta an limistéir euro d’fhonn cothrom na Féinne a áirithiú.

An t-eolas is deireanaí maidir le faireachas fioscach

Chuir an Coimisiún Eorpach i láthair príomhthorthaí na bhfógraí ó mhí Aibreán 2016 a d’eisigh Eurostat i gcomhthéacs an nós imeachta maidir le heasnamh iomarcach (EDP).

Sa bhliain 2015, bhí easnaimh rialtais agus fiachas sa limistéar euro ag 2.1% agus 90.7% d’OTI araon ar an meán.

Fiosróidh na hAirí Airgeadais saincheist an fhaireachais fhioscaigh agus céimeanna féideartha faoin nós imeachta maidir le heasnamh iomarcach tuilleadh sna míonna amach romhainn, i bhfianaise tuar an Earraigh 2016 atá le teacht ón gCoimisiún Eorpach agus i bhfianaise thíolacadh na gclár cobhsaíochta agus na gclár náisiúnta um athchóiriú ó na Ballstáit i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 2016.

Athbhreithnithe go deireanach an 06/06/2016