An Grúpa Euro, 24/05/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 24/05/2016
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro comhaontú ar thángthas air ar leibhéal na foirne idir an Ghréig agus na hinstitiúidí, lena réitítear an bealach le bailchríoch a chur ar an gcéad athbhreithniú ar chlár coigeartaithe maicreacnamaíoch na Gréige.

Leis sin, beidh an Sásra Cobhsaíochta Eorpach in ann an chéad tráinse eile den chúnamh airgeadais don Ghréig (EUR10.3bn) a thabhairt faoin gclár.

Rinneamar dul chun cinn ollmhór maidir leis an nGréig, rud a chuireann ar ár gcumas tús a chur le céim nua faoin gclár le cúnamh airgeadais a thabhairt don tír.

Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro

Tabharfar an tsuim sin i dtráthchodanna éagsúla nuair a bheidh na réamhghníomhaíochtaí uile a comhaontaíodh curtha chun feidhme ag an nGréig agus nuair a fhormhuineoidh na Ballstáit uile sa limistéar euro an comhaontú i gcomhréir lena nósanna imeachta náisiúnta ábhartha.

pacáiste athchóirithe sa chomhaontú sin ar thángthas air ar leibhéal na foirne idir an Ghréig agus na hinstitiúidí a chaithfidh an Ghréig a chur chun feidhme, chomh maith le sásra breise teagmhais. Cuirfear bearta breise athchóirithe i ngníomh leis an sásra sin más rud é go bhfuil an baol ann nach mbainfí amach an phríomhsprioc barrachais 3.5% OTI a comhaontaíodh faoin gclár.

Molann an Grúpa Euro an dul chun cinn atá déanta ag an nGréig maidir leis an gcuid is mó de na réamhghníomhaíochtaí a comhaontaíodh a chur chun feidhme.

Chomh maith leis sin, chomhaontaigh an Grúpa Euro tacar bearta gearrthéarma, meántéarma agus fadtéarma le hinbhuanaitheacht fhiachas poiblí na Gréige a chinntiú. Cuirfear cuid de na bearta sin chun feidhme roimh dheireadh an chláir tar éis an chéad athbhreithniú a bheith tugtha chun críche, agus cuirfear na cinn eile chun feidhme nuair a thabharfar an clár chun críche. Cinnfear raon feidhme na gcinn deiridh sin ar anailís nuashonraithe maidir le hinbhuanaitheacht fiachais.

Tháinig an Grúpa Euro ar chomhaontú faoi shásra teagmhais a ghníomhachtú do bhearta breise a bhaineann le fiachas, dá mba rud é go mbeadh an cás níos measa ná mar a bheithfí ag súil tráth a gcuirfear deireadh leis an gclár.

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an rún atá ag lucht bainistíochta CAI moladh do Bhord Feidhmiúcháin CAI socrú airgeadais a fhormheas roimh dheireadh na bliana ina ndearbhaítear go dtacóidh sé le cur chun feidhme na n-athchóirithe a comhaontaíodh.

An Spáinn: An 5ú athbhreithniú ar an bhfaireachas iarchláir

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro na torthaí a bhí ar an gcúigiú misean faireachais iarchláir sa Spáinn, a rinne an Coimisiún Eorpach, i gcuibhreann leis an mBanc Ceannais Eorpach i mí Dheireadh Fómhair.

An staid eacnamaíoch sa limistéar euro

Roinn an Grúpa Euro tuairimí i ndáil leis an staid eacnamaíoch agus an t-ionchas sa limistéar euro, tar éis don Choimisiún réamhaisnéis eacnamaíoch an Earraigh 2016 a fhoilsiú ar an 3 Bealtaine 2016.

Athbhreithnithe go deireanach an 25/05/2016