An Grúpa Euro, 11/07/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 11/07/2016
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An staid eacnamaíoch agus airgeadais sa limistéar euro

Rinne an Grúpa Euro tuairimí a chíoradh maidir leis an staid eacnamaíoch agus airgeadais sa limistéar euro. Chuir an Coimisiún agus an Banc Ceannais Eorpach na hairí ar an eolas faoi na gluaiseachtaí sna margaí airgeadais de thoradh ar an reifreann sa Ríocht Aontaithe ar an 23 Meitheamh.

Tá comharthaí ann cheana go bhfuil na margaí ag cobhsú anois agus na ceartúcháin tosaigh curtha díobh acu. Mar sin féin, tharlódh go mbeadh an éiginnteacht atá ann faoi láthair ina dris chosáin do na hionchais fáis mheántéarmacha, go háirithe i measc infheisteoirí agus sa limistéar euro freisin.

“Tá ardleibhéal neamhchinnteachta ann ach ina ainneoin sin is uile táimid meáite ar luí mach orainn féin chun beartais fhónta fhioscacha lena gcothófar fás a bhunú mar aon le hathchóirithe struchtúracha agus chun earnáil na baincéireachta a dheisiú. Níor imigh aon athrú ar an glcár oibre sin ná ar a thiomanta atáimid don chlár oibre sin chomh maith céanna", arsa Uachtarán an Ghrúpa Euro, Jeroen Dijsselbloem i ndiaidh an chruinnithe.

Faireachas iarchláir in Éirinn agus sa Phortaingéil

Cuirfear an Grúpa Euro ar an eolas faoi phríomhthorthaí an cúigiú athbhreithniú ar an bhfaireachas iarchláir in Éirinn agus faoi phríomhthorthaí an ceathrú athbhreithniú ar an bhfaireachas iarchláir sa Phortaingéil, ar i Meitheamh 2016 a rinneadh an dá cheann acu.

Tháinig an dá mhisean faireachais iarchláir ar an gconclúid go bhfuil Éire agus an Phortaingéil araon in ann na hiasachtaí a fuair siad faoi na cláir ar leithligh a aisíoc.

An Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis — cur chun feidhme i dtíortha an limistéir euro

Phléigh an Grúpa Euro an staid bhuiséadach sa Spáinn agus sa Phortaingéil. Ar an 7 Iúil ghlac an Coimisiún Eorpach moltaí maidir le cinntí ón gComhairle lena mbunaítear nach bhfuil ceachtar den dá thír tar éis gníomhú go leoréifeachtach chun easnaimh iomarcacha a cheartú laistigh den tréimhse a socraíodh sa mholadh ón gComhairle an 21 Meitheamh 2013.

Is í Comhairle an Aontais Eorpaigh a ghlacfaidh aon chinntí a bheidh bunaithe ar na moltaí sin ón gCoimisiún.

Staid fhioscach an limistéir euro

Phléigh an Grúpa Euro staid fhioscach an limistéir euro bunaithe ar na cláir chobhsaíochta náisiúnta a chuir Ballstáit an limistéir euro faoina bhráid i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh i mí Aibreáin na bliana seo.

Chomhaontaigh an Grúpa Euro go meastar go gcasfaidh an seasamh comhiomlán fioscach sa limistéar euro ó bheith mós méadaitheach in 2016 go mbeith neodrach go ginearálta in 2017.

Cuirfear an díospóireacht sin san áireamh agus a bpleananna buiséadacha á n-ullmhú ag na Ballstáit do 2017 níos déanaí i mbliana.

Plé téamach ar an bhfás agus ar an bhfost: infheistíocht sa limistéar euro

Lean an Grúpa Euro den phlé ar théama an fháis agus ar théama na fostaíochta agus é ag díriú ar chúrsaí infheistíochta, an feacht seo. Rinne na hairí tuairimí a chíoradh maidir leis an gcaoi ina bhféadfar dul i ngleic leis na bacainní rialúcháin agus struchtúracha don infheistíocht, lena ndíreofar go háirithe ar fheabhas a chur ar éifeachtúlacht an riaracháin phoiblí, an timpeallacht ghnó agus ar na scrogaill shonracha a bhíonn in earnálacha éagsúla.

Tá an plé seo mar chomhlánú ar thionscnaimh níos leithne ar fud an Aontais ina ndírítear ar an infheistíocht a spreagadh.

Tá tábhacht faoi leith le borradh a chur faoin infheistíocht chun cur leis an bhfás sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma i ngeilleagar an limistéir euro.

Leanfaidh an Grúpa Euro leis an bplé sin níos déanaí i mbliana.

Athbhreithnithe go deireanach an 13/07/2016