An Grúpa Euro, 09/09/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 09/09/2016
  • 09:00
  • An Bhratasláiv

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig

Chuir na hinstitiúidí agus Aire Airgeadais na Gréige, Euclid Tsakalotos, an Grúpa Euro ar an eolas faoin staid ina bhfuil cur chun feidhme chlár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige.

Na garspriocanna a comhaontaíodh i gcomhthéacs chéad athbhreithniú an chláir, tá údaráis na Gréige meáite ar iad a chomhlíonadh ar bhealach tráthúil.

Orthu sin tá 15 bheart a bhaineann le príobháidiú, athchóiriú na hearnála fuinnimh, rialachas bainc agus an ghníomhaireacht ioncaim a bhunú. Is gá don Ghréig na garspriocanna sin a bhaint amach sula ndéanfaidh an Sásra Cobhsaíochta Eorpach eisíocaíocht de EUR 2.8 billiún

Taistealóidh ionadaithe ó na hinstitiúidií go dtí an Aithin gan mhoill chun an dul i mbun an dara hathbhreithniú den chlár a ullmhú.

Plé téamach ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht: cáilíocht an airgeadais phoiblí

Roinn an Grúpa Euro tuairimí i ndáil le hathbhreithnithe caiteachais rialtas, bunaithe ar thaithí násiúnta. Seoltar athbhreithnithe den sórt sin chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtúlacht agus éifeachtacht na gcistí poiblí i gcatagóirí éagsúla de bhuiséad tíre.

Is é aidhm an phlé seo cabhrú leis na Ballstáit a gcuid buiséad a tharraingt suas i gcaoi go gcothófar fás níos mó.

Ghlac an Grúpa Euro ráiteas inar leagadh amach na comhphrionsabail le haghaidh leithdháileadh caiteachais a fheabhsú.

Chomhaontaigh na hairí, fairis sin, go bpléifear an t-ábhar seo ar bhonn rialta agus tá sé i gceist acu é a ardú arís sa chéad leath de 2017.

Saincheisteanna fioscacha atá ann faoi láthair

Dhearbhaigh an Grúpa Euro gur cheart do Bhallstáit an limistéir euro a ndréachtphleananna buiséadacha don bhliain 2017 a thíolacadh idir 1 agus 15 Deireadh Fómhair na bliana seo.

Trí bhíthin tráthchlár mar sin áiritheofar go ndéanfar dréachtphleananna buiséadacha a mheasúnú ar bhonn sraith inchomparáide de thoimhdí maicreacnamaíocha. Tiocfar ar réiteach réadúil do thíortha a bhfuil rialtas idirthréimhsiúil acu.

Amach san fhómhar, i gcomhréir leis an gcleachtas seanbhunaithe, tionólfaidh an Grúpa Euro a sheisiún domhainphlé bliantúil ar na pleananna sin, bunaithe ar thuairimí an Choimisiúin Eorpaigh.

Thug na hairí spléachadh ar an nós imeachta um easnamh iomarcach a bhaineann leis an Spáinn agus leis an bPortaingéil faoi láthair. Chinn an Chomhairle, i mí Iúil, nár ghlac ceachtar den dá thír sin beart éifeachtach chun an t-easnamh iomarcach atá acu a cheartú laistigh de na spriocdhátaí a leagadh síos. Sannadh spriocdhátaí nua don Spáinn agus don Phortaingéil dá éis sin agus táthar ag súil go nglacfaidh siad beart éifeachtach faoin 15 Deireadh Fómhair. Ghlac an Chomhairle tograí ón gCoimisiún freisin lena gcealófar na fíneálacha a chaithfeadh an Spáinn agus an Phortaingéil a íoc i gcás nach mbeadh na heasnaimh ceartaithe in am, i gcomhréir le rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis.

Thug na hairí aird ar an dul chun cinn fónta a rinneadh freisin ar an obair atá ar siúl d’fhonn cur chun feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis a shimpliú.

Athbhreithnithe go deireanach an 13/09/2016