An Grúpa Euro, 10/10/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 10/10/2016
  • 15:00
  • Lucsamburg

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig

Chuir na hinstitiúidí agus Aire Airgeadais na Gréige, Euclid Tsakalotos, an Grúpa Euro ar an eolas faoi 15 gharspriocanna a bhaint amach ar gheall an Ghréig iad a chur chun feidhme le linn an chéad athbhreithniú ar a clár coigeartaithe eacnamaíoch.

Sna garspriocanna sin, áiríodh bunú an chiste phríobháidiúcháin bhainc, athchóiriú na hearnála fuinnimh, bearta rialachais bainc agus bunú na gníomhaireachta ioncaim.

Chomhaontaigh an Grúpa Euro ag an gcruinniú go bhféadfadh SCE, le cur chun feidhme na ngarspriocanna, eisíocaíocht EUR 1.1 bhilliún a fhormheas. Tiomnófar an méid sin do riachtanais sheirbhísithe na Gréige i ndáil lena cuid fiachas.

Saorfar an €1.7 mbilliún atá fágtha an túisce a chuirfear na sonraí ar fáil faoin dul chun cinn atá déanta ag an nGréig lena riaráistí do mhí Mheán Fómhair a imréiteach agus an túisce a chuirfidh na hinstitiúidí measúnú dearfach ar fáil. Beidh an t-eisíoc faoi réir fhormheas Bhord Stiúrthóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh (SCE). Úsáidfear an EUR 1.7 mbilliún chun riaráistí na Gréige a imréiteach.

Ghlac an Grúpa Euro ráiteas maidir leis an nGréig.

D’iarr an Grúpa Euro ar údaráis na Gréige dlúthú lena gcuid oibre leis na hinstitiúidí chun an dara hathbhreithniú ar an gclár a thabhairt i gcrích in am trátha.

Plé téamach ar an bhfás agus ar phoist: córais chúraim sláinte agus chúraim fhadtéarmaigh

Bhí malartú tuairimí ag an nGrúpa Euro faoi na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag an gcaiteachas ar chúram sláinte agus cúram fadtéarmach ar inbhuaine an airgeadais phoiblí sa limistéar euro sna blianta amach romhainn.

Ba é b’aidhm don phlé na cleachtais náisiúnta is fearr agus na ceachtanna a foghlaimíodh sa réimse beartais sin a chomhroinnt, arb iondúil gur cuid shuntasach de chaiteachas an rialtais é an réimse beartais sin.

Saincheisteanna fioscacha atá ann faoi láthair

Leanfaidh an Grúpa Euro dá ullmhúchán don phlé bliantúil maidir le dréachtphleananna buiséadacha na mBallstát don chéad bhliain eile. Ní mór do na Ballstáit a gcuid pleananna a chur isteach le haghaidh 2017 idir 1 agus 15 Deireadh Fómhair na bliana seo, agus pléifidh an Grúpa Euro iad ar an 5 Nollaig.

Chuir an Coimisiún Eorpach an Grúpa Euro ar an eolas faoi idirphlé struchtúrtha a bhí aige le Parlaimint na hEorpa maidir le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa don Spáinn agus don Phortaingéil a chur ar fionraí.

Táthar ag súil leis an togra ón gCoimisiún maidir le fionraí i gcomhthéacs an nós imeachta um easnamh iomarcach i mí Iúil, tar éis na gcinntí ón gComhairle faoina laghad gníomhaíocht éifeachtach atá na tíortha sin a dhéanamh chun a n-easnaimh iomarcacha a cheartú.

Cruinniú G7

Chuir Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro, an Grúpa Euro ar an eolas faoin bplé a rinneadh ar leibhéal na gcruinnithe idirnáisiúnta a reáchtáladh in Washington D.C. ag tús mhí Dheireadh Fómhair agus ar ar tháinig as.

Athbhreithnithe go deireanach an 12/10/2016