An Grúpa Euro, 07/11/2016

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 07/11/2016
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Eolas faoin gcruinniú

An t-aontas baincéireachta - gnéithe a bhaineann leis an limistéar euro

An Sásra Maoirseachta Aonair agus an Bord Réitigh Aonair

Rinne Danièle Nouy, Cathaoirleach Bhord Maoirseachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh, agus Elke König, Cathaoirleach an Bhoird Réitigh Aonair (SRB) cur i láthair faoi seach don Ghrúpa Euro.

Labhair siad leis an nGrúpa Euro maidir lenar tharla le deireanas san earnáil airgeadais, maidir le príomhghníomhaíochtaí an dá institiúid sin le míonna beaga anuas, agus maidir leis na príomhdhúshláin agus na tosaíochtaí a bheidh acu amach anseo.

Labhair Danièle Nouy leis an nGrúpa Euro faoin obair atá á déanamh maidir leis na tástálacha struis a rinneadh i mí Iúil 2016, na dúshláin a bhaineann le hiasachtaí neamhthuillmheacha agus faoin gcuspóir go laghdófaí líon na roghanna maoirseachta agus na ndiscréidí náisiúnta in earnáil baincéireachta an limistéir euro d’fhonn a áirithiú gurbh fhearr an chothroime iomaíochta.

Labhair Elke König faoi thuarascáil ar dhul chun cinn ar ghníomhaíochtaí an Bhoird Aonair Réitigh, bailiú ranníocaíochtaí leis an gCiste Aonair Réitigh agus na comhaontuithe saoráide iasachta leis na Ballstáit aonair.

Mhol an Grúpa Euro an obair mhaith a rinne an dá institiúid go dtí seo agus dúirt go rabhthas ag súil leis an gcéad mhalartú eile tuairimí, a meastar a mbeidh sé ann in earrach na bliana seo chugainn.

Plé téamach ar an bhfás agus ar phoist: creataí náisiúnta dócmhainneachta

Phléigh an Grúpa Euro cén chaoi a bhféadfaí feabhas a chur ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na gcreataí náisiúnta dócmhainneachta. Lean an plé sin as a chruinniú i mí Aibreáin 2016, inar comhaontaíodh liosta de phrionsabail le cur i bhfeidhm. Bhain na prionsabail sin le luas, intuarthacht agus cost-éifeachtacht na gcreataí dócmhainneachta den chuid is mó.

Is den riachtanas é creataí dócmhainneachta a fheidhmíonn mar is ceart a bheith ann chun dul i ngleic leis an iarmharach fiachais agus chun feabhas a chur ar chumas na mbanc creidmheas a chur ar fáil don gheilleagar. Tá ábharthacht faoi leith ag an gceist sin ó thaobh an limistéir euro, ós rud é gur minic éifeachtaí iarmhartacha ag baint lena chuid geilleagar aonair.

Fillfidh an Grúpa Euro ar an tsaincheist sin an bhliain seo chugainn.

An Ghréig: an dara athbhreithniú ar an gclár agus tuairisc ar chúnamh teicniúil ón Aontas

Cuireadh na hairí ar an eolas faoin dara hathbhreithniú atá á dhéanamh faoi láthair ar chlár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige, tar éis an mhisin athbhreithiúcháin chun na hAithne a rinne na hinstitiúidí ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair.

D’iarr an Grúpa Euro ar údaráis na Gréige agus ar fhoireann an mhisin leanúint dá gcomhar cuiditheach agus an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche gan mhoill.

Áirítear ar an dara hathbhreithniúbuiséad do 2017, an straitéis fhioscach mheántéarmach agus athchóiriú ar mhargadh an tsaothair.

Fuair an Grúpa Euro an t-eolas is déanaí freisin faoin gcúnamh teicniúil a chuir seirbhís tacaíochta um athchóiriú struchtúrach (STAS) an Choimisiúin Eorpaigh ar fáil d’údaráis na Gréige go nuige seo. Bunaíodh an tseirbhís sin i mí Iúil 2015 chun cabhrú leis na Ballstáit athchóirithe struchtúracha agus riaracháin lena gcothaítear an fás a chur chun feidhme. Tá an Grúpa Euro ag súil go mbeidh an tseirbhís ag cabhrú leis an nGréig chun na hathchóirithe a chur chun feidhme.

Faireachas iarchláir: An Chipir agus an Spáinn

Thug na hairí dá n-aire na torthaí ón gcéad mhisean faireachais iarchláir go dtí an Chipir, ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2016, agus na torthaí ón 6ú misean faireachais iarchláir sa Spáinn, i lár Dheireadh Fómhair 2016.

Dréachtphleananna buiséadacha Bhallstáit an limistéir euro do 2017

Chuir an Coimisiún Eorpach an Grúpa Euro ar an eolas faoin measúnú atá á dhéanamh ar na dréachtphleananna buiséadacha do 2017, lena n-áirítear an malartú litreacha a rinneadh le roinnt Ballstát.

Beidh plé tiomnaithe ag na hairí faoi na pleananna sin ag an gcruinniú a bheidh acu ar an 5 Nollaig, ar bhonn thuairimí an Choimisiúin Eorpaigh.

Athbhreithnithe go deireanach an 08/11/2016