Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Príomhthorthaí

Gearrthóga físeáin ón bpreasagallamh tar éis chruinniú an Ghrúpa Euro, 26 Eanáir 2017

An Ghréig

Rinne na hinstitiúidí an Grúpa Euro a chur ar an eolas faoin dara hathbhreithniú ar an gclár coigeartaithe eacnamaíoch, tar éis an mhisin athbhreithniúcháin chun na hAithne a rinne siad i mí na Nollag.

Mhol an Grúpa Euro d’údaráis na Gréige agus do na hinstitiúidí an chaibidlíocht a atosú go pras chun teacht ar chomhaontú faoi phacáiste athchóirithe beartais arna chomhroinnt ag na páirtithe leasmhara go léir. Ní thabharfar an dara hathbhreithniú i gcrích go rathúil go dtí go dtiocfar ar an gcomhaontú sin.

Baineann na hathchóirithe le margaí saothair agus táirgí na Gréige, earnáil fuinnimh na tíre agus réimsí eile. Meastar go dtiocfar ar chomhaontú freisin faoi straitéis fhioscach mheántéarma na Gréige, .i. in 2018 agus ina dhiaidh sin.

Rinne an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE), a bhfuil an maoiniú don chlár á sholáthar aige, na hairí a chur ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta chun na bearta gearrthéarmacha maidir le faoiseamh fiachais don Ghréig a chur chun feidhme. D’fhormhuinigh an Grúpa Euro na bearta sin i mí na Nollag agus ghlac boird stiúrthóirí SCE agus EFSF (an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais) go foirmiúil iad ar an 23 Eanáir 2017.

Leis na bearta sin, féachtar le riosca an ráta úis a laghdú don Ghréig, lena n-áirítear trí rátaí áirithe fiachais a athrú ó rátaí comhlúthacha go rátaí seasta, agus féachtar leis an ualach a ghabhann le haisíoc fiachais a mhaolú. Níl aon impleachtaí buiséadacha ag na bearta sin do scairshealbhóirí SCE, arb iad Ballstáit an limistéir euro iad.

Faireachas iarchláir in Éirinn agus sa Phortaingéil

Cuireadh an Grúpa Euro ar an eolas faoi phríomhthorthaí an séu athbhreithniú ar an bhfaireachas iarchláir in Éirinn agus an cúigiú athbhreithniú ar an bhfaireachas iarchláir sa Phortaingéil, ar cuireadh an dá cheann acu i gcrích idir dheireadh mhí Shamhna agus tús mhí Nollag na bliana 2016.

Tháinig an dá mhisean faireachais iarchláir ar an gconclúid go bhfuil Éire agus an Phortaingéil araon in ann na hiasachtaí a fuair siad faoina gcuid clár faoi seach a aisíoc.

Comhairliúchán CAI faoi Airteagal IV leis an limistéar euro

Chuir an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI) an Grúpa Euro ar an eolas faoi phríomhthorthaí a mhisin eatramhaigh i gcomhthéacs an chomhairliúcháin i dtaca le hAirteagal IV a rinne CAI ag deireadh 2016.

D’aontaigh an Grúpa Euro leis an meastóireacht a rinne CAI ar an dearcadh eacnamaíoch don limistéar euro agus le tuairimí an Ghrúpa faoi na dúshláin beartais atá roimh an aontas airgeadra.

Cuirfear misean deiridh an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ar bun níos déanaí i mbliana agus tíolacfar an tuarascáil iomlán deiridh ina dhiaidh.

An Seimeastar Eorpach: Moladh don limistéar euro in 2017

Phléigh an Grúpa Euro an dréachtmholadh ón gComhairle maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro do 2017.

D'aontaigh na hairí gur cheart a dhíriú, sna moltaí do 2017, ar fhás agus ar chruthú post, ar bheartais fhioscacha fhónta agus ar thabhairt chun críche an aontais baincéireachta.

Formheasfaidh Comhairle Ecofin an dréachtmholadh ar an 27 Eanáir.

Dréachtphleananna buiséadacha: An Spáinn agus an Liotuáin

Phléigh an Grúpa Euro dréachtphleananna buiséadacha uasdátaithe na Spáinne agus na Liotuáine do 2017. I mí Dheireadh Fómhair 2016, thíolaic an dá thír sin dréachtphleananna buiséadacha a bhí bunaithe ar chás nach mbeadh athrú beartais i gceist leis, ós rud é nach raibh cumhachtaí buiséadacha iomlána ag rialtais na dtíortha sin, ag an am sin, mar thoradh ar phróisis náisiúnta toghcháin. Dá réir sin, bhí orthu plean nuashonraithe a thíolacadh i ndiaidh cheapadh a dhá rialtas nua faoi seach.

Bhí plé an Ghrúpa Euro bunaithe ar thuairimí an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis na pleananna sin, a foilsíodh ar an 17 Eanáir. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon plean na Spáinne, a bheag nó a mhór, forálacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis, ach go raibh an baol ann nach gcomhlíonfaí an Comhshocrú sin le plean na Liotuáine.

D’aontaigh an Grúpa Euro, den chuid is mó, le tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh. Thug an Grúpa dá aire an iarraidh a fuarthas ó údaráis na Liotuáine go ndéanfaí rialacha an chomhshocraithe a chur i bhfeidhm go solúbtha, rud atá ceadaithe faoi choinníollacha áirithe. D'eisigh an Grúpa Euro ráiteas.