Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

Príomhthorthaí

Fís-sleachta ón bpreasagallamh. Cruinniú an Ghrúpa Euro, 20 Feabhra 2017

An Ghréig: an staid mar atá

Thug na hinstitiúidí (an Coimisiún Eorpach, an Banc Ceannais Eorpach, an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Sásra Cobhsaíochta Eorpach) agus Aire Airgeadais na Gréige Euclid Tsakalotos eolas don Ghrúpa Euro faoin dara hathbhreithniú ar chlár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige, arb iad na príomhshaincheisteanna atá fós le réiteach an straitéis fhioscach mheántéarmach (in 2018 agus ina dhiaidh sin) agus athchóiriú ar mhargadh an tsaothair.

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an chomhthuiscint ar thángthas uirthi idir údaráis na Gréige agus na hinstitiúidí, rud a fhágann gur féidir leis an misean athbhreithnithe filleadh ar an Aithin agus atosú ar an obair chun comhaontú ar leibhéal na foirne a chur i gcrích maidir le hathchóirithe beartais i gcomhthéacs an dara hathbhreithniú ar an gclár.

Tá comhaontú ar leibhéal na foirne ina choinníoll riachtanach chun athbhreithniú a chur i gcrích go rathúil agus chun tacaíocht airgeadais a fháil, dá bhrí sin.

Plé téamach maidir le fás agus poist: éascaíocht ó thaobh gnó a dhéanamh

Roinn na hairí dea-chleachtais náisiúnta chun coinníollacha fabhracha a chruthú le gnó a dhéanamh agus tá tionchar suntasach aige sin ar acmhainneacht fáis an gheilleagair. Díríodh sa phlé ar chúrsaí amhail éifeachtúlacht seirbhísí poiblí agus ar an ualach riaracháin agus rialála.

Beidh toradh an phlé mar chúlra ar phlé an Ghrúpa Euro ar infheistíocht i mí Aibreáin na bliana seo.

An réamhaisnéis eacnamaíoch don limistéar euro don tréimhse 2017-2018

Rinne an Grúpa Euro tuairimí a mhalartú maidir le staid eacnamaíoch an limistéir euro, tar éis an chur i láthair ón gCoimisiún Eorpach ar a réamhaisnéis eacnamaíoch gheimhridh do 2017.

Tá an limistéar euro i mbun téarnaimh le ceithre bliana as a chéile, agus b’ionann fás OTI i ndeireadh 2016 agus 1.7%. B’ionann an ráta dífhostaíochta agus 9.6%, an ráta ab ísle ó mhí na Bealtaine 2009 i leith. Chuaigh easnamh agus fiachas an rialtais i laghad, freisin.

De réir na réamhaisnéise, tá an chuma ar an scéal go leanfaidh an téarnamh eacnamaíoch sa limistéar euro ar aghaidh, cé go bhfuil neamhchinnteacht ó thaobh an ionchais ag dul i méid. Meastar gurb ionann fás iarbhír OTI agus 1.6% in 2017 agus 1.8% in 2018.

Bhí na hairí ar aon intinn trí chéile leis an anailís a rinne an Coimisiún.

Ag an gcruinniú a bhí aige, agus cruinniú an Ghrúpa Euro ar siúl, rinne Bord Gobharnóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh (SCE) Klaus Regling a athcheapadh mar Stiúrthóir Bainistíochta SCE don dara téarma cúig bliana, agus cuirfear tús leis ar an 8 Deireadh Fómhair 2017.