An Grúpa Euro, 22/05/2017

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 22/05/2017
  • 15:00
  • An Bhruiséil

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an réamhchomhaontú ar tháinig an Ghréig agus na hinstitúidí air maidir le sraith nua athchóirithe beartais chun tacú le téarnamh eacnamaíoch na tíre. Céim thábhachtach is ea an comhaontú i dtreoclabhsúr a chur ar an dara hathbhreithniú ar chlár coigeartaithe maicreacnamaíoch na Gréige.

Mhol an Grúpa Euro an dul chun cinn atá déanta ag an nGréig agus cuid mhór de na réamhghníomhaíochtaí a comhaontaíodh á gcur chun feidhme cheana féin.

Clúdaítear leis na bearta maidir le hathchóiriú, a reachtaigh an Ghréig, réimsí amhail pinsin, cáin ioncaim, an margadh saothair agus earnáil an fhuinnimh. Ba cheart dóibh tacú le hathchothromú an gheilleagair lena gcothófaí an fás agus ba cheart dóibh straitéis fhioscach mheántéarmach na Gréige a dhéanamh níos láidre.

Bhí plé cuimsitheach ag an nGrúpa Euro maidir le hinbhuanaitheacht fhiachas poiblí na Gréige ach níor tháinig sé ar chomhaontú foriomlán. Leanfar leis an obair sna seachtainí amach romhainn de réir an chreata a comhaontaíodh i mí na Bealtaine 2016 d’fhonn teacht ar chinneadh críochnaitheach ag an gcéad chruinniú eile a bheidh ag an nGrúpa Euro.

An staid eacnamaíoch sa limistéar euro

Bhí malartú tuairimí ag an nGrúpa Euro i ndáil leis an staid eacnamaíoch agus an boilsciú a bhí ann le déanaí sa limistéar euro, tar éis don Choimisiún réamhaisnéis eacnamaíoch earrach 2017 a fhoilsiú ar an 11 Bealtaine 2017.

An Spáinn: An 7ú misean faireachais iarchláir

Tugadh cuntas gearr don Ghrúpa Euro faoi na príomhthorthaí a bhí ar an seachtú misean faireachais iarchláir go dtí an Spáinn, a rinne foireann an Choimisiúin Eorpaigh agus an Bhainc Cheannais Eorpaigh ar an 24-26 Aibreán.

Dheimhnigh an misean nach raibh aon bhaol ann nach n-íocfaí ar ais na hiasachtaí a fuair an Spáinn i gcomhthéacs an chláir a bhí aici chun earnáil baincéireachta na tíre a athchaipitliú in 2012-2014, arna tacú leis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach.

Athbhreithnithe go deireanach an 02/06/2017