An Grúpa Euro, 10/07/2017

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 10/07/2017
  • 15:00

Faisnéis faoin gcruinniú

Na príomhthorthaí

Creataí náisiúnta dócmhainneachta: iasachtaí neamhthuillmheacha

Phléigh an Grúpa Euro creataí dócmhainneachta sa limistéar euro agus dhírigh siad ar ról na gcreataí sin sna cleachtais náisiúnta mhaoirseachta le haghaidh iasachtaí neamhthuillmheacha.

Bunaíodh an plé ar staidéar a rinne an Banc Ceannais Eorpach agus ar sheisiún faisnéise ón gCoimisiún.

Is den riachtanas é creat dócmhainneachta dea-fheidhmiúil chun iarmharach fiachais a laghdú ar bhealach gasta, éifeachtúil agus chun feabhas a chur ar chumas na mbanc creidmheas a chur ar fáil don gheilleagar.

Déanfar tuilleadh oibre sa réimse seo le go mbeifear in ann malartú dea-chleachtas a sheoladh.

An earnáil bhaincéireachta

Thug maoirseacht bhaincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh, an Bord Aonair Réitigh agus an Coimisiún Eorpach faisnéis don Ghrúpa Euro faoina bhfuil ag tarlú le déanaí in earnáil na baincéireachta, go háirithe san Iodáil.

Éire: faireachas iarchláir

Cuireadh na hairí ar an eolas faoi na príomhthorthaí a bhí ar an 7ú misean faireachais iarchláir a chuir an Coimisiún Eorpach agus an Banc Ceannais Eorpach i gcrích i mBaile Átha Cliath ón 16 go dtí an 19 Bealtaine.

Ghlac an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) páirt sa mhisean i gcomhthéacs a chórais réamhrabhaidh, lena bhféachtar an bhfuil sé ar chumas tíortha atá rannpháirteach sa chlár iasachtaí a aisíoc leis an EFSF/SCE.

Tháinig siad ar an gconclúid go bhfuil an baol nach mbeidh Éire in ann na hiasachtaí a fuair sí faoin gclár coigeartaithe a aisíocfós beag. Chuir Éire an clár i gcrích in 2013.

Chuir CAI torthaí a chomhairliúcháin "Airteagal IV" le hÉirinn i láthair.

Staid fhioscach an limistéir euro

Phléigh an grúpa euro staid fhioscach an limistéir euro bunaithe ar chuir i láthair a rinne an Coimisiún Eorpach agus an Bord Fioscach Eorpach faoi seach. D'aontaigh na hinstitiúidí agus na hairí gurbh iomchuí don limistéar euro ina iomláine in 2018 staid fhioscach a bheadh neodrach a bheag nó a mhór.

Cabhróidh an plé sin le hullmhúchán dhréachtphleananna buiséadacha Bhallstáit an limistéir euro do 2018, a bheidh le críochnú faoin 15 Deireadh Fómhair agus le cur faoi bhráid an Choimisiúin lena n-athbhreithniú.

An tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) a dhoimhniú

Bhí plé ginearálta ag na hairí maidir leis an AEA a dhoimhniú tuilleadh i gcomhthéacs an pháipéir mhachnaimh a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach ar an ábhar sin ar an 31 Bealtaine 2017.

Athbhreithnithe go deireanach an 11/07/2017