An Grúpa Euro, 15/09/2017

an Grúpa Euro
  • an Grúpa Euro
  • 15/09/2017
  • 09:00
  • Taillinn

Na príomhthorthaí

Faisnéis faoin gcruinniú

An Ghréig

Chuir siad seo a leanas an Grúpa Euro ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta maidir le clár coigeartaithe eacnamaíoch na Gréige (atá fós ar siúl): Aire Airgeadais na Gréige, Euclid Tsakalotos, agus na hinstitiúidí (an Coimisiún Eorpach, an Banc Ceannais Eorpach, an Sásra Cobhsaíochta Eorpach agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta).

Thíolaic siad an amlíne atáthar a lua leis an tríú hathbhreithniú ar an gclár ar cuireadh tús leis le gairid. Beidh ar an nGréig 95 gníomh (nó mar sin) a chur i gcrích, a mbeidh baint ag go leor acu le cur chun feidhme na reachtaíochta a glacadh níos luaithe sa chlár.

Ar na hábhair a chuimseofar sa tríú athbhreithniú sin, beidh: buiséad na Gréige don bhliain 2018, an t-athbhreithniú ar shochair shóisialta, athchóiriú mhargadh an tsaothair, cúrsaí riaracháin phoiblí, cur chun feidhme na straitéise maidir le hiasachtaí neamhthuillmheacha, athchóiriú earnáil an fhuinnimh, agus an príobháidiú.

Plé téamach: athléimneacht eacnamaíoch in AEA

Bhí plé ginearálta ag na hairí freisin maidir leis an athléimneacht eacnamaíoch a mhéadú san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta.

Tá na hairí tar éis roinnt réimsí beartais a shainaithint a bhféadfaí an athléimneacht eacnamaíoch a mhéadú iontu ach feabhsuithe a chur i bhfeidhm ar dtús. Orthu sin, tá: an gá atá le héagsúlú an gheilleagair, solúbthacht na margaí saothair agus na margaí táirgí, an gá atá le dreasachtaí cánach i dtaca le hinfheistíocht, agus cáilíocht na n-institiúidí, i measc nithe eile.

Beidh an chéad dreas idirphlé sin ina threoir don Ghrúpa Euro san idirphlé níos téagartha a dhéanfar ar ball faoi chúrsaí fáis agus fostaíochta.

Is éard is brí le hathléimneacht eacnamaíoch an cumas a bhíonn ag tír suaití eacnamaíocha a chomhrac agus a chosc. Is den rí-thábhacht an athléimneacht eacnamaíoch sin i gcás an limistéir euro i ngeall ar an idirspleáchas nach beag idir na tíortha agus ó tharla an t-airgeadra céanna in úsáid ag gach tír sa limistéar óir fágann an méid sin go bhféadfadh ceal athléimneachta i dtír amháin a bheith ina shiocair le hiarmhairtí tromhchúiseacha i ngeilleagair eile de chuid an limistéir euro.

Athbhreithnithe go deireanach an 20/09/2017