An Chomhairle Eorpach, 26-27/06/2014

Comhairle Eorpach
 • Comhairle Eorpach
 • 26-27/06/2014
 • An Bhruiséil
 • Cathaoirleach Donald Tusk

Roghnaíonn ceannairí an Aontais Juncker mar cheannaire ar thodhchaí an Aontais

Ag teacht le chéile dóibh sa Chomhairle Eorpach an 26-27 Meitheamh, chinn ceannairí an Aontais a n-iarrthóir mar Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach. Phléigh siad freisin clár oibre straitéiseach don Aontas, an togra maidir leis an bplean síochána san Úcráin agus thréaslaigh siad leis an nGréig maidir leis an méid suntasach a baineadh amach le linn a huachtaránachta . 

Ghlac an Chomhairle Eorpach an cinneadh lena moltar Jean Claude Juncker do Pharlaimint na hEorpa mar Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach, tar éis vóta foirmiúil trí thromlach cáilithe.

Tagann an cinneadh sin i ndiaidh an dianphlé a bhí ag Herman Van Rompuy le príomhpháirtithe Pharlaimint na hEorpa agus le hionadaithe na mBallstát chun an t-iarrthóir is fearr is féidir a aimsiú don phost.

Chinn an Chomhairle Eorpach teacht le chéile arís an 16 Iúil chun na hainmniúchán do phoist thábhachtacha eile an Aontais a phlé.

An clár oibre straitéiseach Eorpach

Ag ócáid ar leith a bhí ar siúl in Ypres sa Bheilg an 26 Meitheamh chun Céad Bliain thús troda an Chéad Chogaidh Dhomhanda a chomóradh, phléigh ceannairí an Aontais todhchaí, tosaíochtaí agus críoch an Aontais do na blianta atá le teacht.

Tháinig siad ar chomhaontú maidir le clár oibre straitéiseach lena ndírítear ar 5 phríomhchuspóir agus ar na bealaí chun iad a bhaint amach:

 • geilleagair níos láidre ina mbeadh níos mó post
 • sochaithe a bhfuil acmhainn acu cumas agus cosaint a chur ar fáil do na saoránaigh uile
 • todhchaí fuinnimh agus aeráide atá slán
 • réimse iontaofa saoirsí bunúsacha
 • comhghníomhaíocht níos éifeachtaí ar fud an domhain

Chuir na ceannairí in iúl an athuair go bhfuil siad tiomanta d'athchóirithe agus comhdhlúthú buiséadach, agus go bhfuil siad toilteanach na hinfheistíochtaí is gá don todhchaí a dhéanamh. Chun go mbeidh disciplín buiséadach cothrom leis an ngá le tacú le fás, bíonn deiseanna ar cheart iad a úsáid ar fáil trí chreat buiséadach an Aontais atá ann cheana.

Dúirt an tUachtarán Van Rompuy: "Táimid uilig tiomanta don Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus is éard atá i gceist an leas is fearr is féidir a bhaint as an tsolúbthacht atá i rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis."

"Táimid uilig tiomanta don Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis agus is éard atá i gceist an leas is fearr is féidir a bhaint as an tsolúbthacht atá i rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis", a dúirt Uachtarán Van Rompuy.

 

An ghéarchéim san Úcráin

Ba dhíol sásaimh do cheannairí an Aontais an plean síochána atá ag Uachtarán Poroshenko. Ach is oth leis an gComhairle Eorpach nach bhfuil deireadh iomlán curtha leis an naimhdeas míleata mar gheall ar an sos comhraic.

I ndáil le smachtbhannaí, tá an Chomhairle Eorpach tiomanta teacht le chéile arís tráth ar bith chun srianta suntasacha breise a ghlacadh más rud é nach ndéanfaidh an Rúis agus na scarúnaithe liosta mionsonraithe de chéimeanna nithiúla faoi Dé Luain, an 30 Meitheamh:

 • teacht ar chomhaontú maidir le sásra fíoraithe a dhéanann ESCE faireachán air, agus an sos comhraic agus rialú éifeachtach teorann á n-urramú
 • trí sheicphointe teorann a thabhairt ar ais d'údaráis na hÚcráine
 • gialla, lena n-áirítear breathnóirí uile ESCE, a scaoileadh
 • tús a chur le caibidlíocht shubstaintiúil maidir le plean síochána Uachtarán Poroshenko a chur chun feidhme.

Comhaontuithe Comhlachais leis an tSeoirsia, le Poblacht na Moldóive agus leis an Úcráin

An 27 Meitheamh, shínigh ceannairí an Aontais na Comhaontuithe Comhlachais leis an tSeoirsia agus le Poblacht na Moldóive. Cuireadh an próiseas sínithe leis an Úcráin i gcrích agus an tUasal Poroshenko, Uachtarán nua-thofa na hUcráine, i láthair.

D'aithin Uachtarán Van Rompuy gurbh ócáid stairiúil í: "Ní gnáth-chomhaontuithe neafaiseacha iad seo - ach clocha míle i stair an chaidrimh eadrainn agus don Eoraip ina hiomláine. I gCív agus in áiteanna eile, thug daoine a n-anam ar son naisc níos dlúithe leis an Aontas Eorpach a chruthú. Ní dhéanfaimid dearmad orthu go deo."

Mheabhraigh sé freisin: "Ní mór don Aontas Eorpach a bheith réidh chun dul i ngleic leis an Rúis a mhéid is gá, chun míthuiscintí a dhíbirt más ann dóibh (...)."

Ábhair eile ar an gclár oibre

An Seimeastar Eorpach

D'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach na moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith agus leis sin cuireadh Seimeastar Eorpach 2014 i gcrích. Ba cheart go leanfadh tíortha an Aontais na moltaí sin agus a mbuiséid á ndréachtú agus athchóirithe struchtúracha á ndearadh acu, agus i mbeartais fostaíochta agus shóisialta.

Chuir ceannairí an Aontais in iúl go láidir freisin gur gá leanúint leis na hiarrachtaí maidir le comhdhlúthú buiséadach "ar bhealach difreáilte lena gcothófaí fás" agus le hathchóirithe struchtúracha lena gcuirfear feabhas ar fhás

An limistéar euro a mhéadú

D'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach an togra ón gCoimisiún go nglacfadh an Liotuáin an euro mar airgeadra aici an 1 Eanáir 2015. Is í Comhairle an Aontais Eorpaigh a ghlacfaidh an cinneadh deiridh tar éis do Pharlaimint na hEorpa a tuairim a thabhairt uaithi.

Treoirlínte straitéiseacha laistigh de réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais 

Shainigh an Chomhairle Eorpach na treoirlínte straitéiseacha le haghaidh pleanála reachtaí agus oibríochtúla do na blianta atá le teacht. Leis na treoirlínte sin cumhdaítear réimsí lena n-áirítear, inimirce, tearmann, teorainneacha, an comhar póilíneachta agus breithiúnach, cearta bunúsacha agus an comhrac i gcoinne na coireachta tromchúisí agus na sceimhlitheoireachta.

Is í an tosaíocht is mó tábhacht don tréimhse sin na hionstraimí dlíthiúla agus na bearta beartais atá ann cheana a thrasuí go comhsheasmhach, a chur chun feidhme agus a chomhdhlúthú go héifeachtach.

An aeráid agus fuinneamh

Thóg na ceannairí san áireamh an dul chun cinn a rinneadh maidir le creat 2030 le haghaidh beartas aeráide agus fuinnimh agus chuir siad béim ar an ngá príomhghnéithe an chreata a fhorbairt go tapa. Phléigh siad freisin straitéis an Choimisiúin Eorpaigh maidir le slándáil fuinnimh.

Dhearbhaigh an Chomhairle Eorpach go ndéanfadh sí an cinneadh deiridh maidir le creat 2030, lena n-áirítear maidir le bearta chun an tslándáil fuinnimh a mhéadú agus maidir le cuspóirí idirnaisc, tráth nach déanaí ná mí Dheireadh Fómhair 2014.

Stádas na hAlbáine mar iarrthóir

D'fhormhuinigh an Chomhairle Eorpach na conclúidí ón gComhairle an 24 Meitheamh 2014 stádas mar iarrthóir a dheonú don Albáin.

Athbhreithnithe go deireanach an 07/11/2014