Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
Clabhsúr á chur ag Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, ar an gcruinniú mullaigh dhá lá sa Bhruiséil. D’fhéach ceannairí an Aontais le leas a bhaint as ala na huaire chun luas a chur faoina gcuid iarrachtaí ar mhaithe leis ceisteanna ríthábhachtacha amhail an tslándáil, an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, agus an imirce. Tháinig ceannairí AE27 le chéile freisin chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i ndáil leis an gcaibidlíocht Brexit.

Ar an 19 Deireadh Fómhair, phléigh ceannairí an Aontais an imirce, an Eoraip dhigiteach, an chosaint agus an caidreamh seachtrach. Ghlac siad conclúidí ar na ceithre hábhar sin.

Ar an 20 Deireadh Fómhair, rinne an Chomhairle Eorpach (Airteagal 50), i bhformáid AE27, athbhreithniú ar staid na caibidlíochta faoi Brexit agus ghlac sí conclúidí.

Tháinig ceannairí an Aontais le chéile arís Dé hAoine, go neamhfhoirmiúil an uair seo, chun Clár Oibre na gCeannairía fhormhuiniú - clár oibre nithiúil atá mar threoir do ghníomhaíocht an Aontais san am atá le teacht.

Na príomhthorthaí

An Imirce

Bhí ceannairí an Aontais ar aon intinn go bhfuil ag éirí lena straitéis “chuimsitheach, phragmatach, dhaingean” maidir leis an imirce, arb é is aidhm léi rialú teorainneacha a athbhunú agus líon na ndaoine atá ag teacht isteach agus atá á gcailleadh ar muir a laghdú, agus chomhaontaigh siad gur cheart an straitéis a chomhdhlúthú.

Chuir siad i bhfios, san am céanna, gur gá a bheith san airdeall ar gach bealach imirce agus a bheith réidh le freagairt d'aon treocht nó forbairt nua.

Iarradh ag an gcruinniú mullaigh go ndéanfaí gníomhaíocht bhreise, lena n-áirítear:

 • tacaíocht a thabhairt do na tíortha sin de chuid an Aontais a mbíonn tionchar díreach ag an imirce orthu
 • comhar láidir leis na tíortha tionscnaimh agus idirthurais, lena n-áirítear comhar leis an Tuirc agus leis na Balcáin Thiar
 • tuilleadh iarrachtaí chun líon na ndaoine a fhilltear a mhéadú
 • an ghiaráil riachtanach a chur i bhfeidhm trí bhíthin beartais de chuid an Aontais, lena n-áirítear forbairt nó trádáil, chun rátaí fillte a fheabhsú agus chun an imirce neamhdhleathach a chosc

D’athdhearbhaigh ceannairí an Aontais a gcuid tacaíochta do chóras Schengen. Dúirt siad go bhfuil rún acu ‘filleadh ar Schengen’ a luaithe is féidir, agus leasanna slándála thíortha an Aontais á gcur san áireamh.

Gheall siad freisin go leanfaidís leis an bplé faoin athchóiriú ar chóras Bhaile Átha Cliath ag an gcruinniú mullaigh a bheidh acu i mí na Nollag, d’fhonn teacht ar chomhaontú sa chéad leath de 2018.

Bealach na Meánmhara Láir

I gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2016, tháinig laghdú 70%, geall leis, ar líon na ndaoine a tháinig isteach go neamhdhleathach ar bhealach na Meánmhara Láir sa tríú ráithe de 2017, agus a bhuíochas sin do na hiarrachtaí atá déanta ag an Aontas gona Bhallstáit, go háirithe an Iodáil.

“Chomhaontaigh na ceannairí seasamh leis an bPríomh-Aire Gentiloni agus tacaíocht níos láidre a thabhairt don obair atá á déanamh ag an Iodáil i gcomhar le húdaráis na Libia. Tá deis mhaith anois againn bealach na Meánmhara Láir a dhúnadh”

An tUachtarán Donald Tusk ag an seisiún faiséise do na meáin maidir leis an gcruinniú den Chomhairle Eorpach ar an 19 Deireadh Fómhair 2017

D’iarr ceannairí an Aontais ag an gcruinniú mullaigh go ndéanfaí iarrachtaí breise, lena n-áirítear:

 • oibriú leis an Libia agus lena comharsana chun dlús a chur le rialuithe teorann agus tacú leis na pobail áitiúla ar feadh na mbealaí imirce sa Libia
 • iarrachtaí breise a dhéanamh chun láithreacht bhuan de chuid an Aontais a bhunú sa Libia
 • maoiniú leordhóthanach spriocdhírithe a chur ar fáil do thionscadail a bhaineann leis an imirce san Afraic Thuaidh

An Eoraip Dhigiteach

Chuir an Chomhairle Eorpach i bhfios go bhfuil sí “faoi réir le gach atá riachtanach a dhéanamh ionas go gcrochfaidh an Eoraip a seolta sa saol digiteach”, ag cur leis na conclúidí ó Chruinniú Mullaigh Digiteach Thaillinn a bhí ann ar an 29 Meán Fómhair.

D’fhéach na ceannairí ar na bealaí ar féidir leis an Aontas na deiseanna a bhaineann leis an digitiú a thapú agus na dúshláin a eascraíonn as a ghleic. Tháinig siad ar chomhaontú maidir le sraith tosaíochtaí chun go n-éireoidh leis an Eoraip dhigiteach, tosaíochtaí amhail:

 • rialtais agus earnálacha poiblí a tharraingt isteach sa ré dhigiteach le go mbeidh siad lánsáite inti
 • straitéis an mhargaidh aonair dhigitigh a thabhairt chun críche faoi dheireadh 2018
 • bonneagar den chéad scoth agus líonra cumarsáide den chéad scoth a thógáil
 • cur chuige coiteann don chibearshlándáil a ghlacadh
 • dlús a chur leis na hiarrachtaí chun an sceimhlitheoireacht agus an choireacht ar líne a chomhrac
 • córas cánachais a bheadh éifeachtach, cothrom agus oiriúnach don ré dhigiteach a bhaint amach

D’iarr an Chomhairle Eorpach ar na hinstitiúidí dlús a chur leis an obair reachtach, agus d'iarr sí ar na Ballstáit reachtaíocht an Aontais a chur chun feidhme agus na bearta riachtanacha uile a dhéanamh chun an ré dhigiteach nua a mhúnlú.

An chosaint

D’fhill ceannairí an Aontais ar an bplé faoin mbuanchomhar struchtúrtha (PESCO) maidir leis an gcosaint. Moltar do na Ballstáit sin ar mian leo páirt a ghlacadh in PESCO an Chomhairle agus an tArdionadaí a chur ar an eolas faoina bhfuil ar intinn acu. Fágann sin go bhféadfar PESCO a sheoladh roimh dheireadh na bliana.

Maidir leis an gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta, d’iarr an Chomhairle Eorpach go mbainfí comhaontú amach laistigh den Chomhairle faoi dheireadh na bliana seo.

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Eorpach freisin seoladh iarracht thrialach an athbhreithnithe bhliantúil chomhordaithe ar chosaint (CARD), arb é is aidhm leis an comhar a fheabhsú i measc na mBallstát i réimse na cosanta.

An caidreamh seachtrach

D’iarr an Chomhairle Eorpach ar DPDC deireadh a chur lena cuid clár núicléach agus diúracán balaistíoch, agus é á chur i dtreis aici nach mór síocháin sheasta agus dí-armáil núicléach a bhaint amach ar leithinis na Cóiré, le modhanna síochánta.

D’athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach freisin go bhfuil sí tiomanta go hiomlán do shocrú núicléach na hIaráine agus d’fhormhuinigh sí an ráiteas a rinne an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha ar an 16 Deireadh Fómhair 2017.

Clár Oibre na gCeannairí

Maidin Dé hAoine, d’fhormhuinigh na ceannairí Clár Oibre na gCeannairí le linn bricfeasta neamhfhoirmiúil.

"Inniu, phléamar Clár Oibre na gCeannairí le haghaidh ár gcuid oibre sa dá bhliain amach anseo, agus is díol sásaimh dom gur labhair ceannairí uile an Aontais d'aon ghuth gur cheart an plean sin a chur i gcrích"

An tUachtarán Donald Tusk ag an seisiún faisnéise do na meáin maidir leis na cruinnithe a bhíonn ag an gComhairle Eorpach agus maidir le Clár Oibre na gCeannairí

Is clár oibre nithiúil é Clár Oibre na gCeannairí a bheidh ina threoir ag gníomhaíocht an Aontais as seo go mí an Mheithimh 2019. D’ullmhaigh an tUachtarán Tusk an clár oibre i gcomhairle le cinn stáit agus rialtais an Aontais Eorpaigh.

An chaibidlíocht faoi Brexit

D’iarr an Chomhairle Eorpach (Airteagal 50), i bhformáid AE 27, go ndéanfaí níos mó dul chun cinn maidir le cearta na saoránach, an teorainn in Éirinn, agus oibleagáidí airgeadais. Chomhaontaigh ceannairí AE 27 tús a chur leis na hullmhúcháin inmheánacha don dara céim de na cainteanna faoi Brexit.

"Leanfar ar aghaidh leis an gcaibidlíocht, agus leanfaimid d’aghaidh a thabhairt orthu ar bhealach dearfach cuiditheach. Agus ós rud é go bhfuilimid ag obair go gníomhach chun teacht ar shocrú, tá súil agam go mbeimid in ann bogadh ar aghaidh go dtí an dara céim dár gcainteanna i mí na Nollag"

An tUachtarán Donald Tusk ag an seisiún faisnéise do na meáin maidir leis na cruinnithe a bhí ag an gComhairle Eorpach agus maidir le Clár Oibre na gCeannairí