Cruinniú Mullaigh AE-SAM, 26 Márta 2014, an Bhruiséil, 26/03/2014

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 26/03/2014
  • An Bhruiséil

Ag teacht le chéile dóibh agus an Cruinniú Mullaigh idir AE-SAM ar siúl, phléigh Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso agus an tUachtarán Barack Obama an chomhpháirtíocht láidir atá idir AE-SAM, an beartas idirnáisiúnta eachtrach, an ghéarchéim san Úcráin agus dúshláin lárnacha domhanda.

An ghéarchéim idirnáisiúnta eachtrach agus géarchéim na hÚcráine

Dearbhaíodh leis na himeachtaí a tharla san Úcráin le déanaí go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh comhar láidir idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe maidir leis an tsíocháin agus leis an tslándáil.

Ó thaobh na hÚcráine de, tugann an tUachtarán Obama, an tUachtarán Barroso agus an tUachtarán Van Rompuy tús áite don staid sa tír a cheansú. Thug siad dá n-aire na chéad chéimeanna dearfacha a rinneadh le tús a chur leis an idirbheartaíocht tríd an gcéad chruinniú a bhí ag airí eachtracha na Rúise agus na hÚcráine, agus an tacaíocht a thug an Rúis do mhisean ESCE san Úcráin.

Phléigh ceannairí AE-SAM an idirbheartaíocht leis an Iaráin faoina clár núicléach, na tubaistí daonnúla sa tSiria agus i bPoblacht na hAfraice Láir freisin. Thug siad freagairt ar phianbhreith an bháis ollmhór a tugadh do 500 Bráthair Moslamach san Éigipt agus d'áitigh sí ar údarás na hÉigipte an smacht reachta a athbhunú.

Tar éis an chruinnithe de chuid G8 a chur ar ceal, shocraigh Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, agus an Uachtarán Barack Obama teacht le chéile arís sa Bhrúiséil agus an chéad chruinniú mullaigh eile de chuid G7 a thionól ansin i mí Mheithimh.

An Geilleagar agus na dúshláin dhomhanda

Tá atreisiú an fháis eacnamaíoch agus cruthú post i gcónaí lárnach ar dhá thaobh an Atlantaigh. Tá céimeanna tábhachtacha glactha ag an Aontas agus ag na Stáit Aontaithe leis na dálaí airgeadais a chobhsú agus leis an ngéarchéim a shárú. Tá an tAontas i gcónaí tiomanta d'fhíoraontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a thógáil, aontas baincéireachta san áireamh.

Phléigh ceannairí an Aontais agus na Stáit Aontaithe an tslándáil fuinnimh agus laghdú a dhéanamh ar a mhéid a bhíonn an Eoraip ag brath ar ghás na Rúise. Ba dhíol sásaimh don Uachtarán Barroso an t-ionchas i leith allmhairí gáis de chuid na Stáit Aontaithe sa am atá le teacht ó tharla go rachadh soláthairtí domhanda chun tairbhe na hEorpa agus comhpháirtithe straitéiseacha eile.

Labhair siad faoin athrú aeráide agus dhearbhaigh siad go bhfuil siad tiomanta d'oibriú chun go nglacfar prótacal domhanda in 2015.

Dhearbhaigh ceannairí an Aontais agus na Stáit Aontaithe go bhfuil siad tiomanta do Chomhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP). Ba cheart go rachadh sin níos faide ná comhaontú saorthrádála agus go n-athdhearbhófaí na luachanna comhroinnte atá ag an Eoraip agus ag na Stáit Aontaithe maidir leis an daonlathas, le saoirse aonair, an smacht reachta agus cearta an duine, agus tiomanta coitianta do shochaithe agus do gheilleagair oscailte leis.

Bhí deis ann leis an gcruinniú mullaigh aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá ag saoránaigh na hEorpa maidir le cláir faireachais na Stát Aontaithe. Tá brat-chomhaontú maidir le cosaint sonraí á ullmhú.

Dhearbhaigh na ceannairí a thiomanta agus atá siad socruithe slán taistil saor ó víosaí a chomhlánú idir na Stáit Aontaithe agus Ballstáit uile AE a luaithe agus is féidir.

Faoin gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach (TTIP)

Chinn an tAontas agus na Stáit Aontaithe a gcaidreamh eacnamaíoch a thabhairt chuig leibhéal níos airde trí theacht ar shocrú maidir le tús a chur leis an idirbheartaíocht ar chomhaontú cuimsitheach trádála agus infheistíochta. Dírítear leis sin ar bhacainní trádála a bhaint i réimse leathan earnálacha eacnamaíocha chun go mbeidh sé níos éasca earraí agus seirbhísí a dhíol agus a cheannach idir an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe.

Athbhreithnithe go deireanach an 20/11/2014