Cruinniú mullaigh G7 sa Bhruiséil, 04-05/06/2014

Comhairle Eorpach
  • Comhairle Eorpach
  • 04-05/06/2014
  • An Bhruiséil

Tháinig ceannairí Cheanada, na Fraince, na Gearmáine, na hIodáile, na Seapáine, na Ríochta Aontaithe, na Stát Aontaithe, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh (ceannairí G 7) le chéile sa Bhruiséil an 4-5 Meitheamh 2014 i bhformáid G7.

An Úcráin agus saincheisteanna domhanda maidir leis an mbeartas eachtrach

Le linn an dinnéir a bhí acu ar an gCéadaoin, dhírigh ceannairí G7 ar an Úcráin, ar a gcaidreamh leis an Rúis agus ar a bhfreagairt ar an ngéarchéim. Dúirt an tUachtarán Van Rompuy an méid a leanas: "Ó thosaigh an ghéarchéim san Úcráin, is as béal a chéile a d'fhreagair comhaltaí G7 agus an tAontas Eorpach. Nuair a rinneadh gníomhartha ionsaithe, d'fhreagraíomar ní hamháin ar bhonn polaitiúil ach ar bhonn eacnamaíoch freisin le smachtbhannaí."

Phléigh siad clár oibre dearfach freisin atá dírithe ar chúrsaí a shuaimhniú leis an Rúis agus ar an Úcráin a chobhsú. Ba dhíol sásaimh dóibh gur toghadh Petro Poroshenko mar Uachtarán agus dúirt siad an athuair go dtacaíonn siad le hathchóirithe polaitiúla agus eacnamaíocha na hÚcráine. Tá siad ag súil go rachaidh an Rúis i gcomhar le hUachtarán nuathofa na hÚcráine agus go ndéanfaidh sí réiteach polaitiúil a fhíorshaothrú. Tá siad ullamh, más gá, cur leis na smachtbhannaí ar an Rúis.

Cháin siad an toghchán bréagach uachtaránachta a bhí ann sa tSiria an 3 Meitheamh agus phléigh siad an staid i Muir na Síne Thoir agus Theas, san Iaráin, sa Libia, i Mailí agus i bPoblacht na hAfraice Láir mar aon le saincheisteanna eile a bhaineann leis an mbeartas eachtrach.

Ghlac ceannairí G7 dearbhú freisin maidir le neamhiomadú agus dí-armáil do 2014:

Dúshláin dhomhanda forbraíochta maidir leis an ngeilleagar, fuinneamh agus an aeráid

Ar an dara lá, ar maidin, phléigh ceannairí G7 an fás domhanda agus conas dul i ngleic leis an ráta ard dífhostaíochta. Thug na ceannairí aghaidh ar shaincheisteanna trádála freisin lena n-áirítear an chaibidlíocht ghníomhach, uaillmhianach atá ar bun faoi láthair idir comhaltaí G7.

Bhain an dara seisiún oibre leis an athrú aeráide agus slándáil fuinnimh, agus díríodh ar bhealaí agus ar fhoinsí fuinnimh a éagsúlú. Thacaigh an cruinniú mullaigh le prionsabail agus le gníomhaíochtaí Thionscnamh Fuinnimh G7 sa Róimh. Áiritheofar leis sin go mbainfidh saoránaigh agus gnólachtaí tairbhe as fuinneamh atá níos glaine, níos sábháilte agus níos daingne ná mar a bhí san am a chuaigh thart. Baineann an tsaincheist leis an athrú aeráide freisin.

Dúirt an tUachtarán Barroso an méid a leanas: "Is fearr a bheidh slándáil ár soláthair más lú ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise, a bhíonn ar fáil, uaireanta, i limistéir thrioblóideacha ar domhain, agus más mó a bheimid ag brath ar fhoinsí in-athnuaite agus ar acmhainní dúchasacha.”

Dúirt na ceannairí an athuair go bhfuil siad meáite ar éifeachtaí an téimh dhomhanda a theorannú agus léirigh siad go bhfuil siad meáite go mór ar chomhaontú domhanda a ghlacadh maidir leis an aeráid in 2015.

Ar deireadh, bhí an lón ar an Déardaoin dírithe ar shaincheisteanna a bhaineann le forbairt agus ar chreat idirnáisiúnta iar-2015 a bhunú.

Leis an gcruinniú mullaigh, bhí an deis ag ceannairí G7 freisin roinnt ceisteanna déthaobhacha a phlé agus a gcuid seisiún faisnéise féin a thionól.

Is comhalta iomlán de chuid G7/G8 ( agus de chuid G20) é an tAontas Eorpach agus déanann Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ionadaíocht dó le chéile.

Ba é an chéad uair é a d’eagraigh AE cruinniú mullaigh de chuid G7/8 - an chéad uair a bhí an cruinniú mullaigh ar siúl sa Bhruiséil ag Comhairle an Aontais Eorpaigh - foirgneamh Justus Lipsius.

Cúlra

Tá breis agus 15 bliana thart ón uair dheireanach a bhí gnáthchruinniú mullaigh de chuid G7 ar siúl agus is é an chéad uair é a tionóladh cruinniú mullaigh de chuid G 7 sa Bhruiséil agus gurb é an tAontas Eorpach a d'eagraigh é.

Bhí cruinniú mullaigh de chuid G8 le bheith ann ar an gcéad dul síos in Sochi (an Rúis) ag tús mhí an Mheithimh faoi Uachtaránacht na Rúise. Mar gheall ar an sárú a rinne Cónaidhm na Rúise ar cheannasacht agus ar shláine chríochach na hÚcráine, chinn ceannairí G7, ag an gcruinniú a bhí acu sa Háig (an Ísiltír) an 24 Márta 2014, go dtiocfaidís le chéile, ní in Sochi, ach sa Bhruiséil an 4-5 Meitheamh 2014 i bhformáid G7.

An tAontas mar chomhalta de G7/G8

Is i 1977 ag Cruinniú Mullaigh Londain a ghlac ionadaithe de chuid an Chomhphobail Eorpaigh, mar a tugadh air an uair sin, páirt den chéad uair. Tionóladh cruinniú mullaigh de chuid G7 den chéad uair in Rambouillet (sa Fhrainc) dhá bhliain níos luaithe, i 1975. Ar dtús, bhí ról ag an Aontas a bhí teoranta do na réimsí sin a raibh inniúlachtaí eisiacha aige, ach tá méadú tagtha ar ról an Aontais le himeacht ama. Ghlac an Coimisiún Eorpach páirt de réir a chéile i ngach plé polaitiúil maidir le clár oibre an chruinnithe mullaigh agus ghlac sé páirt i ngach seisiún oibre de chuid an chruinnithe mullaigh, amhail ó Chruinniú Mullaigh Ottawa (1981). Beidh José Manuel Barroso, Uachtarán an Choimisiúin, a d'fhreastal ar chruinniú G8 den chéad uair in Gleneagles in 2005, rannpháirteach don 10ú uair. D'fhreastal an tUachtarán Van Rompuy ar G8/G7 ó tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm(2009).

Na freagrachtaí go léir a bhaineann le bheith mar chomhalta, tá siad ag an gCoimisiún agus ag an gComhairle Eorpach. Tá communiqué an chruinnithe mullaigh ina cheangal polaitiúil ar chomhaltaí uile G7.

Beidh na tíortha seo a leanas i mbun na hUachtaránachta sna blianta atá luaite thíos: An Ghearmáin in 2015, an tSeapáin in 2016, an Iodáil in 2017, Ceanada in 2018, an Fhrainc in 2019, agus na Stáit Aontaithe in 2020.

Athbhreithnithe go deireanach an 14/11/2014