Cruinniú mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir, Ríge, 21-22/05/2015

Comhairle Eorpach
 • Comhairle Eorpach
 • 21-22/05/2015
 • Riga
 • Cinn Toscaireachta 


Tráth a raibh an ceathrú cruinniú mullaigh de Chomhpháirtíocht an Oirthir ar siúl i Ríge, bhuail ceannairí an Aontais le hionadaithe tíortha comhpháirtíochta CPO (Comhpháirtíocht an Oirthir) lena thábhachtaí agus atá Comhpháirtíocht an Oirthir don Aontas Eorpach a athdhearbhú.

Thug na daoine a ghlac páirt sa chruinniú mullaigh dá n-aire an méid a baineadh amach ó tionóladh an cruinniú mullaigh i Vilnias in 2013 agus leag siad amach clár oibre dearfach don am atá le teacht.

Ní bhaineann ár gcomhpháirtíocht, ná Cruinniú Mullaigh Ríge, le cinntí corraitheacha a dhéanamh ná le céimeanna móra chun tosaigh a dhéanamh. Baineann ár gcaidreamh le saorthoil, urraim agus comhionannas. Agus rachaidh ár gcomhpháirtíocht ar aghaidh céim ar chéim, go díreach mar a tógadh an tAontas Eorpach."

An tUachtarán Tusk ag an bpreasócáid ag cruinniú mullaigh Ríge

Idirdhealú agus cuimsitheacht

Léiríodh leis an gcruinniú mullaigh a dhiongbháilte agus atá an tAontas caidreamh níos dlúithe, níos difreálaithe a shaothrú lena chomhpháirtithe neamhspleácha agus ceannasacha.

Tá teagmháil láidir ag an Aontas leis na sé chomhpháirtithe uile, beag beann ar a leibhéal aonair uaillmhéine i dtéarmaí an chaidrimh atá acu leis an Aontas Eorpach. Cinntear an raon feidhme agus leibhéal an chomhair trí:

 • uaillmhianta agus riachtanais an Aontais Eorpaigh agus na gcomhpháirtithe
 • luas an athchóirithe

Cuireadh Comhpháirtíocht an Oirthir ar bun in 2009, mar thionscnamh comhpháirteach idir:

 • an tAontas Eorpach
 • Ballstáit an Aontais
 • na 6 thír chomhpháirtíochta in Oirthear na hEorpa agus sa Chugas Theas: an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive, agus an Úcráin

Tugtar aitheantas do mhianta agus do rogha na gcomhpháirtithe lena mbaineann ó thaobh na hEorpa de, mar a luaitear sna Comhaontuithe Comhlachais.

D'athdhearbhaigh na ceannairí a thábhachtaí agus atá an clár d'athchóiriú ó thaobh comhpháirtithe an Oirthir de freisin agus a riachtanaí agus atá institiúidí níos láidre agus níos trédhearcaí, a bheidh saor ó éilliú.

Leagadh béim ar thionscadail comhair iltaobhaigh le linn an phlé, inar díríodh ar an méid a leanas:

 • institiúidí agus dea-rialachas a neartú, dhearbhaigh an tAontas go raibh sé ullamh cabhrú le tíortha comhpháirtíochta a n-institiúidí agus a n-athléimneacht i ndáil le dúshláin sheachtracha a neartú
 • an tsoghluaisteacht agus an teagmháil idir daoine a fheabhsú
 • deiseanna margaidh a fhorbairt trí fheabhas a chur ar an timpeallacht ghnó agus ar chinnteacht dhlíthiúil i gcomhpháirtithe Oirthear na hEorpa i ndáil le FBManna agus le gnólachtaí agus trí dhíriú ar réimse an ríomhgheilleagair
 • an tslándáil fuinnimh a chinntiú agus feabhas a chur ar na hidirnaisc d'fhuinneamh agus d'iompar 

Cuireadh a lán béime ar choimhlintí a réiteach sa réigiún i gclár oibre an Chruinnithe Mullaigh freisin. Chomhaontaigh na rannpháirtithe uile ag an gCruinniú Mullaigh gach iarracht a dhéanamh chun an lasóg a bhaint den bharrach agus chun teacht ar réiteach polaitiúil ar an ngéarchéim seo san Úcráin, agus chun go réiteofar na coinbhleachtaí eile atá fós sa réigiúin ar bhealach síochánta.

Imeachtaí eile

Bhí imeachtaí eile ar siúl i Ríge tráth a raibh an cruinniú mullaigh ar siúl, lena léiriú go bhfuil níos mó i gceist le Comhpháirtíocht an Oirthir ná caidreamh idir-rialtasach agus go bhfuil an tsochaí shibhialta, na meáin, gnó agus geallsealbhóirí eile i gceist freisin.

Sheol an Coimisiún Eorpach Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála agus Saoráid d'Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) ag Fóram Gnó Chomhpháirtíocht an Oirthir i Ríge, an 21 Bealtaine 2015.

Cuirfear tuairim is EUR 200 milliún ar fáil i ndeontais leis an tsaoráid seo agus meastar go gcuirfear infheistíochtaí nua ar fiú ar a laghad EUR 2 billiún ar fáil leo d'Fhiontair Bheaga agus Meánmhéide sna trí thír atá i Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála: An tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin. 

An 22 Bealtaine 2015, shínigh an Coimisiún Eorpach agus an Úcráin Meabhrán Tuisceana agus Comhaontú Iasachta don tríú clár le haghaidh Cúnamh Maicreacnamaíoch leis an Úcráin.

Féach freisin

Féadfar faisnéis bhreise agus ábhar cumarsáide a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiún Eorpaigh agus ar láithreáin gréasáin na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS). Forbraíodh bileoga sonracha tráth a raibh cruinniú mullaigh Ríge ar siúl le scéalta, fíricí agus figiúirí na comhpháirtíochta agus na príomhthionscnaimh éagsúla a léiriú.

Athbhreithnithe go deireanach an 02/06/2015