Cruinniú mullaigh G7 i Taormina na hIodáile, 26-27/05/2017

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • 26-27/05/2017

Ba í an Iodáil a bhí ina tír óstach do chruinniú na gceannairí G7 ar an 26 agus an 27 Bealtaine. Díríodh sa chruinniú mullaigh ar an mbeartas eachtrach, ar an ngeilleagar domhanda agus ar laghdú na héagothroime agus ar ghéarchéim na himirce.

Rinne Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gcruinniú mullaigh.

Ghlac na ceannairí an communiqué deiridh, an treochlár ar chothromas inscne agus chomhaontaigh siad plean gníomhaíochta maidir leis an nuálaíocht, scileanna agus saothar. Ghlac siad freisin Ráiteas Taormina G7 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus an antoisceachais fhoréignigh.

An beartas eachtrach

I dtaca le cogadh na Siria, d’iarr na ceannairí go gcuirfí deireadh leis an gcoinbhleacht trí phróiseas polaitiúil cuimsitheach faoi stiúir na Siria agus faoi choimirce na Náisiún Aontaithe. Gheall siad cur lena n-iarrachtaí chun an lámh in uachtar a fháil ar an sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta sa tSiria, go háirithe ISIS/ISIL/Da'esh agus al Qaeda.

Thug G7 aghaidh ar an staid sa Libia, ag moladh go mbogfaí ar aghaidh le hidirphlé polaitiúil agus le hathmhuintearas náisiúnta.

Ina theannta sin, cháin na ceannairí trialacha núicléacha agus láinseálacha diúracán balaistíoch na Cóiré Thuaidh. D’iarr siad ar an gCoiré Thuaidh éirí as gach clár núicléach agus gach clár diúracán balaistíoch ar bhealach iomlán, infhíoraithe agus do-aisiompaithe.

Dhírigh na ceannairí ar an gcás san Úcráin freisin, agus d’iarr siad go gcuirfí comhaontuithe Mhionsc chun feidhme ina n-iomláine. Mheabhraigh siad go bhfuil fad na smachtbhannaí sin atá ann cheana nasctha go soiléir leis na comhaontuithe sin a bheith á gcur chun feidhme go hiomlán ag an Rúis agus urraim a bheith aici do cheannasacht na hÚcráine.

An geilleagar domhanda

Príomhthosaíocht do G7 is ea an fás domhanda a ardú d’fhonn caighdeáin mhaireachtála níos airde agus poist ar ardcháilíocht a chur ar fáil. D’athdhearbhaigh na ceannairí go bhfuil siad tiomanta gach uirlis bheartais a úsáid, lena n-áirítear uirlisí airgeadaíochta, fioscacha agus struchtúracha chun fás tréan, inbhuanaithe, cothrom agus cuimsitheach a bhaint amach.

Laghdú na héagothroime

D’admhaigh na ceannairí go mbaintear den mhuinín agus go gcuirtear srian ar chumas an fháis amach anseo mar gheall ar an éagothroime. Chomhaontaigh siad cumais agus teacht aniar na ngeilleagar agus na bpobal a neartú ionas gur féidir leo dul i dtaithí ar an athrú, sa chaoi go n-oibreoidh an geilleagar domhanda do chách.

Mheabhraigh G7 gur cuid lárnach den dul chun cinn i dtreo na forbartha inbhuanaithe is ea an comhionannas inscne a chur chun cinn. Ghlac na ceannairí treochlár G7 do thimpeallacht eacnamaíoch a fhreagraíonn don inscne d’fhonn go gcothófaí cumhachtú eacnamaíoch na mban agus na gcailíní.

An trádáil

D’athdhearbhaigh na ceannairí go raibh siad tiomanta margaí a choinneáil oscailte agus an chaomhnaitheacht a chomhrac agus, ag an am céanna, seasamh go daingean i gcoinne na gcleachtas éagóracha trádála. Gheall siad beartais iomchuí a ghlacadh ionas gur féidir le gach gnólacht agus gach saoránach lántairbhe a bhaint as na deiseanna a thagann as an ngeilleagar domhanda.

D’iarr G7 go mbainfí gach cleachtas a shaobhann an trádáil d’fhonn fíor-chothroime iomaíochta a chothú. Chuir na ceannairí i dtreis freisin a thábhachtaí atá sé córas iltaobhach trádála, bunaithe ar rialacha, a bheith ann agus gheall siad go n-oibreoidís le chéile chun feidhmiú na hEagraíochta Trádála Domhanda a fheabhsú.

An Imirce

D’iarr na ceannairí go ndéanfaí iarrachtaí comhordaithe ar an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar ollghluaiseacht na n-imirceach agus na ndídeanaithe. Chomhaontaigh siad comhpháirtíochtaí a bhunú chun cabhrú le tíortha na cúinsí a chruthú laistigh dá dteorainneacha féin lena dtabharfaí aghaidh ar chúiseanna na himirce.

D’admhaigh siad freisin go bhfuil an ceart ag stáit a dteorainneacha féin a rialú agus beartais a bhunú ar son a leas náisiúnta féin.

An Afraic

Ardtosaíochtaí do G7 is iad slándáil, cobhsaíocht agus forbairt inbhuanaithe na hAfraice. Tá sé mar aidhm ag na ceannairí an chomhar agus an t-idirphlé a neartú le tíortha san Afraic agus le heagraíochtaí réigiúnacha chun acmhainneacht a fhorbairt san Afraic d’fhonn freagairt níos fearr do ghéarchéimeanna agus do choinbhleachtaí agus iad a chosc nó a bhainistiú ar bhealach níos fearr.

Nuálaíocht, scileanna agus saothar

Ghlac ceannairí plean gníomhaíochta daonlárnach G7 maidir leis an nuálaíocht, scileanna agus saothar. Sa phlean gníomhaíochta leagtar amach sraith de mholtaí féideartha beartais chun an t-iomaíochas a mhéadú agus borradh a chur faoin bhfás atá bunaithe ar an nuálaíocht agus a theann chun tairbhe gach duine.

Féach freisin:

Cúlra

Is fóram é cruinniú mullaigh G7 a bhfuil ról tábhachtach aige maidir le freagairtí domhanda a mhúnlú i leith dúshláin dhomhanda agus lena gcomhlánaítear an comhordú eacnamaíoch domhanda a dhéanann G20. Tugtar le chéile ann na ceannairí ó Cheanada, ón bhFrainc, ón nGearmáin, ón Iodáil, ón tSeapáin, ón Ríocht Aontaithe, ó na Stáit Aontaithe agus ón Aontas Eorpach.

Bhí cruinniú mullaigh G7 ann sa tSeapáin in 2016 agus ceann eile roimhe sin sa Bhruiséil in 2014, a raibh an tAontas Eorpach ina óstach eisceachtúil air.

Tá na ceannairí ag teacht le chéile i bhformáid G7 ó 2014 i leith, tar éis do Chónaidhm na Rúise ceannasacht agus iomláine chríochach na hÚcráine a shárú.

An tAontas Eorpach mar chomhalta G7

Sa bhliain 1977 thosaigh ionadaithe ón gComhphobal Eorpach, mar a bhí, ar a bheith rannpháirteach sa chruinniú mullaigh i Londain. Ar dtús, bhí ról ag an Aontas a bhí teoranta do na réimsí sin a raibh inniúlachtaí eisiacha aige ina leith, ach tá forleathnú tagtha ar an ról sin le himeacht ama. De réir a chéile tugadh páirt don Aontas sa phlé polaitiúil uile a bhí ar siúl ag na cruinnithe mullaigh agus, ó bhí cruinniú mullaigh Ottawa ar siúl in 1981, bhí páirt aige sna seisiúin oibre uile ag na cruinnithe mullaigh.

Tá na freagrachtaí go léir a bhaineann le ballraíocht anois ar an Aontas. Tá communiqué an chruinnithe mullaigh ina cheangal polaitiúil ar chomhaltaí uile G7.

Beidh na tíortha seo a leanas i mbun na hUachtaránachta amach anseo: an tSeapáin in 2016, an Iodáil in 2017, Ceanada in 2018, an Fhrainc in 2019, agus na Stáit Aontaithe in 2020.

Athbhreithnithe go deireanach an 29/05/2017