Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
Na príomhphointí ón gcruinniú mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, a bhí ar siúl i gCív, an Úcráin, 12-13 Iúil 2017

Na príomhthorthaí

Ba dhíol sásaimh do lucht an chruinnithe mullaigh i gCív gur cuireadh daingniú an comhaontaithe comhlachais i gcrích agus go raibh an léirscaoileadh víosaí tar éis teacht i bhfeidhm le deireanas i gcás shaoránaigh na hÚcráine, dhá chéim thábhachtacha d’fhonn an chomhpháirtíocht idir an tAontas agus an Úcráin a atreisiú.

“Deis atá sa chruinniú mullaigh seo comóradh a dhéanamh ar an gcairdeas idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, cairdeas atá ag dul ó neart go neart.”

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Phléigh na ceannairí an méid seo a leanas:

  • a thábhachtaí atá sé próiseas uaillmhianach athchóirithe a shaothrú, go háirithe sa chomhrac i gcoinne na héillitheachta.
  • an choinbhleacht in Oirthear na hÚcráine agus an ionghabháil mhídhleathach a rinne an Rúis ar an gCrimé agus ar Sevastopol, lena n-áirítear cur chun feidhme comhaontuithe Mhionsc
  • na bealaí chun an leas agus an acmhainneacht is mó a bhaint as an gcomhaontú comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin

Rinne Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Donald Tusk, agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Jean-Claude Juncker, ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh. Rinne Uachtarán na hÚcráine, Petro Poroshenko, ionadaíocht thar ceann na hÚcráine.

An comhaontú comhlachais idir an tAontas agus an Úcráin

Ba dhíol sásaimh do cheannairí gur dhaingnigh gach tír de chuid an Aontais an comhaontú comhlachais, lena n-áirítear an limistéar domhain cuimsitheach saorthrádála. Tiocfaidh an comhaontú i bhfeidhm ar an 1 Meán Fómhair 2017.

“... is í an abairt is tábhachtaí go fóill den chomhaontú comhlachais, dar liom, an ceann seo a leanas: 'aithníonn an tAontas Eorpach gur mian leis an Úcráin, agus gur rogha léi, go mbeadh dlúthbhaint aici leis an Eoraip'”.

Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Tá an chuid is mó den chomhaontú comhlachais ag feidhmiú cheana. Tá feidhm ag riar mhaith codanna polaitiúla agus earnála ar bhonn sealadach ón 1 Meán Fómhair 2014, agus ó thaobh na trádála de, tá feidhm ag an gcomhaontú domhain cuimsitheach saorthrádála (DCFTA), ar bhonn sealadach ón 1 Eanáir 2016. Tháinig fás leanúnach ar an trádáil idir an tAontas agus an Úcráin le linn na tréimhse seo agus d’atreisigh an tAontas a sheasamh mar phríomhchomhpháirtí na hÚcráine. Tháinig fás nach mór 30% ar an trádáil eadrainn sa chéad ráithe de 2017 i gcomparáid leis an gcéad ráithe de 2016.

Géarchéim agus coinbhleacht san Úcráin

D’athdhearbhaigh an tAontas go dtacaíonn sé le neamhspleáchas, le ceannasacht agus le sláine críche na hÚcráine. D’iarr na ceannairí go gcuirfí comhaontuithe Mhionsc chun feidhme go hiomlán agus leag siad béim ar fhreagracht ar leith na Rúise maidir le cur chun feidhme na gcomhaontuithe.

De bharr nach raibh aon dul chun cinn i gcur chun feidhme chomhaontuithe Mhionsc, bheartaigh ceannairí an Aontais, a bhí bailithe le chéile ag cruinniú mullaigh mhí an Mheitheamh sa Bhruiséil, bheartaigh siad fad a chur le smachtbhannaí eacnamaíocha i gcoinne earnálacha áirithe de gheilleagar na Rúise.

“Tá sé léirithe go soiléir inniu ag an Aontas go seasaimid go daingean leis an Úcráin i gcoinne bhagairt na Rúise agus i gcoinne a hiarrachtaí bhur neamhspleáchas a chur de dhroim seoil”, a dúirt an tUachtarán Donald Tusk i ndiaidh an chruinnithe mullaigh.

Ina theannta sin, chuir an Chomhairle síneadh bliana leis na smachtbhannaí le déanaí i ngeall ar nasc-ghabháil mhídhleathach na Crimé agus Sevastopol ag an Rúis. Ag an gcruinniú mullaigh idir an tAontas agus an Úcráin i gCív, d’athdhearbhaigh an tAontas go bhfuil sé tiomanta dá bheartas neamhaitheantais.

An clár oibre don athchóiriú

D’iarr ceannairí an Aontais ar an Úcráin leanúint dá hathchóirithe a chur chun feidhme, go háirithe bearta i gcoinne na héillitheachta.

Leag na ceannairí béim ar na torthaí nithiúla a baineadh amach le cláir tacaíochta an Aontais. Chuir siad i dtreis a thábhachtaí atá sé na bearta beartais uile a ghabhann le heisíocaíocht thríú tráinse an chláir a chur chun feidhme faoi dheireadh na bliana.

Phléigh siad freisin tosaíochtaí don chúnamh ón Aontas in 2017, lena n-áirítear tacaíocht do bhainistiú an airgeadais phoiblí, réigiúin oirthear na hÚcráine agus éifeachtúlacht fuinnimh, agus cúnamh teicniúil chun tacú le príomhathchóirithe agus le cur chun feidhme an chomhaontaithe comhlachais.

Léirscaoileadh víosaí

Thug an cruinniú mullaigh deis do na ceannairí a léiriú gur díol sásaimh dóibh teacht i bhfeidhm réimeas saor ó víosaí an Aontais do mhuintir na hÚcráine le déanaí.

Amhail ón 11 Meitheamh 2017, is féidir le gach saoránach de chuid na hÚcráine a bhfuil pas bithmhéadrach aige nó aici taisteal chuig an Aontas ar feadh tréimhse suas le 90 lá don ghnó, don turasóireacht nó chun críche teaghlaigh gan víosa.

Féach freisin