Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
Buaicphointí ón gCruinniú Mullaigh idir an tAontas agus an India, a bhí ar siúl ar an 6 Deireadh Fómhair 2017, i nDeilí Nua.

Ar an 6 Deireadh Fómhair 2017, reáchtáil an India an 14ú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an India i nDeilí Nua. Phléigh na ceannairí an beartas eachtrach agus slándála, an imirce, trádáil, an aeráid, taighde agus nuálaíocht.

Rinne Donald Tusk, Uachtarán na Comhairle Eorpaí, agus Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, ionadaíocht thar ceann an Aontais Eorpaigh. Is é an Príomh-Aire Narendra Modi a rinne ionadaíocht thar ceann na hIndia.

Reáchtáladh an cruinniú mullaigh agus 55 bliana á gcomóradh ó cuireadh tús leis an gcaidreamh taidhleoireachta idir an tAontas agus an India.

“Is mór agam gur aontaigh muid le chéile inniu an ghné pholaitiúil dár gcaidreamh a fhorbairt tuilleadh; gur aontaigh muid le chéile ár gcaidreamh bríomhar trádála agus infheistíochta a fhorbairt tuilleadh; agus gur aontaigh muid le chéile cur leis an gcomhar i dtaca le saincheisteanna domhanda agus réigiúnacha.”

A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh an chruinnithe mullaigh idir an tAontas agus an India

Ghlac na ceannairí ráiteas comhpháirteach, lenar athdhearbhaigh siad a dtiomantas an chomhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas agus an India a neartú.

Ghlac ceannairí an Aontais agus na hIndia dearbhuithe comhpháirteacha ar shaincheisteanna sonracha chomh maith:

An chomhpháirtíocht straitéiseach

Ag an gcruinniú mullaigh, d’athdhearbhaigh na ceannairí a dtiomantas an chomhpháirtíocht straitéiseach idir an tAontas agus an India a dhoimhniú agus a neartú tuilleadh.

Ba dhíol sásaimh dóibh an dul chun cinn atá déanta i dtaca le Clár Oibre gníomhaíochta 2020 idir an tAontas Eorpach agus an India a chur chun feidhme. Is é sin an treochlár don chomhar déthaobhach a formheasadh ag an gcruinniú mullaigh a bhí ann roimhe seo idir an tAontas agus an India.

Slándáil

Cháin ceannairí an Aontais agus na hIndia go láidir na hionsaithe sceimhlitheoireachta a rinneadh le déanaí ar fud an domhain. D'iarr siad ar an bpobal domhanda teacht le chéile i gcoinne bhagairt na sceimhlitheoireachta.

Ghlac na ceannairí ráiteas comhpháirteach maidir leis an gcomhar frithsceimhlitheoireachta d’fhonn dul i ngleic le trodaithe sceimhlitheoireachta eachtracha, le maoiniú na sceimhlitheoireachta agus le soláthar arm.

D’athdhearbhaigh an tAontas agus an India a dtiomantas tuilleadh comhair a dhéanamh maidir leis an tslándáil mhuirí san Aigéan Indiach agus níos faide i gcéin freisin. Ba dhíol sásaimh do na ceannairí gur tosaíodh arís ar fhreachnaimh oirbheartaíochta idir oibríocht Atalanta de chuid Fhórsa Cabhlaigh an Aontais agus Cabhlach na hIndia i Murascaill Áidin.

An beartas eachtrach

D’iarr na ceannairí go gcuirfí deireadh leis an bhforéigean i gcoinne mhionlach Rohingya Mhaenmar agus go gcuirfí an tsíocháin i réim arís, gan mhoill, i Stát Rakhine.

"Caithfear ligean do na Rohingya filleadh as a stuaim féin, go sábháilte agus le dínit. Iarraimid go gcuirfí moltaí an Choimisiúin Chomhairligh idirnáisiúnta i dtaca le Rakhine chun feidhme d’fhonn dul i ngleic le bunchúiseanna na géarchéime seo."

A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh an chruinnithe mullaigh idir an tAontas agus an India

Maidir leis an staid ar leithinis na Cóiré, cháin an dá pháirtí an tástáil núicléach a rinne DPDC ar an 3 Meán Fómhair 2017. D’iarr an tAontas agus an India go ndéanfaí dí-armáil núicléach ar Leithinis na Cóiré agus go gcuirfeadh an pobal idirnáisiúnta ina iomláine smachtbhannaí uile Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe chun feidhme go huile is go hiomlán.

"Tá freagracht ar an Aontas Eorpach, ar an India agus ar an bpobal idirnáisiúnta ina iomláine gníomhú go diongbháilte ar mhaithe le dí-armáil núicléach síochánta ar leithinis na Cóiré."

A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh an chruinnithe mullaigh idir an tAontas agus an India

Maidir leis an tsaincheist faoi chumhacht núicléach na hIaráine, d’athdhearbhaigh an tAontas agus an India a dtacaíocht do chur chun feidhme iomlán agus leanúnach an Phlean Chuimsithigh Chomhpháirtigh Gníomhaíochta (JCPOA).

Maidir leis an Úcráin, chuir na ceannairí in iúl go dtacaíonn siad go láidir le réiteach taidhleoireachta ina gcuirfeadh na páirtithe uile Comhaontuithe Minsk chun feidhme ina n-iomláine.

Dúshláin dhomhanda

Phléigh ceannairí an Aontais agus na hIndia géarchéim dhomhanda na himirce agus na ndídeanaithe agus chomhaontaigh siad dlúth-chomhordú a dhéanamh le chéile.

"Tá freagracht ar an bpobal idirnáisiúnta a bheith níos déine ar smuigléirí daoine, dream a dhéanann dúshaothrú ar dhaoine leochaileacha agus a sháraíonn teorainneacha ceannasacha"

A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk ag preasagallamh an chruinnithe mullaigh idir an tAontas agus an India

D’athdhearbhaigh na ceannairí go dtacaíonn siad le clár oibre na Náisiún Aontaithe don athchóiriú agus go bhfuil siad tiomanta do rialachas domhanda a bheidh níor láidre.

Maidir leis an athrú aeráide, chuir na ceannairí i dtreis go bhfuil siad tiomanta do Chomhaontú Pháras agus chomhaontaigh siad cur lena gcomhar maidir lena chur chun feidhme. Ghlac an tAontas agus an India ráiteas comhpháirteach maidir leis an bhfuinneamh glan agus leis an athrú aeráide.

D’athdhearbhaigh an tAontas agus an India go bhfuil siad tiomanta oibriú as lámha a chéile ar chomhthosaíochtaí chun na spriocanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach freisin.

Trádáil

Chuir ceannairí an Aontais agus na hIndia in iúl go bhfuil siad tiomanta i gcomhpháirt an chomhpháirtíocht eacnamaíoch idir an India agus an tAontas a neartú.

Thug na ceannairí dá n-aire na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh acu araon ar mhaithe le tús a chur don athuair leis an gcaibidlíocht le haghaidh comhaontú leathan trádála agus infheistíochta idir an tAontas Eorpach agus an India (BTIA).

Féach freisin