Cruinniú mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir, 24/11/2017

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • 24/11/2017
  • An Bhruiséil

Faisnéis do na meáin

Beidh an 5ú cruinniú mullaigh de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir (EaP) ar siúl sa Bhruiséil (áras Europa) ar an 24 Samhain.

Beidh Cinn Stáit nó Rialtais ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus ó 6 thír Chomhpháirtíocht an Oirthir ag súil le comhar a bheith eatarthu amach anseo.

Breithneoidh siad chomh maith an méid atá bainte amach ó bhí an cruinniú mullaigh deireanach ar siúl i Ríge in 2015, ag díriú ar na sochair inbhraite a soláthraíodh do shaoránaigh shé thír Chomhpháirtíocht an Oirthir.

Eolas faoi Chomhpháirtíocht an Oirthir

Seoladh Comhpháirtíocht an Oirthir in 2009 chun comhlachas polaitiúil agus comhtháthú eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus sé thír chomhpháirtíochta Chomhpháirtíocht an Oirthir: an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin.

Ag an gcruinniú mullaigh, déanfar plé ar an gcaoi chun comhar a neartú tuilleadh sna ceithre réimse tosaíochta seo a leanas a comhaontaíodh i Ríge:

  • geilleagair níos láidre: forbairt eacnamaíoch agus deiseanna margaidh atá níos fearr
  • rialachas níos láidre: institiúidí a neartú agus dea-rialachas
  • nascacht níos láidre: idirnaisc a fheabhsú, go háirithe sna réimsí iompair agus fuinnimh
  • sochaí níos láidre: soghluaisteacht agus teagmháil i measc daoine a mhéadú

Rinne an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus an Coimisiún Eorpach na 20 sprioc insoláthartha le haghaidh 2020 sna ceithre réimse sin a shainaithint i ndoiciméad inmheánach oibre comhpháirteach 'Comhpháirtíocht an Oirthir - Ag díriú ar na príomhthosaíochtaí agus ar spriocanna insoláthartha'. Tíolacadh an tuarascáil den chéad uair i mí na Nollag 2016 agus athbhreithníodh i mí an Mheithimh 2017 í.

Ullmhúcháin

Turas an Choiste Pholaitiúil agus Slándála chuig Cugas Theas 3-6/10/2017

Thug Coiste Polaitiúil agus Slándála an Aontais, atá comhdhéanta d'ambasadóirí na mBallstát, atá lonnaithe sa Bhruiséil, thug sé cuairt ar thrí chinn de chomhpháirtithe an Oirthir ón 3-6 Deireadh Fómhair 2017:

  • An Asarbaiseáin
  • An Airméin
  • An tSeoirsia

Ba dheis é an turas breathnú ar na forbairtí dearfacha atá á ndéanamh i ndáil leis na trí thír sin i gCugas Theas, níos lú ná dhá mhí roimh an gCruinniú Mullaigh.

Ag na cruinnithe ardleibhéil uile agus ag cruinnithe le heagraíochtaí sochaí sibhialta, d'athdhearbhaigh an Coiste Polaitiúil agus Slándála tiomantas aontaithe láidir an Aontais dá chomhpháirtithe san Oirthir.

Cruinniú aireachta Chomhpháirtíocht an Oirthir, 19/6/2017

Tionóladh cruinniú aireachta Chomhpháirtíocht an Oirthir ar an 19 Meitheamh 2017 i Lucsamburg. Bhí malartú tuairimí ag airí gnóthaí eachtracha an Aontais leis na sé chontrapháirtí acu i gComhpháirtíocht an Oirthir maidir leis an gcruinniú mullaigh atá le teacht, ag tógáil ar an bplé a rinneadh ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha ar an 15 Bealtaine 2017 agus ar na conclúidí ón gComhairle a glacadh ar an 14 Samhain 2016.

Ghlac na hairí freisin sainaitheantas nua físeach don chomhpháirtíocht, d’fhonn béim níos fearr a leagan ar chur chuige níos struchtúrtha maidir leis na ceithre réimse tosaíochta agus maidir leis na 20 sprioc insoláthartha.

An Chomhairle Gnóthaí Eachtracha, 15/5/2017

Bhí malartú tuairimí maidir le Comhpháirtíocht an Oirthir ag airí gnóthaí eachtracha an Aontais ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha. D'athdhearbhaigh siad a thábhachtaí atá Comhpháirtíocht an Oirthir, ag leagan béim ar a gcuid aontachta i ndáil le tacú leis an réigiún agus le gach tír ar leith de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir ar bhealach saincheaptha. Dúirt siad freisin go raibh siad meáite ar thorthaí nithiúla a bhaint amach a rachadh chun sochair na saoránach, san Aontas Eorpach agus i dtíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir araon.

Imeachtaí eile

Tá níos mó i gceist le Comhpháirtíocht an Oirthir ná an caidreamh idir-rialtasach. Beidh an tsochaí shibhialta, na meáin, an lucht gnó agus páirtithe leasmhara eile rannpháirteach in ócáidí tiomnaithe eile a eagrófar le linn an chruinnithe mullaigh.

Bhí an 3ú ceann d'Fhóraim na nÓg de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir ar siúl i Vársá ar an 22-23 Meitheamh 2017. Bhí 300 rannpháirtí páirteach i ndíospóireachtaí faoin tsaoránacht ghníomhach agus faoi rannpháirtíocht na hóige sa phróiseas cinnteoireachta.

Tionóladh an 2ú ceann de Chomhdhálacha na Meán de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir i gCív ar an 13 Meán Fómhair 2017. Rinne thart ar 350 gairmí sna meáin agus deontóirí ó thíortha de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir agus ón Aontas Eorpach plé ar shaincheisteanna i dtaca le forbairt na meán.

Tionóladh Comhdháil R-chomhpháirtíochta Chomhpháirtíocht an Oirthir i dTaillinn ar an 4 Deireadh Fómhair 2017. Le linn na hócáide, díríodh ar dhea-chleachtais agus ar mholtaí polaitiúla le haghaidh fhorbairt an r-rialachais i dtíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir.

Beidh Comhdháil na Sochaí Sibhialta de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir ar siúl i dTaillinn ar an 25-26 Deireadh Fómhair 2017, in éineacht le 9ú Comhthionól Bliantúil Fhóram na Sochaí Sibhialta de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir. Le linn na n-ócáidí, díreofar ar an gcaidreamh idir na rialtais agus an tsochaí shibhialta, rialachas daonlathach, ar chur i gcoinne bréagaisnéise agus ar ríomhréitigh.

Beidh Fóram Gnó Chomhpháirtíocht an Oirthir ar siúl ar an 26-27 Deireadh Fómhair 2017 i dTaillinn. Ag an bhfóram seo, déanfar measúnú ar an méid atá bainte amach ag Comhpháirtíocht an Oirthir ó thaobh gnó agus leanfar ar aghaidh leis an bplé ar an gcaoi chun comhar Chomhpháirtíocht an Oirthir a fhorbairt tuilleadh. Cuirfear béim ar leith ar ghnó a athmhúnlú trí r-réitigh, trí ghnó trasteorann a éascú, trédhearcacht a mhéadú, éillitheacht a laghdú agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a mhaoiniú.

Eagrófar na hócáidí sin i gcomhar le hUachtaránacht na hEastóine ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

An cruinniú mullaigh deireanach

Bhí an cruinniú mullaigh deireanach de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir ar siúl i Ríge ar an 21-22 Bealtaine 2015. D'athdhearbhaigh na rannpháirtithe an tábhacht straitéiseach a mheasann an tAontas a bhaineann leis an gcomhpháirtíocht agus léiríodh tiomantas láidir do ghabháil do dhlúthchaidreamh saincheaptha leis na sé thír chomhpháirtíochta.

Naisc úsáideacha

Féadfar faisnéis bhreise agus ábhar cumarsáide a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiún Eorpaigh agus ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS).

Athbhreithnithe go deireanach an 16/10/2017