5ú cruinniú mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach, 29-30/11/2017

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
 • Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
 • 29-30/11/2017
 • Abidjan

Faisnéis do na meáin

Is féidir creidiúnú don chruinniú mullaigh a iarraidh go dtí an 17 Samhain ar an leathanach thíos:

Lean #AUEU

Infheistiú san aos óg ar mhaithe le todhchaí inbhuanaithe

Tionólfar an cúigiú cruinniú mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach ar an 29-30 Samhain 2017 in Abidjan, an Cósta Eabhair.

Bliain thar a bheith tábhachtach í 2017 ó thaobh an chaidrimh idir an tAontas agus an Afraic, mar tá deich mbliana imithe ó glacadh Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic.

Cruinniú ríthábhachtach a bheidh sa chruinniú mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach agus deis a bheidh ann an nasc polaitiúil agus eacnamaíoch idir an dá ilchríoch a neartú.

Ag an gcruinniú mullaigh, pléifidh ceannairí na hAfraice agus ceannairí an Aontais Eorpaigh a bhfuil i ndán don chaidreamh idir an tAontas agus an Afraic, agus díreoidh siad ar an infheistíocht san aos óg. Is príomhthosaíocht í sin don Afraic agus don Aontas mar tá 60% de dhaonra na hAfraice faoi bhun 25 bliana d’aois.

Pléifear tosaíochtaí eile na comhpháirtíochta idir an tAontas agus an Afraic le linn an chruinnithe mullaigh. Ina measc beidh na hábhair seo a leanas:

 • síocháin agus slándáil
 • rialachas, lena n-áirítear an daonlathas, cearta an duine, imirce agus soghluaisteacht
 • infheistíocht agus trádáil
 • forbairt scileanna
 • cruthú post

Imeachtaí eile

Ós rud e gurb é an óige príomhthéama an chruinnithe mullaigh, beidh daoine óga rannpháirteach ar bhealach gníomhach roimh chomhthionól na gceannairí in Abidjan.

Tháinig 120 cheannaire ógra le chéile ag an 4ú cruinniú mullaigh idir an Afraic agus an Eoraip don óige in Abidjan ar an 9-11 Deireadh Fómhair. Chomhaontaigh siad dearbhú ina raibh moltaí don chruinniú mullaigh a bheidh ar siúl i mí na Samhna.

Ar bhonn an dearbhaithe sin, leanfaidh 36 duine óg ón dá ilchríoch leis an obair seo tríd an tionscnamh mol an óige de chuid an Aontais Afracaigh agus an Aontais Eorpaigh. Ón 12 Deireadh Fómhair go dtí an 29 Samhain, déanfaidh siad tograí a fhorbairt don chruinniú mullaigh.

Ina theannta sin, beidh an 6ú fóram gnó idir an tAontas Eorpach agus an Afraic ar siúl ar an 27 Samhain in Abidjan. Is é an cuspóir atá leis borradh a chur faoin infheistíocht chun forbairt san Afraic a chur chun cinn. Beidh fiontraithe óga agus banfhiontraithe i gcroílár an phlé ag an bhfóram gnó.

Bhí fóram na sochaí sibhialta idir an Afraic agus an tAontas ar siúl níos luaithe i mbliana ar an 11-13 Iúil i dTúinis. Ba é sin an tríú heagrán den fhóram inar tugadh le chéile eagraíochtaí na sochaí sibhialta ón dá ilchríoch. Ghlac siad dearbhú inar leagadh béim ar a thábhachtaí atá rannpháirtíocht na sochaí sibhialta sa chaidreamh idir an tAontas agus an Afraic.

An tAontas agus an Afraic i bhfigiúirí

Is é an tAontas Eorpach gona Ballstáit an rannchuiditheoir is mó chun forbairt, cobhsaíocht agus síocháin san Afraic a chur chun cinn:

 • Chuir an tAontas gona Ballstáit EUR 21 billiún ar fáil don Afraic in 2016, na deontóirí cabhrach is mó ar an ilchríoch
 • Rinne cuideachtaí ón Aontas Eorpach EUR 32 billiún a infheistiú san Afraic in 2015, arb ionann é agus thart ar aon trian den infheistíocht dhíreach choigríche fhoriomlán san Afraic
 • Leithdháileadh EUR 3.35 billiún ar an gCiste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe, lenar cheart go spreagfaí suas go EUR 44 billiún d’infheistíochtaí
 • 7 misean shibhialta agus mhíleata ar imscaradh ar fud na hAfraice
 • EUR 1.4 billiún geallta do chláir oideachais san Afraic ó 2014 go dtí 2020

An cruinniú mullaigh deireanach roimhe seo

Thug an ceathrú cruinniú mullaigh idir an tAontas Afracach agus an tAontas Eorpach breis agus 60 ceannaire ón Aontas Eorpach agus ón Afraic le chéile chun a bhfuil i ndán don chaidreamh idir an tAontas agus an Afraic a phlé agus chun an nasc idir an dá ilchríoch a threisiú.

Féach freisin

Athbhreithnithe go deireanach an 17/10/2017