Beartais

Acmhainní dílse: ioncam an Aontais Eorpaigh

Sainítear na cineálacha éagsúla ioncam atá ag an Aontas Eorpach i rialacha an Aontais maidir le hacmhainní dílse, amhail tobhaigh siúcra, agus na modhanna chun iad a ríomh.

An caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic

Is comhpháirtí tábhachtach de chuid an Aontais í an Afraic. Oibríonn tíortha na hAfraice agus an tAontas i gcomhar le chéile trí roinnt creataí amhail Comhaontú Cotonou agus Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic.

An Clár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach

Clár de chuid an Aontais chun cabhrú leis na Ballstáit athchóirithe struchtúracha a cheapadh agus a chur chun feidhme.

An Creat Airgeadais Ilbhliantúil: Caiteachas an Aontais Eorpaigh a mhúnlú

Leis an gCreat Airgeadais ilbhliantúil (CAI) leagtar síos na teorainneacha do bhuiséid ginearálta bliantúil an Aontais Eorpaigh ar feadh tréimhse cúig bliana nó ar feadh tréimhse seacht mbliana.

An pacáiste aeir ghlain: Feabhas a chur ar chaighdeán an aeir san Eoraip

Faisnéis maidir leis an bpacáiste aeir ghlain, atá dírithe ar thruailliú aeir a laghdú agus ar chaighdeán an aeir a fheabhsú ar fud an Aontais, agus maidir le staid an phlé sa Chomhairle. 

An pacáiste maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí: rialacha níos cliste do bhia níos sábháilte

Is é is aidhm don tionscnamh seo de chuid an Aontais maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí rialacha níos cliste a chumadh do bhia níos sábháilte trí rialacha reatha agus caighdeáin reatha i dtaca le sábháilteacht bia a uasdátú.

An Seimeastar Eorpach

Cuidíonn an Seimeastar Eorpach leis na Ballstáit a mbeartais eacnamaíocha, fostaíochta agus buiséadacha a chomhordú ar bhealach níos fearr agus a chinntiú go léirítear iontu na spriocanna ar leibhéal an Aontais.  

An t-aontas baincéireachta

Córas maoirseachta agus réitigh bhaincéireachta ar leibhéal an Aontais is ea an t-aontas baincéireachta, agus ceapadh é lena áirithiú go mbeidh earnáil bhaincéireachta an Aontais sábháilte agus iontaofa.

An tAontas Eorpach ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe (UNGA)

Tá an tAontas tiomanta don iltaobhachas, agus Náisiúin Aontaithe atá láidir agus éifeachtach ina chroílár sin. Gach bliain glacann Comhairle an Aontais Eorpaigh tosaíochtaí an Aontais ag na Náisiúin Aontaithe agus ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, agus aird á tabhairt ar chlár oibre na Náisiún Aontaithe agus ar shaincheisteanna domhanda.

An t-aontas fuinnimh: fuinneamh slándaingnithe, inbhuanaithe agus inacmhainne don Eoraip

Cumhdaíonn an pacáiste maidir leis an aontas fuinnimh réimsí tábhachtacha amhail slándáil fuinnimh, an margadh inmheánach fuinnimh, éifeachtúlacht fuinnimh, dícharbónú agus iomaíochas.

An t-oideachas ar mhaithe le fás eacnamaíoch agus le cuimsiú sóisialta

Tá an tAontas ag iarraidh go mbeadh na scileanna sin atá de dhíth sa mhargadh saothair ag a chuid saoránach, trí ráta luathfhágála na scoile a laghdú agus trí thacú leis an oideachas tríú leibhéal.

An tSiria: Freagairt na Comhairle don ghéarchéim

Tá cur chuige leathan glactha ag an Aontas Eorpach agus é ag freagairt do ghéarchéim na Siria, lena ndíríonn sé ar réimsí ina ngabhann luach breise leis an obair a dhéanann Ballstáit AE.

Aontas na margaí caipitil

Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh is ea aontas na margaí caipitil lena ndírítear ar mhargaí caipitil 28 mBallstát an Aontais a fhódú agus a chomhtháthú tuilleadh.

Athchóirithe struchtúracha agus infheistíocht a spreagadh: solúbthacht rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis

Pléann an Chomhairle solúbthacht na rialacha atá ann cheana maidir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis chun tacú leis an Aontas agus é ag iarraidh borradh a chur faoin infheistíocht agus faoi na hathchóirithe struchtúracha.

Athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta

Déantar an Comhbheartas Talmhaíochta a oiriúnú, ar bhonn leantach, le go mbeidh rath ar na réigiúin tuaithe ar fud an Aontais agus leas ainmhithe á chur san áireamh chomh maith le ceisteanna sóisialta agus comhshaoil.

Athchóiriú ar chosaint sonraí

Faisnéis faoin athchóiriú atá beartaithe ar an reachtaíocht Eorpach maidir le cosaint sonraí. Staid an phlé sa Chomhairle ar an dá théacs reachtacha a cuireadh i láthair.

Athchóiriú na cibearshlándála san Eoraip

I straitéis cibearshlándála an Aontais Eorpaigh leagtar amach an treoirphlean chun suaitheadh agus ionsaithe ar chórais teileachumarsáide na hEorpa a chosc agus a láimhseáil.

Athchóiriú struchtúrach ar earnáil baincéireachta an Aontais: teacht aniar na n-institiúidí creidmheasa a fheabhsú

Is é is aidhm don athchóiriú struchtúrach ar earnáil baincéireachta an Aontais aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le bainc atá rómhór le teip, agus le rioscaí iomarcacha bheith á dtógáil i ngníomhaíochtaí trádála. 

Athchóirú ar chearta aerphaisinéirí san Aontas

Tá an tAontas Eorpach ag iarraidh idir chearta nua feabhsaithe maidir le faisnéis agus cúram agus nósanna imeachta níos fearr gearáin a chur ar fáil d’aerphaisinéirí.

Athena - Oibríochtaí míleata slándála agus cosanta a mhaoiniú

Is sásra é Athena a láimhseálann maoiniú na gcostas coiteann a bhaineann le hoibríochtaí míleata an Aontais faoi Chomhbheartas Slándála agus Cosanta an Aontais (CBSC)