Beartais

Acmhainní dílse: ioncam an Aontais Eorpaigh

Sainítear na cineálacha éagsúla ioncam atá ag an Aontas Eorpach i rialacha an Aontais maidir le hacmhainní dílse, amhail tobhaigh siúcra, agus na modhanna chun iad a ríomh.

An caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic

Faisnéis maidir leis na creataí lena ndéantar caidreamh idir an tAontas agus an Afraic a mhúnlú, ó thaobh na heacnamaíochta agus na polaitíochta de, agus maidir leis an ról atá ag an gComhairle.

An ceathrú pacáiste iarnróid: Iarnróid na hEorpa a fheabhsú

Faisnéis faoi thograí maidir leis an gceathrú pacáiste iarnróid chun iarnróid intíre na hEorpa a nuachóiriú agus a athchóiriú, agus faoin staid ag a bhfuil an t-idirphlé sa Chomhairle.

An Clár Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach

Clár de chuid an Aontais chun cabhrú leis na Ballstáit athchóirithe struchtúracha a cheapadh agus a chur chun feidhme.

An Creat Airgeadais Ilbhliantúil: Caiteachas an Aontais Eorpaigh a mhúnlú

Leis an gCreat Airgeadais ilbhliantúil (CAI) leagtar síos na teorainneacha do bhuiséid ginearálta bliantúil an Aontais Eorpaigh ar feadh tréimhse cúig bliana nó ar feadh tréimhse seacht mbliana.

An pacáiste aeir ghlain: Feabhas a chur ar chaighdeán an aeir san Eoraip

Faisnéis maidir leis an bpacáiste aeir ghlain, atá dírithe ar thruailliú aeir a laghdú agus ar chaighdeán an aeir a fheabhsú ar fud an Aontais, agus maidir le staid an phlé sa Chomhairle. 

An pacáiste maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí: rialacha níos cliste do bhia níos sábháilte

Cúlra an phacáiste maidir le sláinte ainmhithe agus plandaí, lena ndéanfaí na rialacha atá ann faoi láthair a nuachóiriú agus feabhas a chur ar na caighdeáin sábháilteachta bia, agus faoin staid mar atá sa Chomhairle.

An Seimeastar Eorpach

Cuidíonn an Seimeastar Eorpach leis na Ballstáit a mbeartais eacnamaíocha, fostaíochta agus buiséadacha a chomhordú ar bhealach níos fearr agus a chinntiú go léirítear iontu na spriocanna ar leibhéal an Aontais.  

An t-aontas baincéireachta

Córas maoirseachta agus réitigh bhaincéireachta ar leibhéal an Aontais is ea an t-aontas baincéireachta, agus ceapadh é lena áirithiú go mbeidh earnáil bhaincéireachta an Aontais sábháilte agus iontaofa.

An tAontas Eorpach ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe (UNGA)

Is breathnóir buan é an tAontas Eorpach ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe. Faisnéis maidir le rannpháirtíocht agus tosaíochtaí an Aontais don 71ú Comhthionól Ginearálta de chuid na Náisiún Aontaithe (Meán Fómhair 2016).

An t-aontas fuinnimh: fuinneamh slándaingnithe, inbhuanaithe, iomaíoch agus inacmhainne don Eoraip

Faisnéis i ndáil leis na tograí faoi phacáiste fuinnimh an Aontais Eorpaigh, agus faoin dul chun cinn atá déanta sa phlé sa Chomhairle agus sa Chomhairle Eorpach.

An t-oideachas ar mhaithe le fás eacnamaíoch agus le cuimsiú sóisialta

Cuidíonn an t-oideachas agus an oiliúint leis an bhfás eacnamaíoch agus cuidíonn siad le cosc a chur ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta. Eolas faoi thosaíochtaí na Comhairle agus faoina gníomhaíochtaí sa réimse sin i láthair na huaire.

An tSiria: Freagairt na Comhairle don ghéarchéim

Tá cur chuige leathan glactha ag an Aontas Eorpach agus é ag freagairt do ghéarchéim na Siria, lena ndíríonn sé ar réimsí ina ngabhann luach breise leis an obair a dhéanann Ballstáit AE.

Aontas na margaí caipitil

Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh is ea aontas na margaí caipitil lena ndírítear ar mhargaí caipitil 28 mBallstát an Aontais a fhódú agus a chomhtháthú tuilleadh.

Athchóirithe struchtúracha agus infheistíocht a spreagadh: solúbthacht rialacha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis

Pléann an Chomhairle solúbthacht na rialacha atá ann cheana maidir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis chun tacú leis an Aontas agus é ag iarraidh borradh a chur faoin infheistíocht agus faoi na hathchóirithe struchtúracha.

Athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta

Faisnéis maidir le hathchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta, i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2014, lena ngabhann athruithe ar íocaíochtaí díreacha, ar an mbeartas forbartha tuaithe, ar chomheagrú an mhargaidh agus ar chistiú.

Athchóiriú ar chosaint sonraí

Faisnéis faoin athchóiriú atá beartaithe ar an reachtaíocht Eorpach maidir le cosaint sonraí. Staid an phlé sa Chomhairle ar an dá théacs reachtacha a cuireadh i láthair.

Athchóiriú struchtúrach ar earnáil baincéireachta an Aontais: teacht aniar na n-institiúidí creidmheasa a fheabhsú

Is é is aidhm don athchóiriú struchtúrach ar earnáil baincéireachta an Aontais aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le bainc atá rómhór le teip, agus le rioscaí iomarcacha bheith á dtógáil i ngníomhaíochtaí trádála. 

Athena - Oibríochtaí míleata slándála agus cosanta a mhaoiniú

Is sásra é Athena a láimhseálann maoiniú na gcostas coiteann a bhaineann le hoibríochtaí míleata an Aontais faoi Chomhbheartas Slándála agus Cosanta an Aontais (CBSC)

Beartas trádála an Aontais Eorpaigh

Faisnéis faoi bheartas trádála an Aontais Eorpaigh