Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh is ea aontas na margaí caipitil lena ndírítear ar mhargaí caipitil 28 mBallstát an Aontais a fhódú agus a chomhtháthú tuilleadh.

Dírítear le haontas na margaí caipitil ar an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • foinsí nua maoinithe a chur ar fáil do ghnólachtaí, go háirithe d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide
  • an costas a bhaineann le cruinniú caipitil a ísliú
  • roghanna a bhreisiú do choigilteoirí ar fud an Aontais Eorpaigh
  • infheistiú trasteorann a éascú agus níos mó infheistíochta eachtraí a mhealladh chuig an Aontas Eorpach
  • tacú le tionscadail fhadtéarmacha
  • córas airgeadais an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos cobhsaí, níos athléimní agus níos iomaíche

D'fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach, mhol an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta ina mbeadh roinnt beart chun aontas na margaí caipitil a thógáil de réir a chéile a chríochnófaí faoi 2019.

Díríonn an chuid is mó de na gníomhaíochtaí ar idirghabháil airgeadais a bhogadh i dtreo na margaí caipitil agus ar na bacainní atá ag blocáil infheistíochtaí trasteorann a leagadh.

Áirítear leis an bplean gníomhaíochta réimse uirlisí, ó ghníomhartha dlíthiúla an Aontais go tacaíocht do thionscnaimh atá á stiúradh ag an tionsclaíocht.

Tacaíonn an tionscadal leis an tionscnamh, ar a dtugtar An Plean Infheistíochta don Eoraip, atá ceaptha le borradh a chur faoin infheistíocht san Aontas Eorpach.

Sa Chomhairle

11 Iúil 2017ghlac an Chomhairle conclúidí maidir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún faoin athbhreithniú meántéarma ar an bplean gníomhaíochta maidir le haontas na margaí caipitil.

30 Bealtaine 2017: tháinig an Chomhairle ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa maidir leis na tograí i ndáil le margadh urrúsúcháin an Aontais, arb é is aidhm leo feabhas a chur ar mhaoiniú gheilleagar an Aontais. Tiocfaidh na rialacha nua i bhfeidhm tar éis don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa iad a ghlacadh go foirmiúil.

30 Bealtaine 2017: tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú i ndáil leis na rialacha leasaithe AE maidir le hinfheistíocht i gcistí caipitil fiontair agus i gcistí fiontraíochta sóisialta (Rialachán 345/2013 agus Rialachán 346/2013). Glacfaidh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa na rialacha comhaontaithe go foirmiúil, agus beidh feidhm acu amhail ó thrí mhí tar éis dóibh teacht i bhfeidhm.

16 Bealtaine 2017: ghlac an Chomhairle an rialachán maidir leis an réamheolaire, tar éis do Pharlaimint na hEorpa vóta a chaitheamh i ndáil leis an téacs ar an 5 Aibreán 2017. Tiocfaidh an rialachán i bhfeidhm ar an 20ú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Beidh na rialacha ina gceangal agus beidh siad infheidhme go díreach i ngach Ballstát san Aontas.

16 Samhain 2016: chomhaontaigh an Chomhairle a seasamh caibidlíochta maidir leis na leasuithe ar na rialacha AE maidir le hinfheistíocht i gcaipiteal fiontair agus i bhfiontair shóisialta. Leis na leasuithe a rinneadh ar Rialachán AE 345/2013 agus ar Rialachán AE 346/2016, cuirfear cistí caipitil fiontair Eorpacha (EuVECA anna) agus cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha (EuSEF anna) ar fáil do bhainisteoirí cistí a dhéanann sócmhainní ar luach níos mó ná EUR 500 milliún a bhainistiú. Leis na rialacha nuashonraithe freisin leathnaítear raon na gcuideachtaí inar féidir le cistí EuVECA agus EuSEF a infheistiú, lena n-áirítear fiontair bheaga agus mheánmhéide. Éascaítear leo freisin an mhargaíocht trasteorann de chistí den sórt sin agus is saoire í mar gheall orthu.

10 Samhain 2015:d'fháiltigh Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais roimh an gcéad phacáiste de thograí agus de thionscnaimh reachtacha ón gCoimisiún Eorpach, a foilsíodh ar an 30 Meán Fómhair 2015, agus leag sí béim ar an ngá atá le clár oibre uaillmhianach fadtéarmach.

16 Meitheamh 2015:ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir le haontas na margaí caipitil agus d'iarr sí ar an gCoimisiún Eorpach plean gníomhaíochta agus treochlár tosaigh a mholadh.

Na chéad chéimeanna eile

Tuairisceoidh an Coimisiún go rialta don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa maidir leis an dul chun cinn a dhéanfar i gcur chun feidhme na ngníomhaíochtaí a bheidh molta.

Ar an 8 Meitheamh 2017 d’eisigh an Coimisiún Eorpachathbhreithniú meántéarmach ar phlean gníomhaíochta aontas na margaí caipitil, ina bhfuil tuairisc ar an dul chun cinn a rinneadh go nuige seo agus lena dtugtar isteach roinnt tionscnamh nua. Áirítear sna tionscnaimh sin bearta maidir le pinsin phearsanta uile-Eorpacha, bannaí faoi chumhdach agus urrúis, feabhas a chur ar an gcreat maoirseachta le haghaidh margaí comhtháite caipitil, agus bearta eile. Meastar go mbeidh tograí le haghaidh na dtionscnamh á gcur i láthair sa dara leath de 2017.

Ar an 11 Iúil 2017, ghlac an Chomhairle conclúidí maidir le hathbhreithniú an Choimisiúin ar phlean gníomhaíochta d’Aontas na margaí caipitil. Chuir sí in iúl in athuair go bhfuil sí tiomanta don phlean gníomhaíochta agus thacaigh sí le roinnt tionscnamh tosaíochta a leag an Coimisiún amach.

Leagtar béim sna conclúidí ar an dul chun cinn maith a rinneadh maidir leis an bplean go dtí seo i bhfianaise go bhfuil beagnach dhá thrian de na gníomhaíochtaí curtha i gcrích cheana. Mar sin féin, tá roinnt dúshlán anois ann nach raibh ann tráth seolta an phlean i mí Mheán Fómhair 2015, rud a fhágann nach mór an plean a neartú anois.