Tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh is ea aontas na margaí caipitil lena ndírítear ar mhargaí caipitil 28 mBallstát an Aontais a fhódú agus a chomhtháthú tuilleadh.

Dírítear le haontas na margaí caipitil ar an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • foinsí nua maoinithe a chur ar fáil do ghnólachtaí, go háirithe d'fiontair bheaga agus mheánmhéide
 • an costas a bhaineann le cruinniú caipitil a ísliú
 • roghanna a bhreisiú do choigilteoirí ar fud an Aontais Eorpaigh
 • infheistiú trasteorann a éascú agus níos mó infheistíochta eachtraí a mhealladh chuig an Aontas Eorpach
 • tacú le tionscadail fhadtéarmacha
 • córas airgeadais an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos cobhsaí, níos athléimní agus níos iomaíche

D'fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach, mhol an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta ina mbeadh roinnt beart chun aontas na margaí caipitil a thógáil de réir a chéile a chríochnófaí faoi 2019. Díríonn an chuid is mó de na gníomhaíochtaí ar idirghabháil airgeadais a bhogadh i dtreo na margaí caipitil agus ar na bacainní atá ag blocáil infheistíochtaí trasteorann a leagadh.

Áirítear leis an bplean gníomhaíochta réimse uirlisí, ó ghníomhartha dlíthiúla an Aontais go tacaíocht do thionscnaimh atá á stiúradh ag an tionscal. Tacaíonn an tionscadal leis an tionscnamh 'An Plean Infheistíochta don Eoraip', atá ceaptha le borradh a chur faoin infheistíocht san Aontas Eorpach.

Bearta gearrthéarmacha faoin bplean gníomhaíochta:

 • pacáiste dhá thogra reachtacha maidir le hurrúsú
 • athbhreithniú ar na rialacha atá ann cheana maidir le réamheolairí
 • rialacha nua maidir le Sócmhainneacht II le cur i bhfeidhm i ndáil le tionscadail bonneagair
 • comhairliúchán maidir le bannaí faoi chumhdach
 • comhairliúchán maidir le caipiteal fiontair agus cistí fiontraíochta sóisialta
 • glao ar fhianaise maidir le tionchar carnach na rialacha reatha airgeadais

Sa Chomhairle

An 10 Samhain 2015, d'fháiltigh Comhairle na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais roimh an gcéad phacáiste de thograí agus de thionscnaimh reachtacha ón gCoimisiún Eorpach, a foilsíodh an 30 Meán Fómhair 2015, agus leag sí béim ar an ngá atá le clár oibre uaillmhianach fadtéarmach. 

An 16 Meitheamh 2015, ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir le haontas na margaí caipitil agus d'iarr sí ar an gCoimisiún Eorpach plean gníomhaíochta agus treochlár tosaigh a mholadh.

Na chéad chéimeanna eile

Tuairisceoidh an Coimisiún go rialta do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an dul chun cinn a dhéanfar i gcur chun feidhme na ngníomhaíochtaí a moladh. Sa bhreis ar na tuarascálacha bliantúla, ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil chuimsitheach in 2017, a bheidh mar bhonn do chinneadh ar bith maidir le haon bhearta breise a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil.