Comhar an Aontais Eorpaigh maidir leis an tslándáil agus leis an gcosaint

Comhairle AE

Ag Cruinniú Mullaigh na Bratasláive i mí Mheán Fómhair 2016, chinn 27 gceannaire an Aontais athbhorradh a chur faoi shlándáil sheachtrach agus faoi chosaint na hEorpa: i dtimpeallacht gheopholaitiúil atá dúshlánach neartófar comhar an Aontais maidir leis an tslándáil sheachtrach agus leis an gcosaint.

Leag siad amach mar sprioc Comhairle Eorpach mhí na Nollag le cinneadh a dhéanamh maidir le plean nithiúil cur chun feidhme don tslándáil agus don chosaint agus maidir le conas is féidir leas níos fearr a bhaint as na roghanna sna Conarthaí, go háirithe i ndáil le hacmhainní, agus chinn siad tosú ar an dearbhú comhpháirteach le ECAT a chur chun feidhme láithreach.

D’fhonn an tiomantas sin a réadú, pléifidh an Chomhairle Eorpach pacáiste slándála agus cosanta ag an gcruinniú a bheidh aici i mí na Nollag a mbeidh na trí ghné seo a leanas ann:

  • plean cur chun feidhme do straitéis dhomhanda an Aontais Eorpaighmaidir leis an tslándáil agus leis an gcosaintagus conclúidí ón gComhairle maidir le straitéis dhomhanda an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme i réimse na slándála agus na cosanta
  • tograí chun an comharidir an tAontas agus ECAT a mhéadú, lena gcuirtear chun feidhme an dearbhú comhpháirteach ó Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Donald Tusk, ó Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Jean-Claude Juncker, agus Ardrúnaí ECAT, Jens Stoltenberg ina 7 réimse
  • Plean Gníomhaíochta Cosanta na hEorpa arna mholadh ag an gCoimisiún Eorpach chun cur le cumais agus le taighde mar aon le hiomaíochas, trí mhargadh inmheánach a fheidhmíonn níos fearr

2017

24 Márta 2017

Comhar AE-ECAT: cruinniú neamhfhoirmiúil idir an Coiste Polaitiúil agus Slándála agus Comhairle an Atlantaigh Thuaidh

Tháinig an Coiste Polaitiúil agus Slándála (PSC) agus Comhairle an Atlantaigh Thuaidh (NAC) le chéile le plé a dhéanamh ar an gcomhar idir AE agus ECAT, go háirithe cur chun feidhme an dearbhaithe chomhpháirtigh a rinne Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Ardrúnaí ECAT a shíniú i Vársá i mí Iúil 2016, a raibh an tsraith chomhchoiteann tograí a d’fhormhuinigh Comhairlí an dá eagraíocht faoi seach i mí na Nollag 2016 mar thoradh air.

Chuir ambasadóirí AE agus ECAT araon in iúl an fonn láidir atá orthu go ndéanfaidh siad dul chun cinn leis an gcomhpháirtíocht idir AE agus ECAT, lena ndírítear ar chomhar nithiúil agus ar chomhar praiticiúil.

2016

15 Nollaig

Leag an Chomhairle Eorpach béim ar an ngá atá le slándáil agus cosaint na hEorpa a neartú

D’athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach go bhfuil sí tiomanta do Straitéis Slándála Inmheánaí an Aontais Eorpaigh 2015-2020. Thug sí aghaidh ar chomhar an Aontais a neartú i ndáil le slándáil sheachtrach agus cosaint agus dhírigh sí ar an trí thosaíocht seo a leanas:

  • Straitéis Dhomhanda an Aontais Eorpaigh i réimse na slándála agus na cosanta
  • an Plean Gníomhaíochta Eorpach um Chosaint
  • cur chun feidhme na sraithe comhchoitinne tograí a leanann ar an obair maidir le Dearbhú Comhpháirteach AE-ECAT a síníodh i Vársá i mí Iúil 2016

6 Nollaig

Sraith chomhchoiteann tograí chun dearbhú comhpháirteach AE-ECAT a chur chun feidhme

Glacann an Chomhairle conclúidí maidir le Dearbhú Comhpháirteach AE-ECAT a chur chun feidhme, lena bhformhuinítear 40 togra sa 7 réimse. Formhuiníonn Comhairle an Atlantaigh Thuaidh na tograí sin an lá céanna.

30 Samhain

Plean Gníomhaíochta Eorpach um Chosaint a thíolaic an Coimisiún Eorpach

Leis an gCiste Eorpach um Chosaint agus gníomhaíochtaí eile, dírítear ar thacaíocht a thabhairt do na Ballstáit caiteachas níos éifeachtúla ar acmhainní cosanta comhpháirteacha a neartú, slándáil na saoránach Eorpach a threisiú agus bonn tionsclaíoch a bheidh iomaíoch agus nuálach a chothú.

14 Samhain

An plean cur chun feidhme maidir le cosaint agus slándáil

Pléann na hairí gnóthaí eachtracha agus na hairí cosanta an plean cur chun feidhme maidir le slándáil agus cosaint faoi straitéis dhomhanda an Aontais Eorpaigh. Leagann siad amach an leibhéal uaillmhéine agus an bealach chun cinn maidir le forbairt a dhéanamh amach anseo ar bheartas slándála agus cosanta an Aontais.

8 Iúil

Searmanas sínithe do dhearbhú comhpháirteach AE-ECAT

Ag cruinniú mullaigh ECAT i Vársá, síníonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Ardrúnaí ECAT dearbhú comhpháirteach maidir le comhar AE-ECAT.

Tá sé mar aidhm leis an dearbhú comhar AE-ECAT a neartú tuilleadh, tráth a bhfuil dúshláin slándála ann nach bhfacthas a n-iontamhail riamh ón Oirthear agus ón Deisceart.

28 Meitheamh

Cur i láthair straitéis dhomhanda an Aontais Eorpaigh

Cuireann an tArdionadaí, Federica Mogherini, straitéis dhomhanda AE maidir leis an mbeartas eachtrach agus slándála i láthair ag an gcruinniú a bhí ag ceannairí an Aontais sa Bhruiséil ag cruinniú mullaigh an Aontais.

I mí an Mheithimh 2015 thug an Chomhairle Eorpach sainordú don Ardionadaí an straitéis nua a ullmhú. Leis an straitéis sin .i. “Fís chomhroinnte, comhghníomhaíochtaí: Eoraip níos láidre” léirítear na tuairimí ginearálta a cuireadh in iúl sa phróiseas agus tugtar fís straitéiseach le haghaidh ról domhanda an Aontais Eorpaigh. Ar na saolta dúshlánacha seo don Eoraip agus ar bhonn domhanda araon, cuirtear comhdhearcadh i dtábhacht sa straitéis agus aibhsítear an bealach ar aghaidh.

2013

20 Nollaig

Leagtar amach gníomhaíochtaí tosaíochta le haghaidh cosanta

Den chéad uair ó theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, pléann an Chomhairle Eorpach cúrsaí cosanta agus sainaithníonn sí gníomhaíochtaí tosaíochta chun comhar níos fearr a bhaint amach:

  • feabhas a chur ar éifeachtacht, infheictheacht agus ar thionchar an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta
  • feabhas a chur ar fhorbairt na gcumas
  • tionscal na cosanta san Eoraip a neartú

2009

1 Nollaig

Teacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin. Tagann an Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) i gcomharbas ar an BSCE

Tagann Conradh Liospóin, a síníodh in 2007, i bhfeidhm, lena ndéantar BSCE a athainmniú mar an gComhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC). Déantar foráil leis maidir le cruthú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí. Na toscaireachtaí de chuid an Choimisiúin i dtíortha lasmuigh den Aontas is toscaireachtaí de chuid AE iad.

2004

12 Iúil

Bunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint chun tacú leis na Ballstáit agus leis an gComhairle Eorpach cumais chosanta na hEorpa i réimse na bainistíochta géarchéime a fheabhsú agus chun CBSC a chothú.

2003

12-13 Nollaig

Glacadh Straitéis Slándála na hEorpa

Ag an gcruinniú mullaigh sa Bhruiséil glacadh Straitéis Slándála na hEorpa. Tá mar aidhm leis an doiciméad seo Eoraip shlán i saol níos socra a bhaint amach, na baoil don Aontas a shainaithint, a cuspóirí straitéiseacha a shainmhíniú agus na himpleachtaí polaitiúla don Eoraip a leagan amach.

2002

16 Nollaig

Síniú "Beirlín Plus"

Déantar na socraíochtaí dá ngairtear "Beirlín Plus” a shíniú, lena gceadaítear struchtúir, sásraí agus sócmhainní ECAT a úsáid chun misin an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC) a sheoladh.

1999

3-4 Meitheamh

Seoladh an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta (CBSC)

Ag an gComhairle Eorpach in Köln, chinn AE15 an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála a atreisiú.

1991

9-10 Nollaig

Leagtar síos an bhunchloch le haghaidh Comhbheartas Eachtrach agus Slándála

Ag an gComhairle Eorpach in Maastricht leagtar síos an bhunchloch le haghaidh Aontas polaitiúil trí Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) a chruthú agus le tús a chur le comhbheartas cosanta a bhunú, mar an dara colún de Chonradh Maastricht.

Síníodh an téacs i mí Feabhra 1992 agus tháinig sé i bhfeidhm i mí na Samhna 1993.