6 bhabhta rathúla méadaithe an Aontais Eorpaigh

 • 2013: An Chróit
 • 2007: An Bhulgáir agus an Rómáin
 • 2004: Poblacht na Seice, An Chipir, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin
 • 1995: An Fhionlainn, an Ostair agus an tSualainn
 • 1986: An Phortaingéil agus an Spáinn
 • 1981: An Ghréig
 • 1973: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

Méadú is ea an próiseas trína dtagann tíortha isteach san Aontas Eorpach.

Conas a fheidhmíonn méadú an Aontais Eorpaigh?

Aon tír Eorpach a urramaíonn luachanna an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear i gConradh an Aontais Eorpaigh (CAE) agus atá tiomanta iad a chur chun cinn go comhpháirteach, féadfaidh sí iarratas a dhéanamh chun bheith ina comhalta den Aontas.

Critéir aontachais

Is é an chéad chéim go gcomhlíonann an tír na critéir aontachais. Rinneadh na critéir sin a shainiú ag cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí i gCóbanhávan i 1993, agus tugtar ‘Critéir Chóbanhávan' orthu go minic.

Le critéir Chóbanhávan leagtar síos líon coinníollacha daonlathacha, eacnamaíocha agus polaitiúla do na tíortha sin atá ag iarraidh teacht isteach san Aontas Eorpach:

 • institiúidí cobhsaí lena ráthaítear an daonlathas, an smacht reachta agus cearta an duine, agus lena ráthaítear urraim agus cosaint do mhionlaigh
 • geilleagar margaidh atá feidhmiúil agus an acmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí margaidh laistigh den Aontas
 • an cumas na hoibleagáidí a bhaineann le ballraíocht a ghlacadh agus a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta

Ní mór don Aontas a bheith in ann comhaltaí nua a lánpháirtiú freisin.

Tairbhí a thagann le méadú an Aontais Eorpaigh

 • méadú rathúnais sna Ballstáit go léir: 3 huaire níos mó malartuithe trádála idir sean-Bhallstáit agus Ballstáit nua, 5 uaire níos mó idir na Ballstáit nua
  • cobhsaíocht níos fearr san Eoraip
  • neart breise ag an Aontas Eorpach i ngnóthaí domhanda

  An tráth a thosaigh idirbheartaíocht maidir le ballraíocht

  An tSeirbia - Eanáir 2014
  Montainéagró - Meitheamh 2012
  An Tuirc - Deireadh Fómhair 2005

  Tíortha is iarrthóirí

  An Albáin - Meitheamh 2014
  Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine - Nollaig 2005

  Tíortha a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí

  An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin - cuireadh isteach iarratas i mí Feabhra 2016
  an Chosaiv*

  * Tá an t-ainmniú sin gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244/1999 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta (CBI) maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

  Straitéis an mhéadaithe

  Leis an gcomhthoil athnuaite maidir leis an méadú a comhaontaíodh ag cruinniú na Comhairle Eorpaí i mí na Nollag 2006 tugtar treoir fós do bheartas an Aontais Eorpaigh maidir le méadú. Chomhaontaigh ceannairí an Aontais Eorpaigh leanúint go gníomhach le straitéis atá bunaithe ar an méid seo a leanas:

  • comhdhlúthú cheangaltais an Aontais Eorpaigh maidir le hidirbheartaíocht leantach aontachais
  • coinníollacht chothrom agus docht ag gach céim idirbheartaíochta le tíortha is iarrthóirí
  • trédhearcacht níos fearr agus cumarsáid níos fearr chun tacaíocht leathan agus leanúnach ón bpobal a áirithiú
  • cumas an Aontais Eorpaigh comhaltaí nua a lánpháirtiú

  Na Balcáin Thiar

  Le linn cruinniú den Chomhairle Eorpach in Thessaloniki an 19-20 Meitheamh 2003, dearbhaíodh tiomantas na Comhairle tacaíocht iomlán a thabhairt do pheirspictíocht Eorpach thíortha na mBalcán Thiar.

  Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach i mí na Nollag 2006, dhearbhaigh ceannairí An Aontais Eorpaigh go bhfuil ballraíocht san Aontas i ndán do na Balcáin Thiar.

  Beidh na Balcáin Thiar mar chuid lárnach den Aontas Eorpach nuair a bheidh an méid seo a leanas comhlíonta go hiomlán acu:

  • na critéir aontachais
  • na coinníollacha a leagadh síos sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais

  Sa Chomhairle

  Is í an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (CGG) a dhéanann próiseas méadaithe an Aontais Eorpaigh agus an idirbheartaíocht aontachais a bhunú agus a mhaoirsiú. Nuair a chuireann tír iarratas isteach chun teacht isteach san Aontas Eorpach, iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún Eorpach a thuairim a thíolacadh maidir leis an iarratas sin.

  Leis na cinntí ón gComhairle Gnóthaí Ginearálta cuirtear tús le nós imeachta measúnaithe teicniúil lena chinnfear:

  • an gcomhlíonann an tír na critéir riachtanacha go léir ionas go mbreathnófar uirthi mar iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach
  • an bhféadfaridirbheartaíocht fhoirmiúil ar bhallraíocht a thosú agus a chríochnú go rathúil
  • an bhféadfaidh an tír is iarrthóir teacht isteach san Aontas Eorpach

  Tá gá le comhaontú d'aontoil ón 28 mBallstát maidir le gach cinneadh a dhéanfaidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha is iarrthóirí

  I mí na Nollag gach bliain déanann CGG an próiseas méadaithe a mheas. Bunaítear an plé agus aon chinneadh a d'fhéadfadh a bheith ann ar straitéis bhliantúil an Choimisiúin maidir le méadú agus ar thuarascálacha aonair ar dhul chun cinn gach tír atá sa phróiseas méadaithe. Foilsítear na tuarascálacha sin i mí Dheireadh Fómhair de ghnáth.

  Na cinntí is déanaí

  2016

  Ar an 13 Nollaig 2016 phléigh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta an próiseas maidir le méadú agus an próiseas cobhsaíochta agus comhlachais agus, ina dhiaidh sin, thug an Uachtaránacht dá haire nach raibh an comhdhearcadh ba ghá ann chun conclúidí ón gComhairle a ghlacadh maidir leis an tsaincheist sin. Dá bhrí sin, dhréachtaigh an Uachtaránacht sraith de chonclúidí agus thacaigh tromlach an-mhór de na toscaireachtaí leo le linn an phlé.

  2015

  Ar an 15 Nollaig 2015, ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir leis an méid a leanas:

  • beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an méadú, lena gcumhdaítear an Tuirc, Montainéagró agus an tSeirbia
  • an próiseas cobhsaíochta agus comhlachais idir an tAontas Eorpach agus na Balcáin Thiar, lena gcumhdaítear Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus an Chosaiv

  Athdhearbhaítear sna Conclúidí go bhfuil an Chomhairle tiomanta do phróiseas an mhéadaithe agus do pheirspictíocht Eorpach na mBalcán Thiar.