Buiséad an Aontais do 2017

Ar an 28 Samhain 2016, thug an Chomhairle cead dul ar aghaidh le buiséad an Aontais don bhliain 2017 tríd an gcomhaontú a rinneadh le Parlaimint na hEorpa ar an 17 Samhain a fhormheas. Glacadh buiséad an Aontais do 2017 ar an 1 Nollaig 2016 nuair a dhearbhaigh Parlaimint na hEorpa an comhaontú.

I mbuiséad an Aontais do 2017 leagtar síos leibhéal iomlán na ngealltanas ag €157.86 billiún agus leibhéal iomlán na n-íocaíochtaí ag €134.49 billiún.

EUR 157.86billiún le haghaidh gealltanas
EUR 134.49billiún le haghaidh íocaíochtaí

 

Le buiséad an Aontais do 2017, fágtar solúbthacht EUR 1.1 billiún chun freastal ar riachtanais gan choinne. Tá na híocaíochtaí socraithe ag 1.6% níos ísle ná buiséad an Aontais do 2016, tar éis iad a chur i gcomhréir leis na fíor-riachtanais.

Dul i ngleic le géarchéim na himirce agus na ndídeanaithe

Beidh beagnach EUR 6 billiún i ngealltanais, is é sin le rá timpeall 11.3% níos mó airgid ná in 2016 ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar an mbrú ón imirce agus le go mbeidh saol níos sábháilte ag saoránaigh na hEorpa. Úsáidfear an t-airgead chun:

  • cabhrú leis na Ballstáit chun dídeanaithe a athlonnú
  • ionaid ghlactha a chruthú
  • daoine ag a bhfuil an ceart chun fanacht a lánpháirtiú agus daoine nach bhfuil an ceart sin acu a fhilleadh
  • feabhas a chur ar chosaint na dteorainneacha
  • dlús a chur le cosc na sceimhlitheoireachta agus le gníomhaíochtaí frith-sceimhlitheoireachta
  • bonneagar criticiúil a chosaint

Taighde agus Fás

Cuirtear EUR 21.3 billiún i gceangaltais ar fáil chun borradh a chur faoin bhfás eacnamaíoch agus chun poist nua a chruthú; sin méadú de tuairim is 12% le hais 2016. Sa chuid seo den bhuiséad, cumhdaítear ionstraimí amhail Erasmus + a dtiocfaidh méadú 19% air go dtí EUR 2.1 billiún agus an ciste Eorpach le haghaidh infheistíochtaí straitéiseacha a dtiocfaidh méadú 25% air go dtí EUR 2.7 billiún.

Breis airgid do dhaoine óga

Chomh maith leis an méadú mór do Erasmus +, tugtar aghaidh i mbuiséad an Aontais do 2017 ar roinnt beart eile a théann chun tairbhe do dhaoine óga go háirithe. Mar chuid de tá an tionscnamh fostaíochta don aos óg ar cuireadh EUR 500.00 milliún breise ar fáil dó chun cuidiú le daoine óga post a aimsiú. Le buiséad an Aontais do 2017, beidh an Coimisiún in ann tús a chur le tionscnamh chun cabhrú le daoine óga dul ag taisteal agus foghlaim faoi thíortha eile san Eoraip.

Talmhaíocht

Ina theannta sin, tá pacáiste cúnaimh EUR 500.00 i mbuiséad an Aontais do 2017, pacáiste a fógraíodh i mí Iúil chun tacú le feirmeoirí bainne agus feirmeoirí beostoic eile.

 

Achoimre ar bhuiséad an Aontais Eorpaigh do 2017:

Leithreasaí de réir ceannteidilbilliún Euro
ceangaltaisíocaíochtaí

1. Fás cliste agus cuimsitheach:

a) Iomaíochas le haghaidh fáis agus post

B) Comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach

74.899

21.312

53.587

56.522

19.321

37.201

2. Fás inbhuanaithe58.58454.914
3. Slándáil agus saoránacht4.2843.787
4. An Eoraip Dhomhanda10.1629.483
5. Caiteachas riaracháin (d’institiúidí uile an Aontais)9.3959.395
Ionstraimí speisialta:534390
Leithreasaí iomlána           157.858134.490