Rialáil trádála an Aontais Eorpaigh

Grafaic faisnéise - Ionstraimí cosanta trádála an Aontais

Tá an tAontas ag obair ar an gcéad athbhreithniú ó bhonn ar a chuid ionstraimí cosanta trádála ó 1995 i leith

Is mian leis an Aontas Eorpach a áirithiú go ndíolfar gach táirge allmhairithe ar phraghas cóir cothrom san Aontas. Is chuige sin atá athbhreithniú ó bhonn á dhéanamh aige, don chéad uair le breis is 20 bliain anuas, ar a ionstraimí cosanta trádála (TDIanna).

Le rialú trádála i bhfoirm ionstraimí cosanta trádála (TDIanna), cosnaítear táirgeoirí san Aontas ar dhíobháil agus téitear i ngleic le hiomaíocht éagórach a bheith á déanamh ag cuideachtaí eachtrannacha, amhail dumpáil agus fóirdheonú.

Féachann na Ballstáit le háirithiú go mbeidh ionstraimí cosanta trádála an Aontais in ann aghaidh a thabhairt ar na dúshláin nua a ghabhann le dálaí eacnamaíocha atá i mbun athraithe. Tá trí chuid ag gabháil leis an mbunchuspóir:

  • poist Eorpacha a chosaint
  • iomaíocht chóir a áirithiú i margaí oscailte
  • an tsaorthrádáil a chaomhnú

Is é an dul chun cinn is déanaí gur chomhaontaigh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa faoi mhodheolaíocht nua frithdhumpála i mí Dheireadh Fómhair 2017.

Ionstraimí cosanta trádála an Aontais a nuachóiriú

Modheolaíocht frithdhumpála

Ar an 3 Deireadh Fómhair 2017, thainig an Chomhairle agus an Pharlaimint ar chomhaontú polaitiúil lena dtabharfar isteach rialacha nua chun cumas an Aontais a neartú ó thaobh táirgeoirí a chosaint ar chleachtais éagóracha trádála.

Tá sé mar aidhm leis an modheolaíocht nua frithdhumpála na cásanna sin a bhraith ina ndéantar praghsanna earraí allmhairithe a ísliú go saorga mar gheall ar idirghabháil an stáit agus na cásanna sin a réiteach. Tá an méid sin i gcomhréir le togra ón gCoimisiún Eorpach ó mhí na Samhna 2016 atá i gcomhthreo leis an athbhreithniú níos leithne atá á dhéanamh ar ionstraimí cosanta trádála an Aontais Eorpaigh.

Áireofar ar na hathruithe atá le teacht:

  • fáil réidh leis an idirdhealú a dhéantaí roimhe seo idir geilleagair margaidh agus neamh-mhargaidh agus dumpáil á ríomh
  • cruthú go bhfuil “saobhadh sonrach margaidh” idir praghas díola táirge agus costas a tháirgthe
  • caighdeáin shóisialta agus chomhshaoil a chur san áireamh agus cásanna dumpála á n-aithint

Déanfar saobhadh margaidh a chinneadh bunaithe ar bheartais agus ar thionchar an stáit, ar fhiontair atá faoi úinéireacht stáit a bheith ann go forleathan, ar idirdhealú i bhfábhar cuideachtaí baile agus ar easpa neamhspleáchais na hearnála airgeadais.

Ceapadh na rialacha nua ar bhealach atá neodrach ó thaobh tíre de agus a chomhlíonann oibleagáidí na hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) ina n-iomláine. Beidh feidhm acu maidir leis na cásanna sin a thionscnófar tar éis theacht i bhfeidhm na reachtaíochta agus maidir leo siúd amháin.

Infheistíochtaí díreacha coigríche a scagadh

Ar an 13 Meán Fómhair, mhol an Coimisiún Eorpach creat le haghaidh scagadh na n-infheistíochtaí díreacha coigríche (IDCanna). Leis an rialachán a bhaineann leis sin, dhéanfaí trédhearcacht a áirithiú chomh maith le hinchreidtheacht d’infheisteoirí agus do rialtais náisiúnta.

De réir an togra ón gCoimisiún, chaomhnófaí leasanna bunúsacha an Aontais Eorpaigh leis an gcreat dlíthiúil nua. Bheadh an méid a leanas san áireamh leis:

  • scagadh IDCanna arna ndéanamh ag na Ballstáit - le dualgas orthu a bheith trédhearcach agus caitheamh go cothrom le gach cás
  • sásra comhair idir na Ballstáit agus an Coimisiún - d’fhéadfaí seo a chur i ngníomh i gcás ina bhféadfadh IDC ar leith i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát cur isteach ar an tslándáil nó ar an ord poiblí i mBallstát eile
  • scagadh IDCanna arna ndéanamh ag an gCoimisiún - do chásanna ina bhféadfadh infheistíochtaí díreacha coigríche i mBallstáit cur isteach ar thionscadail atá ar bun níos leithne ar fud an Aontais i réimsí amhail an taighde, iompar agus fuinneamh

Beidh comhaontú idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa faoin ngnáthnós imeachta reachtach ag teastáil don rialachán atá beartaithe.

D’iarr an Chomhairle Eorpach go ngníomhófaí go láidir

Ag an gComhairle Eorpach a tionóladh i mí Dheireadh Fómhair 2016, d’athdhearbhaigh ceannairí an Aontais gur gá dul i ngleic go héifeachtúil agus go láidir le cleachtais éagóracha trádála.

Togra le haghaidh athbhreithniú leathan ar ionstraimí cosanta trádála (TDIanna)

Mhol an Coimisiún, i mí Aibreáin 2013, go ndéanfaí athbhreithniú leathan ar ionstraimí cosanta trádála (TDIanna) an Aontais Eorpaigh.

Leis an hathruithe atá molta dírítear ar chosaint trádála an Aontais a dhéanamh níos fearr ar mhaithe leis na páirtithe uile - ar a n-áirítear táirgeoirí agus allmhaireoirí AE araon.

Beidh na hionstraimí frithdhumpála agus frith-fhóirdheontais níos éifeachtúla agus níos oiriúnaí ó thaobh táirgeoirí an Aontais a chosaint ar chleachtais éagóracha arna ndéanamh ag gnólachtaí eachtrannacha agus ar aon riosca go ndéanfaí frithbheart ina gcoinne. Ag an am céanna, beidh sé níos fusa d’allmhaireoirí tuar a dhéanamh i dtaca le rátaí dleachta athraitheacha, rud a chabhródh lena gcumas pleanála gnó. Beidh an córas iomlán níos trédhearcaí agus níos fusa don úsáideoir.