Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

An Seimeastar Eorpach

Forbhreathnú

Timthriall chomhordú na mbeartas eacnamaíoch agus an bheartais bhuiséadaigh laistigh den Aontas is ea an Seimeastar Eorpach

An Seimeastar Eorpach i mblianta roimhe sin

Na doiciméid agus na hamlínte a bhaineann leis an Seimeastar Eorpach ó 2014 i leith.

An Seimeastar Eorpach in 2016

An Seimeastar Eorpach in 2016: an amlíne agus na príomhdhoiciméid.

An Seimeastar Eorpach in 2015

An Seimeastar Eorpach in 2015: amlíne agus na príomhdhoiciméid

An Seimeastar Eorpach in 2014

An Seimeastar Eorpach in 2014: amlíne agus doiciméid ábhartha

An Seimeastar Eorpach: treoir le haghaidh na bpríomhrialacha agus na bpríomhdhoiciméad

Cur síos ar na príomhrialacha agus ar na príomhdhoiciméid atá mar bhuntaca leis an Seimeastar Eorpach

An chaoi ina n-oibríonn an Seimeastar Eorpach

Le linn an tSeimeastair Eorpaigh, déanann tíortha an Aontais comhordú ar a gcuid beartas buiséadach, eacnamaíoch, fostaíochta agus eile

An Seimeastar Eorpach in 2017

An Seimeastar Eorpach in 2017: an amlíne agus na príomhdhoiciméid

An Seimeastar Eorpach 2018

An Seimeastar Eorpach 2018: an amlíne agus na príomhdhoiciméid

Na príomhchuspóirí:

  • cuidiú le cóineasú agus cobhsaíocht a chinntiú san Aontas 
  • cuidiú le hairgeadas poiblí fónta a chinntiú
  • an fás eacnamaíoch a chothú 
  • míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha a chosc san Aontas
  • an Straitéis Eoraip 2020 a chur chun feidhme

Timthriall chomhordú na mbeartas eacnamaíoch agus an bheartais bhuiséadaigh laistigh den Aontas is ea an Seimeastar Eorpach. Is cuid de chreat rialachais eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh é.

Dírítear ar an tréimhse 6 mhí ó thús gach bliana, as sin a thagann an t-ainm – an 'seimeastar'.

Le linn an tSeimeastair Eorpaigh, tugann na Ballstáit a mbeartais bhuiséadacha agus eacnamaíocha i gcomhréir leis na cuspóirí agus leis na rialacha a chomhaontaítear ar leibhéal an Aontais. 

Cé acu na beartais a ndéantar comhordú orthu le linn an tSeimeastar Eorpaigh?

Leis an Seimeastar Eorpach, cumhdaítear 3 bhloc faoin gcomhordú ar an mbeartas eacnamaíoch, mar atá:

  • athchóirithe struchtúracha, lena ndírítear ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht a chur chun cinn i gcomhréir leis an Straitéis Eoraip 2020
  • beartais bhuiséadacha, chun inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí  a chinntiú i gcomhréir leis an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis
  • míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iomarcacha a chosc

Cén fáth ar cruthaíodh an Seimeastar Eorpach?

Ba léir, leis an ngéarchéim eacnamaíoch le déanaí, go bhfuil gá le rialachas eacnamaíoch níos láidre agus le beartais a chomhordú ar bhealach níos fearr idir na Ballstáit.

Tá geilleagair an Aontais thar a bheith comhtháite, rud a fhágann gur féidir cuidiú le neamhréitigh a chosc agus cóineasú agus cobhsaíocht a chinntiúsan Aontas ina iomláine agus sna Ballstáit ach an comhordú a dhéantar ar bheartais a fheabhsú.

Na nósanna imeachta a bhí ann go dtí 2010 i ndáil le comhordú an bheartais eacnamaíoch, cuireadh i gcrích iad go neamhspleách ar a chéile.

Dá bhrí sin, b'fhacthas do na Ballstáit go raibh gá le hamchláir na nósanna imeachta sin a shioncrónú d'fhonn an próiseas a shruthlíniú agus chunspriocanna na mbeartas náisiúnta buiséadach, fáis agus fostaíochta a thabhairt i gcomhréir lena chéile ar bhealach níos fearr, agus na cuspóirí a leagadh amach ar leibhéal an Aontais á gcur san áireamh.

Thairis sin, ba ghá na réimsí faireachais agus comhordúcháin a leathnú amach do bheartais mhaicreacnamaíocha níos leithne.

Ar na cúiseanna sin agus mar chuid d'athchóiriú níos fairsinge ar rialachas eacnamaíoch an Aontais, chinn an Chomhairle Eorpach an Seimeastar Eorpach a bhunú in 2010. Is é an 'sé-phaca', mar a thugtar air, an bunús dlí don phróiseas - 6 cinn de ghníomhartha reachtacha lenar athchóiríodh an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis. Cuireadh an chéad timthriall den Seimeastar Eorpach i gcrích in 2011.