An chaoi ina n-oibríonn an Seimeastar Eorpach

Tá clár ama soiléir leagtha amach don Seimeastar, agus faigheann na Ballstáit comhairle ('treoir') ar leibhéal an Aontais dá réir, agus ansin, cuireann siad a gcuid pleananna beartais isteach ('cláir athchóirithe náisiúnta' agus 'cláir um chobhsaíocht agus um chóineasú') a bheidh le measúnú ar leibhéal an Aontais.

Agus na pleananna sin measúnaithe, tugtar moltaí aonair do na Ballstáit ('moltaí tír-shonracha') maidir lena mbeartais náisiúnta bhuiséadacha agus athchóirithe. Bítear ag súil go gcuirfidh na Ballstáit na moltaí sin san áireamh agus a mbuiséid á sainiú acu don bhliain dar gcionn agus cinntí á ndéanamh acu maidir lena mbeartais eacnamaíocha, fostaíochta, oideachais agus eile.

Más gá, faigheann siad moltaí i ndáil le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a cheartú.

An chéim ullmhúcháin: anailís ar an staid agus obair leantach na bliana atá caite

Mí na Samhna agus mí na Nollag

Eisíonn an Coimisiún suirbhé bliantúil fáis agus tuarascáil maidir leis an sásra foláirimh don bhliain atá ag teacht. Eisíonn sé dréacht freisin le haghaidh moladh ón gComhairle maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro.

Sa Suirbhé Bliantúil Fáis léirítear dearcadh an Choimisiúin ó thaobh na dtosaíochtaí beartais ba cheart a bheith ag an Aontas don bhliain atá le teacht. Iarrtar ar na Ballstáit na beartais sin a chur san áireamh agus a gcuid beartas eacnamaíoch á gcur i dtoll a chéile acu don bhliain atá le teacht.

Sa Tuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh, déantar athbhreithniú ar fhorbairtí maicreacnamaíocha i dtíortha ar leith de chuid an Aontais.

Bunaithe ar an Tuarascáil maidir leis an Sásra Foláirimh, féadfaidh an Coimisiún a chinneadh grinn-athbhreithniú a dhéanamh ar an staid sna tíortha sin inar baolach go mbeidh míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha iontu.

Is cabhair iad na hathbhreithnithe sin chun a shainiú arbh ann nó nárbh ann do mhíchothromaíochtaí maicreacnamaíocha, agus más ann dóibh, cineál na míchothromaíochtaí sin agus a scóip. Ina theannta sin, cuireann siad ar chumas an Choimisiún moltaí beartais a thíolacadh do na Ballstáit.

Leis an dréachtmholadh maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro, iarrtar ar Bhallstáit an limistéir euro beartais a chur chun feidhme a bhaineann leo féin go sonrach mar bhallstáit den limistéar euro. Is é an aidhm atá leis go mbeadh comhtháthú níos fearr idir an limistéar euro agus gnéithe náisiúnta rialachas eacnamaíoch an Aontais.

An 1ú chéim: treoir bheartais ar leibhéal an Aontais

Mí Eanáir agus mí Feabhra

Pléann Comhairle an Aontais Eorpaigh an suirbhé bliantúil fáis, leagann sí treoirlínte foriomlána beartais amach agus glacann sí conclúidí.

Déanann sí freisin an dréachtmholadh ón gComhairle maidir le beartas eacnamaíoch an limistéir euro a phlé, a leasú más gá agus a fhormheas.

Toisc go n-eascraíonn impleachtaí ón Seimeastar a bhaineann le raon leathan beartas, déantar é a phlé i bhfoirmíochtaí éagsúla Chomhairle an Aontais.

Pléann Parlaimint na hEorpa an suirbhé bliantúil fáis freisin agus féadfaidh sí tuarascáil féintionscnaimh a fhoilsiú. Eisíonn sí tuairim maidir le treoirlínte fostaíochta.

Bíonn an Pharlaimint rannpháirteach sa Seimeastar freisin tríd an idirphlé eacnamaíoch. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa iarraidh ar Uachtarán na Comhairle, ar an gCoimisiún agus, i gcás inarb iomchuí, ar Uachtarán na Comhairle Eorpaí nó ar Uachtarán an Ghrúpa Euro saincheisteanna a phlé a bhaineann leis an Seimeastar Eorpach. Féadfar an deis a thabhairt do Bhallstáit aonair freisin páirt a ghlacadh sa phlé.

Mí an Mhárta

Foilsíonn an Coimisiún tuarascálacha tíre do gach Ballstát atá rannpháirteach sa Seimeastar Eorpach. Áirítear grinn-athbhreithnithe ar mhíchothromaíochtaí maicreacnamaíocha sna tuarascálacha tíre sin i gcás na mBallstát sin a measadh go raibh baol mór ann go mbeadh míchothromaíochtaí den sórt sin iontu.

Ar bhonn na n-athbhreithnithe sin, féadfaidh an Coimisiún moltaí a dhréachtú chuig na Ballstáit na míchothromaíochtaí a sainaithníodh iontu a cheartú. Féadtar na moltaí sin a eisiúint ag an am céanna is a fhoilsítear an grinn-athbhreithniú nó níos déanaí, mar aon le moltaí tír-shonracha eile.

Cuireann an Chomhairle Eorpach treoirlínte beartais ar fáil, bunaithe ar an suirbhé bliantúil fáis agus ar anailís agus ar chonclúidí Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Iarrtar ar na Ballstáit na treoirlínte sin agus torthaí na dtuarascálacha tíre a chur san áireamh agus a gcláir náisiúnta chobhsaíochta nó chóineasaithe agus a gcláir náisiúnta athchóirithe á n-ullmhú acu. Déantar beartais bhuiséadacha na mBallstát a leagan amach sna cláir mar aon le beartais chun an fás agus an t-iomaíochas a chur chun cinn.

an dara céim: cuspóirí, beartais agus pleananna tír-shonracha

Mí Aibreáin

Tíolacann na Ballstáit a gcuid pleananna beartais:

  • cláir chobhsaíochta agus chóineasaithe ina leagtar amach straitéis mheántéarmach bhuiséadach na mBallstát agus
  • cláir náisiúnta um athchóiriú ina leagtar amach pleananna athchóirithe struchtúraigh na mBallstát, agus iad dírithe ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht a chur chun cinn

Bítear ag súil go dtíolacfaidh na Ballstáit na cláir sin faoin 15 Aibreán, agus faoi dheireadh mhí Aibreáin ar a dhéanaí.

Mí na Bealtaine

Déanann an Coimisiún Eorpach meastóireacht ar phleananna beartais náisiúnta agus tíolacann sé dréachtmholtaí a bhaineann go sonrach le tír faoi leith.

Mí an Mheithimh

Pléann Comhairle an Aontais Eorpaigh na moltaí tír-shonracha agus tagann sí ar chomhaontú faoin leagan deiridh díobh.

Tacaíonn an Chomhairle Eorpach leis na moltaí deiridh ina dhiaidh sin.

Mí Iúil

Glacann Comhairle an Aontais na moltaí tír-shonracha, agus iarrtar ar na Ballstáit iad a chur chun feidhme.

An 3ú céim: cur chun feidhme

Mí Iúil - deireadh na bliana

Le linn na 6 mhí atá fágtha den bhliain, ar a dtugtar ‘an seimeastar náisiúnta' uaireanta, cuireann na Ballstáit na moltaí san áireamh agus buiséid náisiúnta á ndréachtú acu don bhliain dar gcionn.

Ní mór do na Ballstáit atá sa limistéar euro a ndréachtphleananna buiséadacha a chur faoi bhráid an Choimisiúin agus an Ghrúpa Euro faoi lár mhí Dheireadh Fómhair.

Is ag deireadh na bliana a ghlacann na Ballstáit a gcuid buiséad náisiúnta.

Tús an chéad timthrialla eile

Tosaíonn an timthriall arís timpeall dheireadh na bliana, nuair a thugann an Coimisiún forléargas ar an staid eacnamaíoch ina shuirbhé fáis bliantúil don bhliain atá le teacht.

Tosaíonn an Coimisiún ag féachaint ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha aonair maidir leis na moltaí a chur chun feidhme.