Is bagairt í an sceimhlitheoireacht dár slándáil, do na luachanna atá ag gach sochaí dhaonlathach agus do chearta agus do shaoirse shaoránaigh na hEorpa.

Is é an sceimhlitheoireacht a chomhrac ceann de na príomhthosaíochtaí atá ag an Aontas gona Bhallstáit agus ag na comhpháirtithe idirnáisiúnta s’aige chomh maith.

142ionsaithe sceimhlitheoireachta in 2016, theip ar chuid acu, sáraíodh cuid eile acu agus d’éirigh le roinnt acu
1002daoine a gabhadh as cionta sceimhlitheoireachta in 2016

Liosta an Aontais de sceimhlitheoirí

Tar éis na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta a tharla ar an 11 Meán Fómhair 2001, chuir an tAontas liosta i dtoll a chéile de dhaoine, de ghrúpaí agus d’eintitis a raibh baint acu le gníomhartha sceimhlitheoireachta agus atá faoi réir bearta sriantacha.

Ag freagairt do na trodaithe eachtracha

Ghlac an tAontas cur chuige cuimsitheach chun dul i ngleic le saincheist na dtrodaithe eachtracha.

Áirítear ar na gníomhaíochta a rinneadh le déanaí sa réimse sin:

 • rialacha neartaithe chun foirmeacha nua sceimhlitheoireachta a chosc
 • seiceálacha treisithe ag teorainneacha seachtracha
 • rialú feabhsaithe ar airm thine
 • comhlacht tiomnaithe a chruthú chun srian a chur le bolscaireacht sceimhlitheoireachta ar líne

An Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta

Is é Gilles de Kerchove Comhordaitheoir Frithsceimlitheoireachta an Aontais Eorpaigh ó 2007 i leith.

Tá sé i gceannas ar an méid seo a leanas:

 • comhordú a dhéanamh ar obair Chomhairle an Aontais Eorpaigh i réimse na frithsceimhlitheoireachta
 • faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais Eorpaigh
 • a áirithiú go mbeidh ról gníomhach ag an Aontas sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta

Straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais Eorpaigh

Ghlac an Chomhairle straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais Eorpaigh in 2005 chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac ar bhonn domhanda agus chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte.

Dírítear ar cheithre cholún sa straitéis sin:

 • cosc
 • cosaint
 • tóraíocht
 • freagairt

An comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus mhaoiniú na sceimhlitheoireachta

I mí na Bealtaine 2015, ghlac an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa rialacha nua chun sciúradh airgid agus maoiniú na sceimhlitheoireachta a chosc.

I mí Iúil 2016, d’eisigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh leasú a dhéanamh ar na rialacha atá ann cheana agus dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne mhaoiniú na sceimhlitheoireachta. Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa ar an togra faoi láthair.

Sonraí as an Taifead Ainmneacha Paisinéirí

Ar an 21 Aibreán 2016, ghlac an Chomhairle treoir chun comhchuibhiú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as sonraí as an taifead ainmneacha paisinéirí (PNR) san Aontas.

Leis an Treoir sin, bunaítear nach féidir úsáid a bhaint as sonraí PNR ach amháin chun cionta sceimhlitheoireachta agus an choireacht thromchúiseach a chosc, a bhrath, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.