Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist

An comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta

Comhrac an Aontais i gcoinne na sceimhlitheoireachta

Tá rún daingean ag Ballstáit an Aontais an sceimhlitheoireacht a chomhrac i gcomhar lena chéile, agus an Eoraip a chur ar bhonn níos sábháilte dá gcuid saoránach

Straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais Eorpaigh

Ghlac an Chomhairle straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais Eorpaigh in 2005 chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac ar bhonn domhanda agus chun an Eoraip a dhéanamh níos sábháilte. 

Gníomhú in éadan na dtrodaithe eachtracha

Gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais chun tacú leis na Ballstáit agus iad ag freagairt don bhagairt ó na trodaithe eachtracha

Rialáil a dhéanamh ar úsáid sonraí as an taifead ainmneacha paisinéirí (PNR)

Togra le haghaidh rialáil a dhéanamh ar shonraí paisinéirí ar eitiltí idirnáisiúnta a bheith á n-aistriú chuig Ballstáit an Aontais Eorpaigh

An Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta

An ról atá ag an gComhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta: na gníomhaíochtaí is déanaí agus ábhar don phreas  

Liosta an Aontais i dtaca le sceimhlitheoirí

Áirítear leis an liosta sin daoine agus eintitis a bhfuil baint acu le gníomhartha sceimhlitheoireachta agus atá faoi réir bearta sriantacha

An comhrac i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta

Eolas cúlra agus cáipéisí faoi obair Chomhairle an Aontais ar nuashonrú reachtaíocht an Aontais i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta

Amlíne

22/06/2017
Athdhearbhaíonn ceannairí an Aontais a dtiomantas comhoibriú ar leibhéal an Aontais
09/06/2017
Council conclusions on interoperability of EU information systems
09/06/2017
Nuashonraíonn an Chomhairle treoirlínte chun dul i ngleic leis an radacú agus le hearcaíocht sceimhlitheoireachta
27/03/2017
Conclúidí ón gComhairle i ndáil le plean gníomhaíochta an Choimisiúin maidir le calaois doiciméad taistil
07/03/2017
Glacann an Chomhairle treoir maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac
Taispeáin an amlíne ina hiomláine

Is dealraitheach, sna blianta amach romhainn, go mbeidh bagairt sheasta ann ó Eorpaigh radacaithe, a mbíonn líon nach beag acu ag dul thar lear chun dul i mbun trodaíochta freisin. Beidh cur chuige cuimsitheach agus diongbháilteacht fhadtéarmach ag teastáil má táthar le dul i ngleic leis na fadhbanna sin ar bhealach éifeachtach.

Is faoi na Ballstáit atá sé, go príomha, dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht. Mar sin féin, féadfaidh an tAontas tacaíocht a thabhairt, agus ba chóir dó tacaíocht a thabhairt, chun dul i ngleic leis an ngné thrasteorann a bhaineann leis an mbagairt sin.

Ról na Comhairle

Ó thús na bliana 2013, tá saincheist an radacaithe agus na dtrodaithe sceimhlitheoireachta eachtracha mar mhír rialta ar chlár oibre Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus na Comhairle Eorpaí. Tá siad sin tar éis freagairt chuimsitheach a fhorbairt, a bhfuil idir ghníomhaíochtaí inmheánacha agus sheachtracha araon mar chuid di.

Tar éis an sceimhle a rinneadh i bPáras i mí Eanáir 2015, chinn an tAontas Eorpach an fhreagairt uaidh a atreisiú agus dlús a chur le cur chun feidhme na mbeart a comhaontaíodh. Ar an 12 Feabhra, phléigh ceannairí an Aontais an bealach chun cinn agus tháinig siad ar chomhaontú maidir le ráiteas chun obair an Aontais agus na mBallstát a threorú sna míonna amach romhainn. Sa ráiteas sin iarradh go ndéanfaí bearta sonracha lena ndíreofar ar thrí réimse gníomhaíochta, mar atá:

  • slándáil na saoránach a áirithiú
  • an radacú a chosc agus luachanna a chosaint
  • oibriú i gcomhar le comhpháirtithe idirnáisiúnta

Leis an ráiteas ó cheannairí an Aontais, tógadh ar an obair a rinne na hAirí Gnóthaí Baile, Ceartais, Eacnamaíochta agus Gnóthaí Eachtracha sna míonna roimhe sin.

I mí na Nollag 2015, thug ceannairí stáit agus rialtais an Aontais dá n-aire go bhfuil cur chun feidhme iomlán na mbeart a shainmhínítear sa ráiteas fós mar thosaíocht.

Príomh-gharspriocanna chun slándáil an Aontais a fheabhsú

Rialuithe feabhsaithe ar airm thine

Ar an 25 Aibreán 2017, ghlac an Chomhairle treoir maidir le fáil agus seilbh arm a rialú. Dírítear leis an treoir ar an reachtaíocht atá ann cheana a fheabhsú i bhfianaise na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta ba dhéanaí a tharla san Eoraip.

Áirítear leis an treoir bearta chun inrianaitheacht arm tine a fheabhsú agus cosc a chur ar athghníomhachtú nó oiriúnú arm tine. Tá rialacha níos daingne inti freisin maidir le fáil agus seilbh ar na hairm thine is dainséaraí.

Grafaic faisnéise - Slándáil na hEorpa a fheabhsú: faisnéis a roinnt

Slándáil na hEorpa a fheabhsú: faisnéis a roinnt Féach an ghrafaic faisnéise iomlán

Cionta sceimhlitheoireachta a choiriúlú

Ar an 7 Márta 2017, ghlac an Chomhairle treoir maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac. Leis na rialacha nua, neartaítear creat dlíthiúil an Aontais maidir le hionsaithe sceimhlitheoireachta a chosc agus aghaidh a thabhairt ar fheiniméan na dtrodaithe eachtracha sceimhlitheoireachta. Déantar coireanna as gníomhartha amhail dul i mbun oiliúna nó taisteal chun críocha sceimhlitheoireachta leis an treoir, mar aon le taisteal den chineál sin a eagrú nó a éascú.

Seiceálacha treisithe ag teorainneacha seachtracha

Ar an 7 Márta 2017, ghlac an Chomhairle rialachán freisin lena leasaítear cód teorainneacha Schengen chun seiceálacha i gcoinne bunachair sonraí ábhartha ag teorainneacha seachtracha a threisiú. Leis an leasú sin, cuirtear d’oibleagáid ar na Ballstáit seiceálacha córasacha a dhéanamh i mbunachair sonraí ábhartha ar gach duine a thrasnaíonn teorainneacha seachtracha.

Coimisinéir nua um an aontas slándála

Ar an 19 Meán Fómhair 2016, rinne an Chomhairle, de chomhthoil le hUachtarán an Choimisiúin, Jean-Claude Juncker, Julian King a cheapadh ina choimisinéir nua um an aontas slándála. Leis an gcúram nua seo, tacóidh an coimisinéir le cur chun feidhme an chláir oibre Eorpaigh maidir leis an tslándáil.

Grafaic faisnéise - Slándáil na hEorpa a fheabhsú trí bhunachair sonraí a nascadh

Slándáil na hEorpa a fheabhsú trí bhunachair sonraí a nascadh Féach an ghrafaic faisnéise iomlán

Malartú faisnéise feabhsaithe

Sna conclúidí uaithi, d’iarr Comhairle Eorpach an 18 Nollaig 2015 go bhfeabhsófaí idir-inoibritheacht na gcóras faisnéise go práinneach. Ar an 10 Meitheamh 2016, d’fhormheas na hairí treochlár d’fhonn malartú agus bainistiú faisnéise a fheabhsú, lena n-áirítear réitigh idir-inoibritheachta.

Ar an 9 Meitheamh 2017, ghlac an Chomhairle conclúidí maidir le feabhas a chur ar an malartú faisnéise agus idir-inoibritheacht chórais faisnéise an Aontais a áirithiú. Tagann na conclúidí sin i ndiaidh na tuarascála deiridh ón sainghrúpa ardleibhéil maidir le córais faisnéise agus idir-inoibritheacht, a bhunaigh an Coimisiún in 2016.

Lárionad frithsceimhlitheoireachta na hEorpa

I mí Eanáir 2016, seoladh lárionad frithsceimhlitheoireachta na hEorpa (ECTC) tar éis cinneadh ón gComhairle Ceartais agus Gnóthaí Baile ar an 20 Samhain 2015. Ardán is ea é lenar féidir le Ballstáit roinnt faisnéise agus comhar oibríochtúil a mhéadú i ndáil le faireachán agus le himscrúdú ar throdaithe eachtracha sceimhlitheoireachta, ar an ngáinneáil neamhdhleathach ar airm thine agus ar mhaoiniú sceimhlitheoirí.

An comhrac i gcoinne an antoisceachais ar líne

I mí an Mhárta 2015, thug an Chomhairle sainordú do Europol chun aonad tiomnaithe a chruthú d’fhonn dul i ngleic leis an mbolscaireacht sceimhlitheoireachta ar an idirlíon. Bunaíodh aonad tarchuir sonraí idirlín de chuid an Aontais Eorpaigh (EU IRU) i mí Iúil 2015. Is é is aidhm dó ábhar i dtaca le sceimhlitheoireacht agus antoisceachas an fhoiréigin ar líne a shainaithint agus comhairle a thabhairt do na Ballstáit ina leith, i measc rudaí eile.

Ag Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh 2017, d’iarr ceannairí an Aontais ar lucht an tionscail idirlín cabhrú leo an sceimhlitheoireacht agus an choireacht ar líne a chomhrac. Tá na ceannairí ag súil go mbunóidh an lucht tionscail fóram tionscail agus go bhfeabhsóidh siad brath agus baint uathoibríoch na n-ábhar sin a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht. Is ceart na bearta ábhartha reachtacha ar leibhéal an Aontais a bheith ina gcomhlánú ar an méid sin, más gá.

Comhar neartaithe le tríú tíortha

I mí Feabhra 2015, chinn an Chomhairle gníomhaíocht sheachtrach a ghéarú chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac, go háirithe i Réigiún na Meánmhara, sa Mheánoirthear, san Afraic Thuaidh, sa Mhurascaill agus sa tSaiheil:

  • neartófar an comhar leis na príomh-chomhpháirtithe
  • seolfar tionscadail nua d’fhonn tacú le fothú acmhainní
  • géarófar an ghníomhaíocht chun an radacú agus antoisceachas an fhoiréigin a chomhrac

Ghlac an Chomhairle straitéis an Aontais Eorpaigh i gcoinne na sceimhlitheoireachta/na dtrodaithe eachtracha, ag díriú ar an gcás sa tSiria agus san Iaráic, i mí Dheireadh Fómhair 2014. Leagtar amach roinnt réimsí tosaíochta sa straitéis sin, lena n-áirítear an comhar le tríú tíortha a fheabhsú d’fhonn líonraí earcaíochta agus trodaithe eachtracha a shainaithint.