An Ghréig: an tríú clár coigeartaithe eacnamaíoch

Amchlár

22/05/2017

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an dul chun cinn agus chuir sé tús leis an bplé ar inbhuanaitheacht fiachais

07/04/2017

Comhaontú ar phríomhghnéithe athchóirithe beartais

20/03/2017

Molann an Grúpa Euro go gcuirfear clabhsúr mear ar an gcomhaontú ar an leibhéal foirne

20/02/2017

Is díol sásaimh don Ghrúpa Euro an dul chun cinn atá á dhéanamh sna cainteanna maidir le clár na Gréige

23/01/2017

Formheasann SCE agus EFSF bearta gearrthéarmacha maidir le faoiseamh fiachais don Ghréig

Cuireadh tús leis an tríú clár coigeartaithe eacnamaíoch don Ghréig ar an 19 Lúnasa 2015 agus beidh sé i bhfeidhm go dtí an 20 Lúnasa 2018.

cúnamh airgeadais ar fiú suas le EUR 86 bhilliún é á chur ar fáil ag an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) faoin gclár.

Ar na coinníollacha chun cúnamh airgeadais a fháil tá roinnt beart agus athchóirithe a gheall an Ghréig a chur chun feidhme d’fhonn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin eacnamaíocha atá roimpi faoi láthair.

Is é aidhm fhoriomlán an chláir a áirithiú go bhfillfear ar fhás eacnamaíoch inbhuanaithe sa Ghréig.

Forléargas

Ar an 8 Iúil 2015, rinne an Ghréig iarratas oifigiúil ar thacaíocht cobhsaíochta i bhfoirm iasachta rialtais ón Sásra Cobhsaíochta Eorpach. Rinne sí an t-iarratas chun friotháil ar a hoibleagáidí fiachais agus chun cobhsaíocht an chórais airgeadais a áirithiú.

Ar an 8 Iúil 2015, chuir Bord Gobharnóirí SCE de chúram ar an gCoimisiún Eorpach measúnú a dhéanamh ar rioscaí maidir le cobhsaíocht airgeadais an limistéir euro, inbhuanaitheacht fiachais na Gréige agus na riachtanais a d'fhéadfadh a bheith aici amach anseo ó thaobh maoiniúcháin. Is gá an mheastóireacht seo a dhéanamh sula bhféadfar tús a chur leis an gcaibidlíocht mar gheall ar chlár.

Tar éis na meastóireachta ón gCoimisiún Eorpach, a rinneadh i gcomhar le BCE agus a eisíodh ar an 10 Iúil 2015, d'aontaigh Bord Gobharnóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go bhféadfaí tús a chur leis an gcaibidlíocht maidir le clár nua cúnamh airgeadais don Ghréig.

Inbhuanaitheacht fiachais

Leis an anailís ar inbhuanaitheacht fiachais na Gréige, a rinne an Coimisiún Eorpach i gcomhar le BCE, measadh go bhféadfaí inbhuanaitheacht fiachais a bhaint amach trí chlár forleathan inchreidte athchóirithe agus trí bhearta breise i dtaca leis an bhfiachas, gan leas a bhaint as caolchorrlaigh ainmniúla.

I gcomhréir leis an ráiteas ón gCruinniú Mullaigh Euro ar an 12 Iúil, dhearbhaigh an Grúpa Euro ar an 14 Lúnasa 2015 go raibh sé réidh le féachaint ar bhearta breise lena n-áiritheofaí go bhfanfadh ollriachtanais mhaoiniúcháin na Gréige ar leibhéal inbhuanaithe. Tharlódh go n-áireofaí sna bearta sin tréimhsí cairde agus aisíocaíochta níos faide agus beidh siad ag brath ar chur chun feidhme iomlán na mbeart a comhaontaíodh sa chlár.

Ag an gcruinniú a bhí aige ar an 24 Bealtaine 2016, chomhaontaigh an Grúpa Euro roinnt beart le hinbhuanaitheacht fhiachas poiblí na Gréige a áirithiú. Roinntear na bearta i mbearta gearrthéarma, bearta meántéarma agus bearta fadtéarma. Cuirfear cuid de na bearta sin chun feidhme roimh dheireadh an chláir, agus cuirfear na cinn eile chun feidhme nuair a thabharfar an clár chun críche. Cinnfear raon feidhme na gceann deiridh sin ar anailís nuashonraithe maidir le hinbhuanaitheacht fiachais.

Ar an 5 Nollaig 2016, d’fhormhuinigh an Grúpa Euro sraith iomlán na mbeart gearrthéarmach maidir le faoiseamh fiachais don Ghréig. Beidh tionchar dearfach suntasach ag na bearta sin ar inbhuanaitheacht fhiachas poiblí na Gréige. Áirítear leo:

 • próifíl aisíocaíochta na Gréige a dhéanamh socair laistigh den mheánaibíocht ualaithe reatha d’iasachtaí suas le 32.5 bliain
 • riosca a bhaineann leis an ráta úis a laghdú trí úsáid a bhaint as straitéis mhaoinithe EFSF agus SCE, gan costais bhreise a thabhú do thíortha a bhí rannpháirteach sa chlár, tráth dá raibh
 • corrlach an ráta úis uaschéimnigh a tharscaoileadh don bhliain 2017, rud a bhaineann leis an tráinse um aischeannach fiacha de chuid dara clár na Gréige

Ghlac boird stiúrthóirí SCE agus EFSF na bearta go foirmiúil ar an 23 Eanáir 2017 agus réitigh siad an bealach lena gcur chun feidhme.

Gníomhaíochtaí a chaithfear a dhéanamh roimh ré

Tar éis an mheasúnaithe a rinneadh ar rioscaí, ar riachtanais maoiniúcháin agus ar inbhuanaitheacht fiachais, tháinig ceannairí thíortha an limistéir euro ar chomhaontú leis an nGréig, ar an 13 Iúil 2015, maidir le riar gníomhaíochtaí a chaithfear a chur chun feidhme sula gcuirfear tús leis an gcaibidlíocht maidir leis na coinníollacha a leagtar amach sa mheabhrán tuisceana.

Áirítear ar na gníomhaíochtaí sin a comhaontaíodh roimh ré:

 • bearta maidir le hathchóiriú CBL agus pinsean
 • an Treoir maidir le Téarnamh agus Réiteach na mBanc a thrasuí (rialacha an aontais baincéireachta)
 • neamhspleáchas an údarás staidrimh Heilléanaigh (ELSTAT) a choimirciú
 • Cód an Nós Imeachta Shibhialta a ghlacadh

Chuir an Ghréig na gníomhaíochtaí sin a comhaontaíodh roimh ré chun feidhme faoin 14 Lúnasa 2015.

Shocraigh an Grúpa Euro go gcuirfí tús leis an gcaibidlíocht maidir leis an gclár nua ar an 16 Iúil 2015, agus chinn bord gobharnóirí SCE, i bprionsabal, tacaíocht cobhsaíochta a dheonú don Ghréig ar an 17 Iúil 2015.

Meabhrán tuisceana

Ar an 19 Lúnasa 2015, d’fhormheas bord gobharnóirí SCE an meabhrán tuisceana ina sonraítear na beartais athchóirithe a chaithfidh an Ghréig a chomhlíonadh, tar éis do Bhallstáit an tSásra Chobhsaíochta Eorpaigh é a fhormhuiniú i gcomhréir lena nósanna imeachta náisiúnta.

An lá céanna, d'fhormheas an bord gobharnóirí an comhaontú iasachta freisin (an 'máistir-chomhaontú maidir le saoráid cúnaimh airgeadais').

I mí an Mheithimh 2016, le linn chéadathbhreithniú an chláir, síníodh meabhrán tuisceana forlíontach. Leis sin tugadh an choinníollacht cothrom le dáta go dtí an tríú ráithe de 2017 trí na táirgí insoláthartha a shonrú sna réimsí den bhunmheabhrán tuisceana.

Clár na Gréige: na príomhphointí

Féadfar na hathchóirithe a comhaontaíodh sa mheabhrán tuisceana a eagrú i gceithre chatagóir phríomhúla:

 • inbhuanaitheacht fhioscach a athbhunú
 • cobhsaíocht airgeadais a choimirciú
 • athchóirithe a chur chun feidhme a chuideoidh le fás agus poist
 • earnáil an rialtais a nuachóiriú

I measc na gcoinníollacha eile a comhaontaíodh, gheall an Ghréig go mbainfeadh sí leas iomlán as an gcúnamh teicniúil atá ar fáil ón Aontas chun na hathchóirithe sin a leagan amach. Tá an cúnamh teicniúil sin á chomhordú ag an tSeirbhís nua Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (SRSS), ar seirbhís de chuid an Choimisiúin Eorpaigh í.

Inbhuanaitheacht fhioscach a athbhunú

Cad tá i gceist le barrachas príomhúil?

Meastar go mbíonn barrachas príomhúil bainte amach ag rialtas nuair a bhíonn a ioncam reatha níos airde ná an caiteachas reatha (seachas i gcás ús ar fhiacha). Má bhíonn barrachais phríomhúla ann sa mheántéarma, is féidir an fiachas poiblí a laghdú agus inbhuanaitheacht fhioscach a athbhunú, rud atá ríthábhachtach chun an fás inbhuanaithe a athshlánú.

Meastar go bhféachfaidh an Ghréig le barrachas príomhúil3.5% de OTI a bhaint amach sa mheántéarma. Bainfear amach an méid sin trí na nithe seo a leanas den chuid is mó:

 • athchóirithe fioscacha, lena n-áirítear trí athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras CBL agus ar an gcóras pinsean, agus tacófar leis an méid sin trí chlár uaillmhianach lena dtreiseofar le comhlíonadh cánach agus le bainistiú an airgeadais phoiblí
 • dul i ngleic le himghabháil chánach, fad a fhéachfar leis go ndéanfar grúpaí leochaileacha a chosaint

Is mar seo a leanas a dhéanfar an coigeartú fioscach chun barrachas príomhúil a bhaint amach:

 • -0.25% in 2015
 • 0.5% in 2016
 • 1.75% in 2017
 • 3.5% in 2018

Cobhsaíocht airgeadais a choimirciú

Meastar go nglacfaidh an Ghréig bearta d'fhonn bonn fónta a chur faoi earnáil airgeadais na tíre.

Áirítear an méid a leanas ar na coinníollacha a comhaontaíodh sa mheabhrán tuisceana:

 • aghaidh a thabhairt ar iasachtaí neamhthuillmheacha (NPLanna) in earnáil na baincéireachta
 • na bainc a athchaipitliú
 • treisiú le rialú an Chiste Heilléanaigh um Chobhsaíocht Airgeadais (HFSF) agus le rialú na mbanc

Athchaipitliú na mbanc

Rinne BCE measúnú cuimsitheach ar bhainc na Gréige agus athbhreithniú cuimsitheach ar cháilíocht a gcuid sócmhainní i bhfómhar na bliana 2015. Tar éis an mheasúnaithe, rinneadh athchaipitliú ar na bainc sin faoi mar a comhaontaíodh sa Ráiteas ón nGrúpa Euro ar an 14 Lúnasa 2015.

Chun na críche sin, d'íoc an Sásra Cobhsaíochta Eorpach EUR 5.4 bhilliún amach leis an gCiste Heilléanach um Chobhsaíocht Airgeadais chun an caipiteal príobháideach a bhailigh na bainc a chomhlánú, tar éis na gcinntí a d'éiligh an Coimisiún Eorpach maidir le státchabhair.

Fás, iomaíochas agus infheistíocht

Tá an Ghréig ceaptha raon leathan athchóirithe a leagan amach agus a chur chun feidhme, ar athchóirithe iad a chuirfeadh leis an bhfás, leis an iomaíochas agus leis an infheistíocht. Tá sé beartaithe na hathchóirithe a chur i bhfeidhm i margaí an tsaothair agus i margaí na dtáirgí go háirithe, lena n-áirítear an margadh fuinnimh. Ba cheart a áirithiú, leis na hathchóirithe, go gcloífear go hiomlán le ceanglais an Aontais agus go bhféachfar leis na cleachtais Eorpacha is fearr a chóineasú.

Leis na hathchóirithe i margadh an tsaothair, táthar ag súil go ndéanfar athbhreithniú ar chreataí na cómhargála agus ar chreataí lena socraítear pá, ar ghníomhaíocht thionsclaíoch agus ar an dífhostú comhchoiteann. Ba cheart an tsaincheist maidir leis an obair neamhdhearbhaithe a bheith ina príomhábhar tosaíochta freisin.

Clár maidir le príobháidiú

Táthar ag súil freisin go gcuirfidh an Ghréig clár maidir le príobháidiú chun feidhme mar aon le beartais a thacaíonn leis an infheistíocht. Gheall údaráis na Gréige go nglacfaidh siad reachtaíocht chun príobháidiú trédhearcach a áirithiú.

Ina theannta sin, mar chuid de choinníollacha an chláir, tá ceangal ann maidir le ciste neamhspleách a bhunú, a bheidh le bainistiú ag údaráis na Gréige faoi mhaoirseacht institiúidí ábhartha an Aontais. Beidh sé de chúram ar an gciste sócmhainní stáit na Gréige, a ndearnadh meastóireacht neamhspleách orthu, a phríobháidiú.

I gcomhréir leis an ráiteas ón gCruinniú Mullaigh Euro dar dáta an 12 Iúil 2015, bainfear leas as na cistí a shaothrófar ón gclár maidir le príobháidiú, mar a mheastar, chun an méid a leanas a dhéanamh:

 • athchaipitliú na mbanc agus sócmhainní eile a aisíoc
 • cóimheas fiachais-OTI na Gréige a laghdú
 • infheistíochtaí

Nuachóiriú a dhéanamh ar an riarachán stáit agus ar an riarachán poiblí

Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an chláir nuachóiriú a dhéanamh ar an riarachán stáit agus ar an riarachán poiblí. Sprioc a bhfuil tábhacht ar leith léi is ea éifeachtúlacht na hearnála poiblí a mhéadú maidir le hearraí agus seirbhísí riachtanacha poiblí a chur ar fáil.

Áirítear leis an gclár bearta chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht an chórais bhreithiúnaigh agus treisiú leis an gcomhrac i gcoinne na héillitheachta. Ceanglaítear leis freisin feabhas a chur ar neamhspleáchas institiúideach agus oibriúcháin na n-institiúidí náisiúnta amhail riarachán ioncaim agus an t-údarás staidrimh (ELSTAT).

Cúnamh airgeadais faoin gClár

Táthar réidh le cúnamh airgeadais suas le EUR 86 bhilliún a chur ar fáil tríd an Sásra Cobhsaíochta Eorpach. Bailíonn SCE an maoiniú trí na margaí airgeadais agus cuireann sé iasachtaí ar fáil do rialtas na Gréige ansin.

Le Clár nua don Ghréig faoin gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, laghdófaí an méid a bheadh ag teastáil ó SCE.

Ina theannta sin, d'fhéadfaí an méid cúnaimh airgeadais atá de dhíth ar an nGréig a laghdú dá mbeadh teacht aici an athuair ar iasachtaí ó na margaí airgeadais agus an clár á chur chun feidhme aici. Ina theannta sin, beidh tionchar ar a fheabhas a éiríonn leis na bearta athchóirithe a dhéanfaidh an Ghréig ar an tsuim sin freisin, lena n-áirítear príobháidiú sócmhainní an Stáit.

Tacaíocht ón Sásra Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSM)

Le linn na gcaibidlíochtaí faoin gclár nua, chuir an EFSM iasacht idirlinne EUR 7 mbilliún ar fáil don Ghréig.

Íocadh ar ais an iasacht nuair a cuireadh tús le clár SCE, agus cuireadh san áireamh é san EUR 86 bhilliún a bhí curtha ar leataobh do chlár SCE.

An cúnamh airgeadais a íoc

Cuirtear cúnamh airgeadais ar fáil don Ghréig i dtráinsí ar leith agus iad foroinnte ina bhfothráinsí agus ina dtráthchodanna.

Saorfar gach tráthchuid má chuirtear chun feidhme go rathúil na coinníollacha a comhaontaíodh.

Tagann an chéad tráinse faoi chlár SCE go EUR 26 bhilliún; cuireadh ar fáil é nuair a shaor Bord Gobharnóirí SCE é ar an 19 Lúnasa 2015 agus tugadh suim fhoriomlán EUR 24.1 bhilliún don Ghréig.

Ar an 24 Bealtaine 2016, thacaigh an Grúpa Euro le comhaontú ar leibhéal na foirne maidir leis an gcéad athbhreithniú ar an gclár, lenar réitíodh an bealach chun go bhféadfaí an dara tráinse (EUR 10.3 billiún) den chúnamh airgeadais a eisíoc i dtráthchodanna áirithe, nuair a bheidh na nósanna imeachta ábhartha maidir le formhuiniú curtha i bhfeidhm ag an Sásra agus Ballstáit an limistéir euro.

Ar an 9 Meitheamh 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach tuarascáil ar chomhlíonadh an mheabhráin tuisceana i gcomhthéacs chéadathbhreithniú an chláir. Leis an tuarascáil ar chomhlíonadh, agus anailís nuashonraithe ar inbhuanaitheacht fiachais san áireamh inti freisin, tugadh meastóireacht dhearfach fhoriomlán ar chur chun feidhme an chláir agus eisíodh an chéad tuairim go mbeadh an chéad saoradh eile de chúnamh airgeadais indéanta chun riachtanais seirbhísithe fiachais a chumhdach agus an riaráiste a imréiteach.

TráinseSuimInfhaighteacht
An chéad tráinseEUR 26 bhilliúnEisíodh é nuair a d'fhormheas Bord Gobharnóirí an tSásra Chobhsaíochta Eorpaigh an cúnamh airgeadais ar an 19 Lúnasa 2015.
An chéad fhothráinseEUR 10 mbilliúnCurtha ar leataobh d'athchaipitliú na mbanc agus do réiteach na mbanc. Bhí sé ar fáil amhail ón 23 Samhain 2015. I mí na Nollag 2015, rinneadh EUR 5.4 bhilliún a eisiúint ó chuntas leithscartha SCE don Chiste Heilléanach um Chobhsaíocht Airgeadais (HFSF), tar éis don Choimisiún Eorpach cinntí ábhartha a ghlacadh maidir le státchabhair. Níor úsáideadh fós an méid atá fágtha.
An dara fothráinseEUR 16 bhilliúnÁ íoc amach i dtráthchodanna éagsúla.
An dara fothráinse, an chéad tráthchuidEUR 13 bhilliúnEisíodh é ar an 20 Lúnasa 2015.
An dara fothráinse, an dara tráthchuid,EUR 2 bhilliúnEisíodh é ar an 24 Samhain 2015, nuair a cuireadh chun feidhme go rathúil an chéad sraith de gharspriocanna.
An dara fothráinse, an tríú tráthchuidEUR 1 bhilliúnEisíodh é ar an 23 Nollaig 2015, nuair a cuireadh chun feidhme go rathúil an dara sraith de gharspriocanna.
An dara tráinse €10.3 bhilliún D’údaraigh bord stiúrthóirí SCE an dara tráinse ar an 17 Meitheamh 2016.
An dara tráinse, an chéad fho-thráinse €7.5 bhilliúnAn eisíocaíocht arna húdarú ag bord stiúrthóirí SCE ar an 17 Meitheamh 2016.
An dara tráinse, an dara fothráinse €1.1 bhilliún

Thug an Grúpa Euro formheas polaitiúil ar an 10 Deireadh Fómhair 2016. Thug bord stiúrthóirí SCE údarú chun an eisíocaíocht a dhéanamh ar an 25 Deireadh Fómhair. Úsáidfear an méid sin le haghaidh fiachas a sheirbhísiú.

An dara tráinse, an tríú fothráinse €1.7 mbilliún Thug bord stiúrthóirí SCE údarú chun an eisíocaíocht a dhéanamh ar an 25 Deireadh Fómhair, tar éis measúnú dearfach a fháil maidir le glanriaráistí na Gréige a imréiteach. Íocfar an méid sin isteach i gcuntas tiomnaithe le haghaidh riaráistí a ghlanadh.

 

Garspriocanna

Is coinníollacha iad na garspriocanna faoinar féidir tráthchuid de chúnamh airgeadais a comhaontaíodh a íoc amach má bhaintear amach iad. Mar shampla, bhí dhá thráthchuid den chéad tráinse nasctha le dhá shraith de gharspriocanna.

Le linn chéad athbhreithniú an chláir, chomhaontaigh na hinstitiúidí agus údaráis na Gréige faoi 15 gharsprioc shonracha a bheidh le cur chun feidhme ag deireadh mhí Mheán Fómhair 2016. Bhí siad bainteach le táirgí insoláthartha an chláir a leanas:

 • athchóiriú na bpinsean
 • rialachas na mbanc
 • athchóirithe san earnáil fuinnimh
 • bailchríoch a chur ar bhunú an chiste phríobháidiúcháin
 • an ghníomhaireacht ioncaim a chur ar bun

(Tá an liosta mionsonraithe de na garspriocanna ar fáil sa tuarascáil ar chomhlíonadh a tugadh i mí an Mheithimh 2016, Caibidil 5).

Ba dhíol sásaimh don Ghrúpa Euro an 10 Deireadh Fómhair gur chuir an Ghréig chun feidhme na 15 garsprioc a comhaontaíodh agus mheas sé go bhféadfaí an chéad fothráinse — 1.1 billiún — a eisíoc leis an nGréig chun freastal dá riachtanais seirbhísithe fiachais, faoi réir údarú Bord Gobharnóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh (SCE).

Rannpháirtíocht CAI

I gcomhréir le Conradh SCE, bíonn clár CAI á lorg de ghnáth in éineacht le clár SCE. I gcás an tríú clár ag an nGréig, beidh an cinneadh ón gCiste maidir le tacaíocht airgeadais bhreise a chur ar fáil don Ghréig ag brath ar an measúnú a dhéanfar ar an méid seo a leanas:

 • cibé ar cuireadh i gcrích gach athchóiriú fioscach agus struchtúrach agus gach athchóiriú ar an earnáil airgeadais a áiríodh sa chéad athbhreithniú ar chur chun feidhme Chlár SCE
 • cibé an mbeidh gá le bearta breise
 • cibé ar thángthas ar chomhaontú maidir le faoiseamh fiachais lena chinntiú go mbainfear amach inbhuanaitheacht fiachais

Ar an 24 Bealtaine 2016, chuir CAI in iúl go bhfuil sé de rún aige a mholadh do Bhord Feidhmiúcháin CAI socrú airgeadais a fhormheas roimh dheireadh 2016 ina ndearbhaítear go dtacóidh sé le cur chun feidhme na n-athchóirithe a comhaontaíodh sa Ghréig.

Faireachán

Déanann an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le BCE, SCE agus, más féidir, le CAI, faireachán ar an dul chun cinn a bheidh déanta maidir le cur chun feidhme an chláir. Seolfar misin athbhreithnithe chun na hAithne gach trí mhí, agus féadfar iad a fhorlíonadh le misin eatramhacha.

Tá deis ann trí bhíthin na n-athbhreithnithe sin toimhdí maicreacnamaíocha agus coinníollacha an chláir a nuashonrú ag brath ar an dul chun cinn a bheidh déanta ag údaráis na Gréige maidir le coinníollacha an chláir a chur chun feidhme.

Cláir roimhe seo

Bhí dhá chlár choigeartaithe ag an nGréig sa tréimhse 2010-2015.

An chéad chlár

Cuireadh an maoiniú le linn an chéad cláir choigeartaithe ar fáil ar bhonn iasachtaí déthaobhacha ó Bhallstáit an limistéir euro chun na Gréige tríd an sásra 'Saoráid Iasachta na Gréige'. D'fhógair an Grúpa Euro an méid sin ar an 2 Bealtaine 2010.

Faoin gcéad chlár, fuair an Ghréig€52.9 mbilliún ar an iomlán mar chúnamh airgeadais. D'eisíoc an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta suim bhreise de thart ar €20 billiún.

An dara clár

Tháinig an dara clár coigeartaithe in ionad an chéad chláir. D’fhormhuinigh an Grúpa Euro é ar an 9 Márta 2012 agus bhí sé i bhfeidhm go dtí Meitheamh 2015.

Chuir Ballstáit an limistéir euro maoiniú ar fáil tríd an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSF). I rith na tréimhse sin, d'eisíoc EFSF €141.8 mbilliún agus d'eisíoc CAI thart ar €12 bhilliún.