Dearbhú agus Treochlár na Bratasláive

Comhairle Eorpach

Dearbhú na Bratasláive

Tagaimid le chéile inniu sa Bhratasláiv ar uair na cinniúna d'ár dtionscadal Eorpach. Cuireann an Cruinniú Mullaigh de 27 mBallstát sa Bhratasláiv roimhe tátal a dhéanamh le chéile ar staid reatha an Aontais Eorpaigh agus ár dtodhchaí choiteann a phlé. Táimid uile ar aon intinn faoi na prionsabail ghinearálta seo a leanas.

Cé gur chinn tír amháin imeacht uainn, tá ríthábhacht i gcónaí leis an Aontas Eorpach dúinne atá fágtha. I ndiaidh na gcogaí agus deighiltí móra ar an mór-roinn seo againn, shlánaigh an tAontas Eorpach an tsíocháin agus an daonlathas agus chuir sé ar chumas ár dtíortha dul in inmhe. Tá neart tíortha agus réigiún ann atá fós ag streachailt leis an méid sin a bhaint amach. Tá rún daingean againn a chinntiú go n-éireoidh leis an Aontas agus 27 mBallstát ann, ag cur leis an stair atá againn i gcoiteann.

Níl an tAontas foirfe ach is é an uirlis is fearr atá againn é chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin nua atá os ár gcomhair. Tá gá againn leis an Aontas, ní hamháin chun an tsíocháin agus an daonlathas a ráthú, ach chun an tslándáil a ráthú dár muintir. Is gá go ndéanfadh an t-Aontas freastal níos fearr ar a riachtanais siúd agus ar a mianta cónaí, staidéar a dhéanamh, gluaiseacht agus dul in inmhe gan srianadh ar fud na mór-roinne seo againn agus leas a bhaint as ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha Eorpach.

Caithfimid an chumarsáid eadrainn a fheabhsú - i measc na mBallstát, le hinstitiúidí an Aontais agus, níos tábhachtaí fós, lenár saoránaigh. Ní mór dúinn a bheith níos soiléire faoi na cinntí a ghlacaimid. Teanga atá soiléir agus ionraic a úsáid. Díriú ar ionchais na saoránach, le misneach láidir chun cur i gcoinne na réiteach róshimplí sin atá ag fórsaí polaitiúla antoisceacha agus pobalacha.

Thugamar gealltanas sa Bhratasláiv fís a thabhairt d'ár saoránaigh sna míonna amach romhainn, fís d'Aontas tarraingteach, ar féidir leo muinín a bheith acu as agus tacú leis. Táimid muiníneach go bhfuil an toil agus an cumas againn chun an méid sin a bhaint amach.

Is mór againn an t-aitheasc Staid an Aontais a thug Uachtarán an Choimisiúin. Bhí díospóireacht chuimsitheach againn faoi na príomhthosaíochtaí do na míonna seo amach romhainn. Ar bhonn na díospóireachta sin, leag Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtaránacht na Comhairle agus an Coimisiún amach an clár oibre seo a leanas ("Treochlár na Bratasláive"):

Treochlár na Bratasláive

1. Tátal ginearálta agus cuspóir

 • A chinntiú go n-éireoidh leis an Aontas agus 27 mBallstát ann
 • An iliomad dúshlán coiteann os ár gcomhair: daoine buartha go bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil smacht againn ar chúrsaí agus eagla orthu roimh an imirce, an sceimhlitheoireacht agus an neamhdheimhneacht eacnamaíoch agus shóisialta. Is gá dul i ngleic leis na saincheisteanna sin mar ábhar tosaíochta sna míonna amach romhainn
 • Agus sinn ag obair le chéile, tá sé de chumas ag AE 27 tabhairt faoi na dúshláin seo. Tá rún daingean againn freisin teacht ar réitigh choiteanna maidir leis na ceisteanna nach bhfuilimid ar aon intinn fúthu; tosaíocht anois díreach is ea aontacht a léiriú agus rialú polaitiúil ar fhorbairtí a áirithiú chun ár dtodhchaí choiteann a thógáil
 • Is gá dúinn a bheith soiléir faoin méid is féidir leis an Aontas a dhéanamh, agus faoin méid a bheidh le déanamh ag na Ballstáit, lena chinntiú gur féidir linn beart a dhéanamh de réir ár mbriathair

II. An imirce agus teorannacha seachtracha

Cuspóir

 • A áirithiú nach mbeidh sreafaí neamhrialaithe na bliana seo caite ann choíche agus líon na n-imirceach neamhrialta a laghdú tuilleadh
 • Smacht iomlán ar ár dteorainneacha seachtracha a áirithiú agus filleadh ar Schengen
 • Comhdhearcadh AE maidir le beartas fadtéarmach imirce a leathnú agus prionsabail na freagrachta agus na dlúthpháirtíochta a chur i bhfeidhm

Bearta nithiúla

a) tiomantas iomlán don ráiteas ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc a chur chun feidhme chomh maith le tacaíocht leanúnach do thíortha na mBalcán Thiar

b) gealltanas inniu ó roinnt Ballstát chun cúnamh láithreach a thabhairt d'fhonn cosaint theorainn na Bulgáire leis an Tuirc a neartú agus leanúint de thacaíocht a thabhairt do Stáit eile túslíne

c) roimh dheireadh na bliana, lánacmhainneacht do mhearfhreagairt an Gharda Teorann agus Cósta Eorpaigh, atá anois ina dhlí

d) comhshocruithe imirce don chomhar agus don idirphlé le tríú tíortha ar mhaithe le sreafaí laghduithe den imirce neamhdhlíthiúil agus rátaí fillte méadaithe a chinntiú, a bheidh le meas ag Comhairle Eorpach mhí na Nollag

e) leanúint den obair chun comhdhearcadh an Aontais i ndáil le beartas fadtéarmach imirce a leathnú, lena n-áirítear maidir le conas prionsabail na freagrachta agus na dlúthpháirtíochta a chur i bhfeidhm amach anseo

III. An tSlándáil inmheánach agus sheachtrach

An tSlándáil Inmheánach

Cuspóir

 • An uile ní is gá a dhéanamh chun tacú leis na Ballstáit agus an tslándáil inmheánach á háirithiú acu agus chun tacú leo sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta

Bearta nithiúla

a) comhar agus malartú faisnéise níos mó idir seirbhisí slándála na mBallstát

b) glacadh na mbeart is gá lena áirithiú go ndéanfar seiceáil i gcoinne na mbunachar sonraí ábhartha, a chaithfeadh a bheith idirnasctha, ar gach aon duine, lena n-áirítear náisiúnaigh ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha an Aontais

c) tosú ar Chóras um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) a bhunú sa chaoi go mbeifear in ann seiceálacha a dhéanamh roimh ré agus, más gá, iontráil a dhiúltú do thaistealaithe atá díolmhaithe ó víosa a bheith acu

d) iarracht chórasach a dhéanamh i gcoinne an radacaithe, lena n-áirítear trí dhíbirtí agus trí thoirmisc ar theacht isteach nuair atá cúis leo chomh maith le tacaíocht ón Aontas do ghníomhaíochtaí coisc na mBallstát

An tSlándáil Sheachtrach agus an Chosaint

Cuspóir

 • I dtimpeallacht dhúshlánach gheopholaitiúil, comhar an Aontais a neartú maidir leis an tslándáil sheachtrach agus leis an gcosaint

Bearta nithiúla

a) Comhairle Eorpach mhí na Nollag le cinneadh a dhéanamh maidir le plean nithiúil cur chun feidhme don tslándáil agus don chosaint agus maidir le conas is féidir leas níos fearr a bhaint as na roghanna sna Conarthaí, go háirithe i ndáil le hacmhainní

b) tosú láithreach ar an dearbhú comhpháirteach le ECAT a chur chun feidhme

IV. Forbairt eacnamaíoch agus shóisialta, an óige

Cuspóir

 • Todhchaí eacnamaíoch lán dóchais a chruthú do chách, ár slí mhaireachtála a chosaint agus deiseanna níos fearr a thabhairt don óige

Bearta nithiúla

a) i mí na Nollag: cinneadh maidir le síneadh a chur leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha i bhfianaise meastóireachta

b) Comhairle Eorpach an Earraigh 2017: athbhreithniú a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le straitéisí éagsúla an Mhargaidh Aonair a thabhairt i gcrích (lena n-áirítear an Margadh Aonair Digiteach, Aontas na Margaí Caipitil, an tAontas Fuinnimh)

c) Comhairle Eorpach mhí Dheireadh Fómhair le díriú ar conas beartas láidir trádála a áirithiú lena mbainfear leas as margaí oscailte agus lena gcuirfear san áireamh na hábhair imní atá ag saoránaigh ag an am céanna

d) i mí na Nollag - cinntí maidir le tacaíocht an Aontais do na Ballstáit sa chomhrac i gcoinne na dífhostaíochta i measc na n-ógánach agus maidir le cláir fheabhsaithe de chuid an Aontais atá dírithe ar an óige

V. An bealach amach romhainn

 • Beart a dhéanamh de réir ár mbriathair: an sásra lena ndéantar athbhreithniú ar chur chun feidhme na gcinntí sin atá déanta a neartú. Comhar dílis agus cumarsáid idir na Ballstáit agus na hinstitiúidí.
 • Tá tús á chur againn, anseo sa Bhratasláiv, le próiseas nua. Sna cruinnithe foirmiúla den Chomhairle Eorpach atá le teacht, beidh deis ann obair nithiúil a dhéanamh ag teacht as na téamaí a luaitear anseo. Tiocfaidh Cinn na 27 mBallstát le chéile go neamhfhoirmiúil i dtús na bliana 2017 i Vaileite. Ag an gceiliúradh i mí an Mhárta 2017 do chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe, tabharfar na Cinn le chéile sa Róimh agus bainfear úsáid as an ócáid chun bailchríoch a chur ar an bpróiseas a seoladh sa Bhratasláiv agus chun treochtaí a leagan amach don todhchaí atá i ndán dúinn le chéile.