Tá an tAontas Eorpach ag obair chun soghluaisteacht chóir don lucht saothair a mhéadú san Eoraip trí na bacainní atá uirthi a bhaint.

Tacaíonn an tAontas le soghluaisteacht trí chuidiú le lucht cuardaithe poist agus fostóirí san Eoraip teacht ar a chéile, cibé áit a mbíonn siad. Tá sé ag iarraidh freisin a chinntiú nach mbainfear mí-úsáid as oibrithe taistil an Aontais agus cuidiú le comhordú an chomhraic i gcoinne na hoibre neamhdhearbhaithe.

Soghluaisteacht lucht saothair san Aontas Eorpach

  • tá 6.9 milliún saoránach de chuid an Aontais ina gcónaí agus ag obair thar lear i dtír eile de chuid an Aontais
  • os cionn 1.1 milliún oibrí tras-teorannoibrí cois teorann ann faoi láthair, i.e. náisiúnaithe de chuid an Aontais a oibríonn i dtír eile de chuid an Aontais seachas an tír ina gcónaíonn siad

Raon feidhme an bheartais

1. Athchóiriú ar EURES, gréasán Eorpach na seirbhísí poiblí fostaíochta

Is é is aidhm don athchóiriú líon na bpost atá ar fáil ar thairseach idirlín EURES a mhéadú agus féachaint leis go mbeidh na poist sin níos éasca a aimsiú. Táthar ag iarraidh freisin feabhas a chur ar an gcúnamh a thugtar dóibh siúd a bhfuil fostaíocht á cuardach acu agus don earcaíocht ar fud na hEorpa agus a áirithiú go mbeidh an mheaitseáil is fearr idir fostóirí agus lucht cuardaithe fostaíochta.

Mar thoradh ar chomhaontú a cuireadh i gcrích le Parlaimint na hEorpa, d’fhormheas Coiste na mBuanionadaithe na rialacha nua ar an 2 Nollaig 2015.

2. Ardán Eorpach i gcoinne na hoibre neamhdhearbhaithe a chruthú

Tríd an gCoimisiún a thabhairt le chéile leis na húdaráis náisiúnta atá i gceannas ar an gcomhrac i gcoinne na hoibre neamhdhearbhaithe, cuirtear ar a gcumas, leis an ardán nua, faisnéis agus dea-chleachtas a mhalartú. Le himeacht ama, tiocfaidh forbairt ar an ardán le go mbeifí in ann oiliúint d'fhoirne ó thíortha éagsúla a chur chun cinn mar aon le cigireacht chomhpháirteach tras-teorann.

Foilsíodh an cinneadh lena mbunaítear an t-ardán in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 11 Márta 2016. Seoladh an t-ardán go hoifigiúil i mBealtaine 2016.

3. Rialacha an Aontais a chur i bhfeidhm go beacht maidir le hoibrithe a chur i gceann post

Leis an Treoir chun reachtaíocht a fhorfheidhmiú maidir le hoibrithe a phostú, féachtar le cur le cearta oibrithe atá ar phostú, le soláthar trasteorann seirbhísí a dhéanamh níos éasca agus le dumpáil shóisialta a chomhrac. Is é is aidhm leis an Treoir feabhas a chur ar chur i bhfeidhm na rialacha atá ann cheana, gan iad a athrú.

Ghlac an Chomhairle an Treoir ar an 13 Bealtaine 2014. Mar thoradh ar sin, tháinig an Treoir i bhfeidhm. Anois, caithfidh na Ballstáit an Treoir a thrasuí ina ndlíthe náisiúnta roimh an 18 Meitheamh 2016 .